Komiteens behandling

Komiteen har i brev av 18. januar 2018 til Kommunal- og moderniseringsdepartementet ved statsråd Monica Mæland bedt om en vurdering av forslaget. Statsrådens uttalelse følger av vedlagte brev av 8. februar 2018. Komiteen har avholdt muntlig høring i saken 16. mars 2018.