Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2017

Dette dokument

Innhold

Til Stortinget
Oslo, i kontroll- og konstitusjonskomiteen, den 15. januar 2019

Dag Terje Andersen

leder og ordf. for Statsministerens kontor

Nils T. Bjørke

ordf. for Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet

Hans Fredrik Grøvan

ordf. for Arbeids- og sosialdepartementet og Forsvarsdepartementet

Eva Kristin Hansen

ordf. for Kunnskapsdepartementet og Utenriksdepartementet

Svein Harberg

ordf. for Barne- og likestillingsdepartementet og Kulturdepartementet

Ulf Leirstein

ordf. for Finansdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet

Bente Stein Mathisen

ordf. for Helse- og omsorgsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Magne Rommetveit

ordf. for Olje- og energidepartementet og Samferdselsdepartementet