Innstilling fra Stortingets presidentskap om valg til Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget)

Dette dokument

 • Innst. 425 S (2018–2019)
 • Kildedok:
 • Utgiver: Stortingets presidentskap
 • Sidetall: 2
Til Stortinget

Bakgrunn

Ifølge lov 3. februar 1995 nr. 7 om kontroll med etterretnings-, overvåkings og sikkerhetstjeneste (EOS-kontrolloven) velger Stortinget et utvalg til å kontrollere slik tjeneste. Etter loven § 3 skal utvalget ha syv medlemmer medregnet leder og nestleder, alle valgt av Stortinget etter innstilling fra Stortingets presidentskap, for et tidsrom av inntil fem år. Et medlem kan gjenoppnevnes én gang og maksimalt inneha vervet i ti år. Det bør unngås at flere enn fire medlemmer skiftes ut samtidig. Personer som tidligere har virket i tjenestene, kan ikke velges som utvalgsmedlemmer.

Medlemmene velges etter innstilling fra Stortingets presidentskap. Også leder og nestleder velges av Stortinget.

EOS-utvalget har i dag følgende sammensetning:

 • Eldbjørg Løwer, leder, valgt til 30. juni 2019

 • Svein Grønnern, nestleder, valgt til 30. juni 2021

 • Theo Koritzinsky, valgt til 30. juni 2019

 • Øyvind Vaksdal, valgt til 30. juni 2021

 • Håkon Haugli, valgt til 30. juni 2021

 • Inger Marie Sunde, valgt til 30. juni 2019

 • Elfrid Øfsti Øvstedal, valgt til 30. juni 2021

Som det fremgår ovenfor, er tre av EOS-utvalgets medlemmer på valg. I tillegg ønsker Håkon Haugli å trekke seg som medlem av utvalget.

Nye medlemmer

Som nye medlemmer av utvalget foreslår presidentskapet Astri Aas-Hansen, Magnhild Meltveit Kleppa, Camilla Bakken Øvald og Erling Johannes Husabø.

Astri Aas-Hansen er dommer ved Oslo tingrett og har tidligere praktisert som advokat. Hun var statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet fra 2007 til 2013.

Magnhild Meltveit Kleppa har vært fylkesmann i Rogaland fra 2013 og frem til dags dato. Hun har tidligere vært stortingsrepresentant fra 1993 til 2013 og var medlem av regjeringen fra 17. oktober 1997 til 17. mars 2000 og fra 21. september 2007 til 18. juni 2012.

Camilla Bakken Øvald er høyskolelektor i samfunnsøkonomi ved Kristiania Høgskole. Hun har tidligere vært tilsatt i Sosialistisk Venstrepartis stortingsgruppe, hvor hun har vært rådgiver for Sosialistisk Venstrepartis fraksjon i forsvarskomiteen, utenriks- og forsvarskomiteen samt sekretariatsleder.

Erling Johannes Husabø er professor ved det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen, hvor han særlig arbeider med strafferett, men også med statsrett, folkerett og internasjonale menneskerettigheter. Han har også vært konstituert som lagdommer i Gulating lagmannsrett. Han er tidligere medlem av Nasjonalt råd for prioriteringer i helsevesenet (2000–2004), Bioteknologinemnda (2004–2008) og Metodekontrollutvalget (2008–2009). Husabø er i dag leder av Stortingets ansvarskommisjon, et verv han har hatt siden kommisjonen ble opprettet i 2007. Funksjonstiden for dette vervet går ut ved utgangen av 2019.

Som ny leder av utvalget fra 1. juli 2019 til 30. juni 2021 foreslår presidentskapet nåværende nestleder Svein Grønnern. Som ny nestleder fra 1. juli 2019 til 30. juni 2024 foreslås Astri Aas-Hansen.

Presidentskapets tilråding

Tilrådingen fremmes av et samlet presidentskap.

Presidentskapet råder Stortinget til å gjøre følgende

vedtak:
I

Som medlemmer av Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste for tidsrommet 1. juli 2019 til 30. juni 2024 velges Astri Aas-Hansen, Magnhild Meltveit Kleppa, Camilla Bakken Øvald og Erling Johannes Husabø.

II

Som leder av Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste for tidsrommet 1. juli 2019 til 30. juni 2021 velges Svein Grønnern. Astri Aas-Hansen velges som nestleder for tidsrommet 1. juli 2019 til 30. juni 2024.

Oslo, i Stortingets presidentskap, den 13. juni 2019

Tone Wilhelmsen Trøen

Eva Kristin Hansen

Morten Wold

Magne Rommetveit

Nils T. Bjørke

Abid Q. Raja