Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Samtykke til inngåelse av avtale av 4. april 2018 mellom Norge og Tyskland om forlengelse av avtalen av 26. februar 2010 om omgjøring av Den tyske skolen i Oslo – Max Tau til en norsk-tysk bikulturell skole

Til Stortinget

Sammendrag

Regjeringen ber i proposisjonen om Stortingets samtykke til inngåelse av avtale mellom Norge og Tyskland om å forlenge en avtale om Den tyske skolen i Oslo. Avtalen innebærer årlige økonomiske forpliktelser, og derfor legges det til grunn at inngåelse av forlengelsesavtalen krever Stortingets samtykke etter Grunnloven § 26 annet ledd.

Norge og Tyskland inngikk 26. februar 2010 en avtale om omgjøring av Deutsche Schule Oslo – Max Tau (Den tyske skolen i Oslo) til en norsk-tysk bikulturell skole. Avtalen trådte i kraft 19. juli 2011.

Skolen representerer en kombinasjon av det tyske og det norske skolesystemet og er et viktig bidrag til økt samarbeid mellom Norge og Tyskland innenfor kultur, språk, utdanning og næringsliv. Etter gjennomført videregående opplæring mottar elevene norsk og tysk vitnemål.

2010-avtalen ble inngått for et tidsrom på fem år, med intensjon om automatisk fornyelse for to år med mindre avtalen ble sagt opp av en av partene. I lys av at femårsperioden og den etterfølgende toårsperioden snart er utløpt, har tyske myndigheter utarbeidet et utkast til forlengelsesavtale som endrer avtalens varighetsbestemmelse, slik at avtalen skal ha ubegrenset varighet og løper til den eventuelt blir oppsagt med en oppsigelsesfrist på to år. Denne avtalen ble undertegnet i Oslo 4. april 2018.

Den tyske skolen i Oslo får i dag norsk tilskudd som tilsvarer 54,4 pst. av tilskuddssatsen for private skoler per elev. Forlengelsesavtalen innebærer ingen endring i dette. Avtalen medfører derfor ingen endrede økonomiske konsekvenser i forhold til gjeldende avtale.

Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Jorodd Asphjell, Martin Henriksen, Nina Sandberg og Torstein Tvedt Solberg, fra Høyre, Kent Gudmundsen, Turid Kristensen, Marianne Synnes og Mathilde Tybring-Gjedde, fra Fremskrittspartiet, Åshild Bruun-Gundersen og lederen Roy Steffensen, fra Senterpartiet, Marit Arnstad og Marit Knutsdatter Strand, fra Sosialistisk Venstreparti, Mona Fagerås, fra Venstre, Guri Melby, og fra Kristelig Folkeparti, Hans Fredrik Grøvan, viser til Den tyske skolen i Oslo – Max Tau sitt virke og betydning for norsk-tyske forbindelser og mener en videreføring av avtalen representerer et viktig bidrag til økt samarbeid mellom de to landene innenfor språk, kultur, utdanning og næringsliv. Komiteen støtter proposisjonen og har ingen øvrige merknader.

Uttalelse fra utenriks- og forsvarskomiteen

Utdannings- og forskningskomiteen sendte utkast til innstilling til utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse 15. mai 2018. Utenriks- og forsvarskomiteen opplyste i brev av 24. mai 2018 at den slutter seg til utdannings- og forskningskomiteens utkast til innstilling og ikke har ytterligere merknader.

Komiteens tilråding

Komiteens tilråding fremmes av en samlet komité.

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til proposisjonen og råder Stortinget til å gjøre følgende

vedtak:

Stortinget samtykker til inngåelse av avtale av 4. april 2018 mellom Norge og Tyskland om forlengelse av avtalen av 26. februar 2010 om omgjøring av Den tyske skolen i Oslo – Max Tau til en norsk-tysk bikulturell skole.

Oslo, i utdannings- og forskningskomiteen, den 29. mai 2018

Roy Steffensen

Marit Arnstad

leder

ordfører