Uttalelse fra utenriks- og forsvarskomiteen

Utenriks- og forsvarskomiteen uttaler i brev av 24. mai 2018 følgende:

«Utenriks- og forsvarskomiteen viser til finanskomiteens utkast til innstilling datert 15. mai 2018 vedrørende Prop. 84 S (2017–2018) Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2017/1951 om forlengelse av det europeiske statistikkprogram til 2020.

Utenriks- og forsvarskomiteens medlemmer slutter seg til finanskomiteens utkast til innstilling til Prop. 84 S (2017–2018) og har ingen ytterligere merknader.»