Bakgrunn

I dokumentet fremmes følgende forslag:

  1. Stortinget ber regjeringen starte arbeidet for å avvikle au pair-ordningen.

  2. Stortinget ber regjeringen fremme forslag om at au pairene beskyttes av arbeidsmiljøloven de timene de jobber.

  3. Stortinget ber regjeringen fremme forslag om at au pairenes oppholdstillatelse må knyttes til au pairen og ikke til vertsfamilien.

  4. Stortinget ber regjeringen gjennomgå hele au pair-ordningen for å sikre au pairer mot utnyttelse og farlige situasjoner, og komme tilbake til Stortinget med en egen sak om dette.

  5. Stortinget ber regjeringen gjennomgå rettighetene til au pairer i vekslingen mellom familier, med sikte på å styrke rettighetene til au pairene.»

I dokumentet vises det til at formålet med au pair-ordningen skulle være kulturutveksling.

Forslagsstillerne peker på at de senere årene er det blitt kjent mange eksempler på at reglene tøyes, at au pairene arbeider mer enn de skal, og at det er mindre kulturutveksling enn det skal være. Det finnes også flere eksempler på grov utnytting og svært alvorlige forhold.

Forslagsstillerne viser til at samfunnet har et stort ansvar for å verne au pairene mot fare og overtramp.

Det vises for øvrig til dokumentet for en nærmere beskrivelse av forslagene.