Norges Banks formål og virksomhet

Sammendrag

Kapittel 3 i proposisjonen omhandler Norges Banks formål og virksomhet. Sammenlignet med gjeldende sentralbanklov foreslår departementet et tydeligere skille mellom målene for sentralbankvirksomheten og hvilke ansvarsområder og virkemidler banken har. Formålet for sentralbankvirksomheten skal være å opprettholde en stabil pengeverdi og fremme stabilitet i det finansielle systemet og et effektivt og sikkert betalingssystem. Videre skal sentralbanken bidra til høy og stabil produksjon og sysselsetting. Departementet foreslår at Norges Bank skal være den utøvende og rådgivende myndigheten i pengepolitikken, og at Norges Bank også skal ha utøvende og rådgivende myndighet i arbeidet med å fremme finansiell stabilitet. Sentrale virkemidler i pengepolitikken og i arbeidet med å fremme finansiell stabilitet er å ta imot innskudd og yte kreditt til banker og andre foretak i finansiell sektor. Andre oppgaver omfatter utstedelse av pengesedler og mynter, å legge til rette for det sentrale oppgjørssystemet og å overvåke betalingssystemet. Dette er i hovedsak videreføring av gjeldende rett og praksis. Det foreslås lovfestet at Norges Bank eier og forvalter landets offisielle valutareserver. Dagens generalklausul om at banken ellers kan sette i verk tiltak som er vanlige eller naturlige for en sentralbank, foreslås videreført. Departementet foreslår videre en ny bestemmelse om at Kongen i statsråd gis myndighet til å legge nye oppgaver til banken. Slike oppgaver må ligge innenfor rammene av Norges Banks formål.

Komiteens merknader

Komiteen mener en tydelig formålsbeskrivelse for sentralbankens virksomhet vil være viktig for å gi en klar forankring i Stortinget. Å opprettholde pengenes verdi vil være et overordnet mål for pengepolitikken. Ved å sikre prisstabilitet og lav inflasjon kan pengepolitikken bidra til høy velferd, høy sysselsetting og økonomisk vekst over tid. Stabilitet i det finansielle system og et effektivt og sikkert betalingssystem vil også være viktige formål for sentralbanken.

Komiteen støtter regjeringen i at Norges Bank skal være den utøvende og rådgivende myndighet i pengepolitikken, men også ha utøvende og rådgivende myndighet i arbeidet med finansiell stabilitet.

Komiteen slutter seg til regjeringens lovforslag om Norges Banks formål og virksomhet.

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Rødt viser til sine merknader i Innst. 165 S (2018–2019) om forslaget til formålsparagraf for Norges Bank, og støtter regjeringens forslag om at annet ledd formuleres i tråd med bl.a. innspillene fra LO og NHO: «Sentralbanken skal bidra til høy og stabil produksjon og sysselsetting». Dette vil etter disse medlemmers syn innebære at hensynet til høy og stabil produksjon og sysselsetting sidestilles med oppgaven å opprettholde en stabil pengeverdi og fremme stabilitet i det finansielle systemet og sikkert betalingssystem.

Komiteens medlemmer fra Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt viser til at klima- og miljøkrisen utgjør den største trusselen verden står overfor nå. Med mindre verdens land raskt kutter i utslipp av klimagasser, vil dette få enorme konsekvenser for mennesker og natur. Dette vil igjen få store negative konsekvenser for verdensøkonomien, herunder norsk økonomi. Norges avhengighet av å eksportere fossil energi utgjør en stor finansiell risiko i en verden som trenger å gå bort fra bruk av fossil energi. Det negative økonomiske sjokket kan bli stort. Disse medlemmer mener på denne bakgrunn at det er en påfallende mangel at klima og bærekraft ikke nevnes i NOU 2017:13 Ny sentralbanklov, på over 500 sider, eller er en del av formålsparagrafen til Norges Bank. Håndtering av klimarisiko er en sentral del av makrotilsynet. I tillegg må også Norges Bank aktivt bidra til den nødvendige omstillingen av norsk økonomi. Sentralbanken, som en av våre viktigste samfunnsinstitusjoner, må ha som oppgave å løse samfunnets viktigste økonomiske utfordringer.

Disse medlemmer fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake med et forslag til endring av § 1-2 i lov om Norges Bank og pengevesenet mv. (sentralbankloven) som pålegger sentralbanken å bidra til at klimamålene Norge er forpliktet til gjennom internasjonale avtaler nås, og gjennomføre fortløpende vurderinger av hvordan klimaendringene, og de økonomiske og politiske endringene dette medfører, påvirker norsk økonomi.»