Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Fredrik Grøvan, Steinar Reiten, Olaug V. Bollestad og Tore Storehaug om bedre sikkerhet på sjøen

Til Stortinget

Bakgrunn

I dokumentet fremmes følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen i løpet av 2019 fremme forslag om å endre promillegrensen for båtførere fra 0,8 til 0,2 promille.»

Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Øystein Langholm Hansen, Kirsti Leirtrø, Sverre Myrli og Ingalill Olsen, fra Høyre, Solveig Sundbø Abrahamsen, Jonny Finstad, Nils Aage Jegstad og lederen Helge Orten, fra Fremskrittspartiet, Tor André Johnsen, Dagfinn Henrik Olsen og Morten Stordalen, fra Senterpartiet, Bengt Fasteraune og Siv Mossleth, fra Sosialistisk Venstreparti, Arne Nævra, og fra Venstre, Jon Gunnes, viser til Representantforslag 32 S (2018–2019) fra stortingsrepresentantene Hans Fredrik Grøvan, Steinar Reiten, Olaug V. Bollestad og Tore Storehaug om bedre sikkerhet på sjøen samt svarbrev fra næringsministeren som følger saken.

Komiteen viser til at forslagets intensjon er et trygt båtliv, og at forslagsstillerne knytter det opp mot promillegrensen for båtførere.

Komiteen viser til svarbrevet fra næringsministeren, som støtter intensjonen om god sikkerhet ved bruk av fritidsbåt, men påpeker at nye reguleringer som innføres, faktisk må kunne bidra til å redusere antallet ulykker.

Komiteen vil i denne sammenheng vise til at spørsmålet om promillegrense på sjøen ble vurdert i forbindelse med behandlingen av Prop. 51 L (2014–2015) om påbud om bruk av flyteutstyr i fritidsbåter. Etter en helhetlig vurdering ble det her konkludert med at det ikke var grunnlag for å endre promillegrensen for fritidsbåter, og komiteen er ikke kjent med ny kunnskap i etterkant av denne saken som vil kunne begrunne en innskjerping av promillegrensen.

Komiteen vil understreke behovet for et solid kontrollnivå med gjeldende reguleringer for å oppnå en allmennpreventiv effekt, og at politiressursene innrettes slik at det gir en effektiv kriminalitetsbekjempelse.

Komiteen vil videre fremheve den kartleggingen av fritidsbåtulykker i 2018 som skal gjøres av Statens havarikommisjon for transport. Rapporten vil være en viktig premiss- og faktaleverandør til meldingen om sjøsikkerhet som regjeringen vil legge frem. Hensikten er her å etablere et bredere kunnskapsgrunnlag om ulykker med fritidsbåter. Komiteen vil bemerke at rapporten skal fremlegges i 2019. Komiteen mener man må se på hvilke endringer som kan og bør iverksettes for å bedre sjøsikkerheten som helhet. Komiteen mener det er naturlig at man kommer tilbake til hvilke tiltak som kan gjennomføres i forbindelse med stortingsmeldingen om sjøsikkerhet. Komiteen mener man skal prioritere de tiltak som vil ha størst effekt for å bedre sikkerheten på sjøen og redusere antall drukninger.

Komiteen støtter forslagsstillernes intensjon om bedre sjøsikkerhet og viser til utviklingen der det i 2018 er omtrent like mange som har druknet som det er drepte i trafikken.

Komiteen mener at en helhetlig faktabasert oversikt over årsakene til drukningsulykkene vil gi god kunnskap om hvilke grep som må gjennomføres for å redusere antall drukninger. Komiteen viser til at den kommende stortingsmeldingen om sjøsikkerhet som legges frem neste år, vil ivareta en slik faglig gjennomgang. Komiteen mener på denne bakgrunn at man ikke nå bør vurdere spørsmålet om endret promillegrense til sjøs isolert, men at dette spørsmålet også kan inngå i den helhetlige gjennomgangen som sjøsikkerhetsmeldingen vil innebære. Komiteen ønsker videre å presisere viktigheten av at eventuelle nye tiltak må gjennomføres på et faktabasert grunnlag og ha dokumenterbar effekt.

Komiteens tilråding

Komiteens tilråding fremmes av en samlet komité.

Komiteen viser til representantforslaget og sine merknader og rår Stortinget til å gjøre følgende

vedtak:

Dokument 8:32 S (2018–2019) – Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Fredrik Grøvan, Steinar Reiten, Olaug V. Bollestad og Tore Storehaug om bedre sikkerhet på sjøen – vedtas ikke.

Vedlegg

Brev fra Nærings- og fiskeridepartementet v/statsråd Torbjørn Røe Isaksen til transport- og kommunikasjonskomiteen, datert 13. november 2018

Dokument 8:32 S (2018-2019) om bedre sikkerhet på sjøen

Det vises til transport- og kommunikasjonskomiteens brev av 6. november 2018 hvor det bes om min vurdering av forslaget fra Hans Fredrik Grøvan, Steinar Reiten, Olaug V. Bollestad og Tore Storehaug.

Vurdering

I forslaget som er lagt frem bes regjeringen i løpet av 2019 fremme forslag om å endre promillegrensen for båtførere fra 0,8 til 0,2 promille for å motvirke føring av båt i ruspåvirket tilstand.

Jeg er enig i at føring av fritidsbåt i ruspåvirket tilstand ikke bør foregå. Regjeringen er opptatt av å øke sikkerheten ved bruk av fritidsbåter, og jeg ønsker at eventuelle nye tiltak som innføres faktisk kan bidra til å redusere antallet ulykker.

Når det gjelder spørsmål knyttet til promille var dette ett av flere tema som ble behandlet i Prop. 51 L (2014-2015) om påbud om bruk av flyteutstyr i fritidsbåter. I proposisjonen er det foretatt en gjennomgang av "Rapport om sikkerhet ved bruk av fritidsbåt", som representantforslaget viser til, herunder arbeidsgruppens vurderinger av promillegrensen til sjøs. Etter en samlet vurdering konkluderte departementet den gangen med at det ikke var tilstrekkelig grunnlag for å endre promillegrensen for fritidsbåter. Departementets vurdering var – ut fra den generelle kunnskapen om promillens påvirkning på menneskers atferd og reaksjonsmønster – at det er grunn til å tro at det er promille over 0,8 som representerer en reell fare på sjøen.

Jeg er ikke kjent med at det har fremkommet ny kunnskap, i etterkant av Stortingets behandling av saken, som tilsier at en skjerping av dagens promillegrense vil gjøre det tryggere å ferdes i fritidsbåt.

I proposisjonen fremgår videre at for å oppnå en allmennpreventiv effekt forutsettes økt kontrollnivå, noe som nødvendiggjør større ressursbruk. Det fremgår bl.a. at de økonomiske ressursene som stilles til disposisjon for politiet bør prioriteres på en slik måte at det gir mest mulig effektiv kriminalitetsbekjempelse samt best resultat på alle områder politiet har ansvaret for. Denne vurderingen er aktuell også i dag, og er et argument som kan tale mot en skjerping av promillegrensen.

Regjeringen har bedt Statens havarikommisjon for transport (SHT) foreta en kartlegging av fritidsbåtulykker i 2018. Hensikten med kartleggingen er å etablere i større grad enn i dag et kunnskapsgrunnlag om omfang og omstendigheter forbundet med ulykker med fritidsbåter. SHT skal legge frem en rapport i 2019. Etter mitt syn er det ikke hensiktsmessig å fremme forslag om å senke promillegrensen før vi har mer kunnskap om årsaken til ulykker.

Stortinget har i anmodningsvedtak nr. 84 fra november 2016 bedt regjeringen utarbeide en melding om bedre samhandling mellom aktørene når det gjelder forebyggende sjøsikkerhet og kystberedskap. Meldingen skal også omhandle ulykker knyttet til bruk av fritidsbåt. Regjeringens oppfølging av vedtaket er omtalt i budsjettproposisjonen (Prop.1) for 2019. Vi vil i meldingen nærmere omtale spørsmålet om promillegrensen.

Oslo, i transport- og kommunikasjonskomiteen, den 8. januar 2019

Helge Orten

Tor André Johnsen

leder

ordfører