Forholdet til statsmyndighetene

Sammendrag

I proposisjonens kapittel 4 omtales forholdet til statsmyndighetene. Synet på sentralbankens forhold til regjering og storting har endret seg over tid. Departementet deler sentralbanklovutvalgets vurdering av at Norges Bank fortsatt bør ha stor grad av uavhengighet i bruken av virkemidler for å oppfylle sine mål. Departementet foreslår at Kongen i statsråd (regjeringen) også fremover gis adgang til å fastsette operative mål for Norges Bank innenfor de rammene som følger av sentralbankloven, for eksempel operativt mål for pengepolitikken fastsatt i forskrift for pengepolitikken. Videre foreslår departementet, i tråd med utvalgets forslag, at regjeringen ikke skal kunne instruere banken i sin virksomhet etter sentralbankloven, unntatt i ekstraordinære situasjoner. Det innebærer en høy terskel for instruksjon.

Informasjonsplikten som foreslås for banken er vid. Banken skal ha plikt til å informere offentligheten om grunnlaget for sine beslutninger og om virksomheten som er omfattet av bankens formål. Banken skal videre ha plikt til å uttale seg om spørsmål den blir forelagt av departementet, til å gi råd dersom det er behov for tiltak av andre for å oppfylle bankens formål, samt til å informere departementet om saker av viktighet. Dagens plikt for banken til å forelegge saker av særlig viktighet for departementet før banken treffer vedtak i saken, foreslås ikke videreført.

Departementet slutter seg til utvalgets forslag om å videreføre gjeldende rett når det gjelder departementets plikt til å gi meddelelse til Stortinget om virksomheten i Norges Bank, representantskapets plikt til å rapportere til Stortinget om tilsynet med banken og Riksrevisjonens kontroll med statsrådens myndighetsutøvelse.

Forbudet mot at Norges Bank yter kreditt direkte til staten foreslås videreført. Videre stiller departementet seg bak utvalgets forslag om at det bør fremgå av ny sentralbanklov at Norges Bank skal ha en egenkapital som er tilstrekkelig for å oppfylle bankens formål, og at regjeringen fastsetter retningslinjer for avsetninger og disponering av bankens overskudd.

Komiteens merknader

Komiteen mener det er viktig at Norges Bank skal ha stor grad av uavhengighet i sitt virke, og at det blir mer åpenhet, forutsigbarhet og langsiktighet ved å ha den nødvendige uavhengigheten. Komiteen støtter at regjeringen kun skal kunne instruere Norges Banks sentralbankvirksomhet etter loven i ekstraordinære situasjoner, og mener dette vil sørge for en høyere terskel for å instruere sammenlignet med dagens lovverk.

Norges Bank har en viktig rolle som rådgiver for staten og bør også ha plikt til å informere Finansdepartementet når det gjelder saker av viktighet. Dette til erstatning for dagens bestemmelse om at banken, før den treffer vedtak av særlig viktighet, skal forelegge saken for departementet. Komiteen mener også at Norges Bank bør vise stor grad av åpenhet og sikre god informasjon til offentligheten. Komiteen støtter at banken blant annet skal informere offentligheten om grunnlaget for sine beslutninger, samt at banken fortsatt skal sørge for at veiledende valutakurser mot norske kroner er tilgjengelig for offentligheten.

For å sikre tilstrekkelig demokratisk kontroll med Norges Bank er komiteen positiv til at departementets plikt til å informere Stortinget om virksomheten i banken, representantskapets rapportering om tilsynet med banken og Riksrevisjonens kontroll med statsrådens myndighetsutøvelse videreføres.

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt, slutter seg til regjeringens lovforslag om forholdet til statsmyndighetene.

Komiteens medlemmer fra Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt slutter seg til regjeringens lovforslag om forholdet til statsmyndighetene, med unntak av forslag til § 1-6 i sentralbankloven.

Disse medlemmer viser til at regjeringen foreslår å erstatte dagens plikt til å forelegge saker av særlig viktighet for departementet med en plikt til å informere departementet om saker av viktighet. Disse medlemmer viser til at LO og Fellesforbundet i høringsuttalelse mener at gjeldende sentralbanklov § 2 første til tredje ledd og § 3 beskriver forholdet mellom staten og sentralbanken på en god måte. Disse medlemmer er ikke enig i at foreleggelsesplikten skal fjernes, og går imot regjeringens forslag til ny § 1-6 i sentralbankloven.

Disse medlemmer fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«Lov om Norges Bank og pengevesenet (sentralbankloven) § 1-6 skal lyde:

Før banken treffer vedtak av særlig viktighet, skal saken være forelagt departementet.»