Komiteens tilråding

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til proposisjonen og rår Stortinget til å gjøre følgende

vedtak:
I

I statsbudsjettet for 2019 gjøres følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

315

Frivillighetsformål

21

Forskning, utredning og spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med

2 220 000

fra kr 11 130 000 til kr 13 350 000

79

Til disposisjon, nedsettes med

2 220 000

fra kr 11 340 000 til kr 9 120 000

82

Merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg, nedsettes med

16 395 000

fra kr 288 400 000 til kr 272 005 000

321

Kunstnerformål

75

Vederlagsordninger, kan overføres, forhøyes med

4 500 000

fra kr 203 180 000 til kr 207 680 000

322

Bygg og offentlige rom

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med

16 000 000

fra kr 36 500 000 til kr 20 500 000

325

Allmenne kulturformål

1

Driftsutgifter, nedsettes med

4 500 000

fra kr 78 255 000 til kr 73 755 000

21

Forskning, utredning og spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med

1 852 000

fra kr 27 920 000 til kr 26 068 000

85(NY)

Gaveforsterkningsordning, bevilges med

10 000 000

326

Språk-, litteratur- og bibliotekformål

1

Driftsutgifter, forhøyes med

8 000 000

fra kr 647 137 000 til kr 655 137 000

327

Nidaros domkirkes restaureringsarbeider mv.

1

Driftsutgifter, forhøyes med

37 000 000

fra kr 68 768 000 til kr 105 768 000

70

Utenlandske krigsgraver i Norge, forhøyes med

400 000

fra kr 3 170 000 til kr 3 570 000

334

Filmformål m.m.

1

Driftsutgifter, forhøyes med

2 000 000

fra kr 114 795 000 til kr 116 795 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med

3 000 000

fra kr 6 375 000 til kr 9 375 000

72

Insentivordning for film- og tv-produksjoner, kan overføres, nedsettes med

3 000 000

fra kr 71 360 000 til kr 68 360 000

Inntekter

3322

Bygg og offentlige rom

2

Inntekter ved oppdrag, nedsettes med

16 000 000

fra kr 31 000 000 til kr 15 000 000

3326

Språk-, litteratur- og bibliotekformål

1

Ymse inntekter, forhøyes med

8 000 000

fra kr 10 730 000 til kr 18 730 000

3327

Nidaros domkirkes restaureringsarbeider mv.

1

Ymse inntekter, forhøyes med

37 000 000

fra kr 20 169 000 til kr 57 169 000

II
Tilføyelse av stikkord

Stortinget samtykker i at Kulturdepartementet kan tilføye stikkordet «kan overføres» til bevilgningen på kap. 325 Allmenne kulturformål, post 71 Kultur som næring.