Innstilling fra Stortingets presidentskap om oppnevning av styre for Norges institusjon for menneskerettigheter

Dette dokument

  • Innst. 424 S (2018–2019)
  • Kildedok:
  • Utgiver: Stortingets presidentskap
  • Sidetall: 2
Til Stortinget

Bakgrunn

Presidentskapet viser til at Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM), som ble etablert 1. juli 2015, er organisatorisk underlagt Stortinget. Institusjonens hovedoppgave er å fremme og beskytte menneskerettighetene i tråd med Grunnloven, menneskerettighetsloven og den øvrige lovgivning, internasjonale traktater og folkeretten for øvrig.

Ifølge lov 22. mai 2015 nr. 33 om Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter skal Stortinget velge styre for den nasjonale institusjonen, herunder leder og nestleder. Styret skal ha fem medlemmer og velges for en periode på fire år. Styret skal ha det overordnede ansvaret for institusjonens faglige virksomhet, økonomi og drift. Den daglige driften ved institusjonen ledes av direktøren.

I Innst. 216 L (2014–2015) er det forutsatt at styret samlet må ha god oversikt over menneskerettighetsfeltet. I henhold til lov om Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter § 5 skal styremedlemmene representere forskjellige fagfelt, herunder juridisk kompetanse om menneskerettigheter og kompetanse om virksomhetsstyring. Ett av medlemmene skal ha særskilt kjennskap til samiske spørsmål. Videre kreves det at hvert kjønn skal være representert med minst to medlemmer.

Som ledd i en åpen og inkluderende oppnevningsprosess har publikum hatt anledning til å foreslå kandidater til styret. Fra organisasjoner, institusjoner og enkeltpersoner er det kommet forslag på til sammen 32 personer. Presidentskapet har rådført seg med Sametinget med hensyn til styremedlemmet som skal ha særskilt kjennskap til samiske spørsmål.

Forslag til styremedlemmer

Etter grundig vurdering har presidentskapet besluttet å foreslå følgende kandidater til styret for Norges institusjon for menneskerettigheter for perioden 1. juli 2019–30. juni 2023:

  • Marit Berger Røsland, leder

  • Nils Asbjørn Engstad, nestleder

  • Gro Dikkanen

  • Jan E. Helgesen

  • Anne-Sofie Syvertsen

Marit Berger Røsland er advokat i juridisk avdeling i Equinor ASA. Hun har tidligere vært EU- og EØS-minister i Utenriksdepartementet, samt statssekretær i samme departementet, i Justis- og beredskapsdepartementet og på Statsministerens kontor. Hun har også vært advokat i Wiersholm og dommerfullmektig i Oslo tingrett.

Nils Asbjørn Engstad er dommer i Hålogaland lagmannsrett og leder av Utmarksdomstolen for Finnmark. Han har tidligere vært statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet. Siden 2004 har han vært Norges representant i Europarådets konsultative råd av dommere (CCJE), og han var rådets president i 2016–2017.

Gro Dikkanen er jurist med samerett spesialfag. Jan E. Helgesen er førsteamanuensis ved Senter for menneskerettigheter ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Anne-Sofie Syvertsen er fylkeslege/avdelingsdirektør for sosial- og helseavdelingen hos Fylkesmannen i Agder. Dikkanen, Helgesen og Syvertsen har alle vært styremedlemmer i perioden 1. juli 2015 til 30. juni 2019. De foreslås gjenoppnevnt for en ny periode, jf. lov om Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter § 5 tredje ledd tredje punktum.

Presidentskapets tilråding

Tilrådingen fremmes av et samlet presidentskap.

Presidentskapet rår Stortinget til å gjøre følgende

vedtak:
I

Som medlemmer av styret for Norges institusjon for menneskerettigheter for tidsrommet 1. juli 2019–30. juni 2023 velges Marit Berger Røsland, Nils Asbjørn Engstad, Gro Dikkanen, Jan E. Helgesen og Anne-Sofie Syvertsen.

II

Som leder av styret for Norges institusjon for menneskerettigheter velges Marit Berger Røsland for tidsrommet 1. juli 2019–30. juni 2023. Nils Asbjørn Engstad velges som nestleder for samme periode.

Oslo, i Stortingets presidentskap, den 13. juni 2019

Tone Wilhelmsen Trøen

Eva Kristin Hansen

Morten Wold

Magne Rommetveit

Nils T. Bjørke

Abid Q. Raja