Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Mona Fagerås, Karin Andersen, Freddy André Øvstegård og Eirik Faret Sakariassen om tilbud om en likeverdig skolefritidsordning for barn og ungdom med særskilte behov

Til Stortinget
Oslo, i utdannings- og forskningskomiteen, den 12. mars 2019

Roy Steffensen

Hans Fredrik Grøvan

leder

ordfører