Endringer i Svalbardloven m.m. (tilpasning til ny kommunelov)

Prop. 43 L (2018-2019), Innst. 211 L (2018-2019), Lovvedtak 51 (2018-2019)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Innstilling avgitt 13.03.2019 Innst. 211 L (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt lovendringer for å tilpasse Svalbardloven til ny kommunelov. Lovens del I gjelder fra den tid Kongen bestemmer, del II og III trer i kraft straks.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.03.2019

   Behandlet andre gang i Stortinget 09.04.2019