Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Endringer i Svalbardloven m.m. (tilpasning til ny kommunelov)

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i utenriks- og forsvarskomiteen, den 13. mars 2019

Anniken Huitfeldt

Hårek Elvenes

leder

ordfører