Innhold

3. Resultatet av revisjonen av statsregnskapet og regnskapet for administrasjonen av Svalbard, og finansiell revisjon av statlige virksomheter

3.1 Revisjonsomfang

Riksrevisjonen reviderer statsregnskapet og alle regnskaper avlagt av statlige virksomheter og andre myndigheter som er regnskapspliktige til staten, jf. lov om Riksrevisjonen § 9 første ledd.

3.1.1 Erklæring om statsregnskapet og regnskapet for administrasjonen av Svalbard

Riksrevisjonen har revidert bevilgningsregnskapet, kapitalregnskapet, regnskapet for administrasjonen av Svalbard og alle årsregnskaper avlagt av statlige virksomheter og andre myndigheter som er regnskapspliktige til staten.

Revisjonen av årsregnskapene er gjennomført i tråd med internasjonale standarder for offentlig revisjon (ISSAI). Riksrevisjonen anser de fleste årsregnskapene til departementene og deres underliggende virksomheter for å være uten vesentlige feil eller mangler. Riksrevisjonen har konkludert med at det foreligger vesentlige feil i årsregnskapet og/eller brudd på administrativt regelverk som har medført at det er avgitt en modifisert uttalelse, for følgende virksomheter: Forsvaret, Forsvarsmateriell, Norsk Pasientskadeerstatning Reguleringsfond, Oljedirektoratet, Samferdselsdepartementet, Skatteetaten og Statens vegvesen.

Basert på dette anser Riksrevisjonen at

  • bevilgninger, inntekter og utgifter for departementene og balansekontoene for staten er korrekt sammenstilt i statsregnskapet

  • avslutningskonto for statsregnskapet gir et korrekt uttrykk for statens egenkapital

  • bestemmelser i bevilgningsreglementet i hovedsak er etterlevd

  • Svalbardregnskapet er korrekt avlagt og presentert.

3.2 Komiteens merknader

Komiteen registrerer med tilfredshet at bevilgninger, inntekter og utgifter for departementene og balansekontoene for staten er korrekt sammenstilt i statsregnskapet, at avslutningskonto for statsregnskapet gir et korrekt uttrykk for statens egenkapital, at bestemmelser i bevilgningsreglementet i hovedsak er etterlevd, og at Svalbardregnskapet er korrekt avlagt og presentert.