Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Fredric Holen Bjørdal, Svein Roald Hansen, Ingrid Heggø, Åsunn Lyngedal og Rigmor Aasrud, fra Høyre, Elin Rodum Agdestein, lederen Henrik Asheim, Mudassar Kapur, Vetle Wang Soleim og Aleksander Stokkebø, fra Fremskrittspartiet, Sivert Bjørnstad, Jan Steinar Engeli Johansen og Helge André Njåstad, fra Senterpartiet, Sigbjørn Gjelsvik og Trygve Slagsvold Vedum, fra Sosialistisk Venstreparti, Kari Elisabeth Kaski, fra Venstre, Abid Q. Raja, fra Kristelig Folkeparti, Kjell Ingolf Ropstad, fra Miljøpartiet De Grønne, Per Espen Stoknes, og fra Rødt, Bjørnar Moxnes, viser til Prop. 84 S (2017–2018) Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2017/1951 om forlengelse av det europeiske statistikkprogram til 2020.

Komiteen viser til at det europeiske statistikkprogram for 2013–2017 ble vedtatt 15. januar 2013 og innlemmet i EØS-avtalen samme år. EU har nå vedtatt å forlenge programperioden til 2020, og norsk deltakelse for 2018 og de to påfølgende år vil medføre økonomiske forpliktelser for Norge. Det gjør det nødvendig å innhente Stortingets samtykke til deltakelse gjennom en beslutning i EØS-komiteen.

Komiteen viser til at deltakelsen i det europeiske statistikkprogrammet er hjemlet i EØS-avtalens artikkel 76, som tilsier at avtalepartene skal påse at det utarbeides og spres enhetlige og sammenliknbare statistiske opplysninger med sikte på å beskrive og overvåke alle relevante økonomiske, sosiale og miljømessige sider ved EØS-området.

Komiteen viser til at omfanget av europeisk statistikk har økt betydelig siden EØS-avtalens inngåelse og har gitt en betydelig utbygging av statistikkgrunnlaget for næringslivet i form av korttidsstatistikk, konsumprisindekser og arbeidskraftsundersøkelser.

På denne bakgrunn slutter komiteen seg til regjeringens forslag.