Innstilling fra finanskomiteen om Ny saldering av statsbudsjettet 2019

Dette dokument

Innhold

Til Stortinget

1. Gjennomføring av budsjettpolitikken

1.1 Sammendrag

Proposisjonen om ny saldering av statsbudsjettet for 2019 gjør rede for endringer som er vedtatt av Stortinget eller foreslått i proposisjoner fra regjeringen hittil i år, og inneholder forslag om ytterligere endringer på statsbudsjettet. Kapittel 1 i proposisjonen gir hovedtallene i budsjettet for 2019. Kapittel 2 gir oversikt over forslag til endringer i bevilgninger som gjelder skatter og avgifter. Øvrige utgifts- og inntektsendringer som foreslås i denne proposisjonen, omtales i kapittel 3. Proposisjonens kapittel 4 gir oversikt over statsregnskapet per 30. september 2019.

1.1.1 Hovedtall i budsjettet for 2019

Det strukturelle, oljekorrigerte budsjettunderskuddet

Bruken av oljeinntekter over statsbudsjettet måles ved det strukturelle, oljekorrigerte budsjettunderskuddet. I beregningen korrigeres det blant annet for virkningene av økonomiske svingninger på skatter, avgifter, renter og dagpenger til arbeidsledige. Det strukturelle, oljekorrigerte budsjettunderskuddet i 2019 anslås nå til 234,6 mrd. kroner. Det er 3,4 mrd. kroner høyere enn i saldert budsjett for 2019 i fjor høst og 4,4 mrd. kroner lavere enn anslått for 2019 i Nasjonalbudsjettet for 2020, jf. tabell 1.1. Underskuddet tilsvarer 2,8 pst. av kapitalen i Statens pensjonsfond utland ved inngangen til året og utgjør 7,6 pst. av trend-BNP for Fastlands-Norge.

Budsjettimpulsen, som er endringen i det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet som andel av verdiskapingen fra året før, anslås til 0,4 pst. i 2019. I nasjonalbudsjettet for 2020 ble budsjettimpulsen for 2019-budsjettet anslått til 0,5 pst., mens det opprinnelige budsjettet for 2019, som ble lagt frem i fjor, ble anslått å ha en om lag nøytral innretning.

Tabell 1.1 Nøkkeltall for 2019-budsjettet på ulike tidspunkt1 (mrd. kroner og prosent)

Saldert

RNB19

NB20

Nysaldert

Oljekorrigert underskudd

232,5

229,2

232,7

228,6

Strukturelt, oljekorrigert underskudd

231,2

238,1

239,0

234,6

Pst. av fondskapitalen

2,7

2,9

2,9

2,8

Pst. av trend-BNP Fastlands-Norge

7,5

7,7

7,8

7,6

Budsjettimpuls, prosentpoeng2

0,0

0,5

0,5

0,4

Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten

285,8

262,9

238,3

254,5

Reell, underliggende utgiftsvekst (pst.)

1,4

2,0

2,0

1,8

Overskudd på statsbudsjettet og i Statens pensjonsfond

279,0

263,0

242,3

262,6

1. Budsjett for 2019 vedtatt av Stortinget høsten 2018 (saldert), revidert nasjonalbudsjett 2019 (RNB19), nasjonalbudsjettet 2020 (NB20) og nysalderingen av 2019-budsjettet.

2. Budsjettimpulsen er målt ved endringen i det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet som andel av trend-BNP for Fastlands-Norge. Positive tall indikerer at budsjettet virker ekspansivt.

Kilde: Finansdepartementet.

Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten anslås til 254,5 mrd. kroner. Dette er en reduksjon på 31,3 mrd. kroner fra saldert budsjett 2019, som blant annet må ses i sammenheng med lavere oljepris. Det samlede overskuddet på statsbudsjettet og i Statens pensjonsfond i 2019 anslås til 262,6 mrd. kroner, som er 16,4 mrd. kroner lavere enn lagt til grunn i saldert budsjett.

Den reelle, underliggende veksten i statsbudsjettets utgifter i 2019 anslås til 1,8 pst., målt fra regnskap for 2018.

Finansdepartementet vil komme tilbake med oppdaterte tall for det strukturelle, oljekorrigerte budsjettunderskuddet i 2019 i stortingsmeldingen om statsregnskapet for 2019. Mer fullstendige redegjørelser for det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet basert på en gjennomgang av utviklingen i norsk økonomi, legges frem to ganger i året, i nasjonalbudsjettet og i revidert nasjonalbudsjett.

Det oljekorrigerte budsjettunderskuddet og Statens pensjonsfond

Det oljekorrigerte budsjettunderskuddet i 2019 anslås nå til 228,6 mrd. kroner. Dette underskuddet motsvares av en tilsvarende overføring fra Statens pensjonsfond utland, slik at statsbudsjettet er i balanse.

Siden Stortinget vedtok statsbudsjettet for 2019 i fjor høst, er det oljekorrigerte budsjettunderskuddet redusert med 3,9 mrd. kroner. Dette skyldes både økte inntekter og reduserte utgifter, jf. tabell 1.2.

Tabell 1.2 Endringer i statsbudsjettets oljekorrigerte underskudd i 2019 etter saldering av budsjettet høsten 2018

Mill. kroner

Oljekorrigert underskudd i nysaldert budsjett 2019

228 564

- Oljekorrigert underskudd i Saldert budsjett 2019

232 494

= Endring oljekorrigert underskudd

-3 930

Netto inntektsendringer

2 270

Herav:

Skatter og avgifter fra Fastlands-Norge

-1 743

Renteinntekter

-1 115

Andre inntektsendringer (netto)

5 128

Netto utgiftsendringer

-1 660

Herav:

Dagpenger mv.

-1 213

Renteutgifter

-569

Andre utgiftsendringer (netto)

121

Kilde: Finansdepartementet

Anslaget for faktisk betalte skatte- og avgiftsinntekter fra Fastlands-Norge er redusert med 1,7 mrd. kroner, og renteinntektene er redusert med 1,1 mrd. kroner. Øvrige inntektsendringer er på til sammen 5,1 mrd. kroner, hvorav økte utbytteinntekter utgjør 2,1 mrd. kroner.

Anslaget for utgifter til dagpenger ble redusert med knapt 1,1 mrd. kroner i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2019 og settes ytterligere ned med 160 mill. kroner i nysalderingen. Anslåtte renteutgifter reduseres med 0,6 mrd. kroner fra saldert budsjett. Utgiftene utenom renter og dagpenger øker samlet sett med 0,1 mrd. kroner fra saldert budsjett til nysaldert budsjett.

Statsbudsjettets netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet i 2019 anslås nå til 254,5 mrd. kroner, mot 285,8 mrd. kroner i saldert budsjett for 2019. Reduksjonen skyldes blant annet at anslaget for petroleumsskatter og -avgifter er redusert med til sammen 23,6 mrd. kroner. Videre er forventet netto inntekt fra Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten (SDØE) 11,1 mrd. kroner lavere enn lagt til grunn i saldert budsjett, mens utbyttet fra Equinor er økt med 3,4 mrd. kroner.

Statsbudsjettets netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten blir i sin helhet overført til Statens pensjonsfond utland. Det overføres deretter midler tilbake fra Statens pensjonsfond utland til statsbudsjettet til å dekke det oljekorrigerte budsjettunderskuddet. Siden anslaget for netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten er større enn anslaget for det oljekorrigerte budsjettunderskuddet, legges det opp til å tilføre Statens pensjonsfond utland 25,9 mrd. kroner i 2019. Medregnet rente- og utbytteinntekter mv. i Statens pensjonsfond på 236,7 mrd. kroner, hvorav 228,4 mrd. kroner fra utenlandsdelen av fondet, anslås det samlede overskuddet på statsbudsjettet og i Statens pensjonsfond til 262,6 mrd. kroner i 2019.

Nærmere om veksten i statsbudsjettets utgifter

Utviklingen i statsbudsjettets utgifter fra ett år til et annet kan beskrives ved den underliggende utgiftsveksten. For 2019 anslås den reelle, underliggende utgiftsveksten til 23,4 mrd. 2019-kroner, som svarer til 1,8 pst. I løpende kroner er veksten anslått til 4,7 pst., mens statsbudsjettets prisvekst er anslått til 2,9 pst.

Ved beregning av den underliggende utgiftsveksten holdes utgifter til statlig petroleumsvirksomhet, dagpenger og renter utenom. I tillegg korrigeres det for enkelte regnskapsmessige og tekniske forhold og for enkelte endringer på utgiftssiden som har motposter på inntektssiden. For veksten fra 2018 til 2019 gjelder dette følgende forhold:

  • Dekning av ODA-godkjente flyktningutgifter i Norge over bistandsbudsjettet. Midlene overføres fra Utenriksdepartementet til Kunnskapsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet og Barne- og familiedepartementet og utgiftsføres dermed to ganger på statsbudsjettet.

  • Det korrigeres for avviket mellom pensjonskostnader som inngår i basisbevilgningene til helseforetakene, og anslåtte normalnivåer for pensjonspremier i helseforetakene.

  • Det korrigeres for enkelte engangsinntekter i Statens pensjonskasse knyttet til engangsoppgjør for Vygruppen AS og Mantena AS.

  • Merutgifter som motsvares av merinntekter i henhold til merinntektsfullmakter. Slike utgifter budsjetteres ikke, men fremkommer først når regnskapet foreligger. I regnskapstallene for 2018 er det korrigert for slike merutgifter.

Tabell 1.3 Statsbudsjettets underliggende utgiftsvekst fra regnskapet for 2018 til nysaldert budsjett for 2019

Mill. kroner

Regnskap 2018

Nysaldert budsjett 2019

Statsbudsjettets utgifter

1 318 145

1 377 240

-

Statlig petroleumsvirksomhet

22 555

27 000

-

Dagpenger til arbeidsledige

11 040

9 125

-

Renteutgifter

10 675

10 002

=

Utgifter utenom petroleumsvirksomhet, dagpenger til arbeidsledige og renteutgifter

1 273 875

1 331 113

-

Flyktningutgifter i Norge finansiert over bistandsrammen

827

563

+

Korreksjon for pensjonspremier mv. helseforetak

2 596

1 746

+

Engangsinntekter i SPK (Vygruppen AS og Mantena AS)

1 766

-

Merutgifter som motsvares av merinntekter

1 304

-

=

Underliggende utgifter

1 274 340

1 334 062

Verdiendring i pst.

4,7

Prisendring i pst.

2,9

Volumendring i pst.

1,8

Kilde: Finansdepartementet.

1.2 Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Fredric Holen Bjørdal, Svein Roald Hansen, Ingrid Heggø, Eigil Knutsen og Hadia Tajik, fra Høyre, Elin Rodum Agdestein, lederen Henrik Asheim, Mudassar Kapur, Vetle Wang Soleim og Aleksander Stokkebø, fra Fremskrittspartiet, Sivert Bjørnstad, Knut Magne Flølo og Bård Hoksrud, fra Senterpartiet, Sigbjørn Gjelsvik og Trygve Slagsvold Vedum, fra Sosialistisk Venstreparti, Kari Elisabeth Kaski, fra Venstre, Abid Q. Raja, fra Kristelig Folkeparti, Tore Storehaug, fra Miljøpartiet De Grønne, Une Bastholm, og fra Rødt, Bjørnar Moxnes, tar omtalen til orientering.

Komiteen slutter seg til forslaget til romertallsvedtak om folketrygdens finansieringsbehov, jf. forslag til vedtak II under kapittel 5 Komiteens tilråding.

2. Forslag om endringer av inntekter fra skatter og avgifter

2.1 Sammendrag

2.1.1 Anslagsendringer for skatter og avgifter

Skatter og avgifter fra Fastlands-Norge

Etter at Nasjonalbudsjettet 2020 og Gul bok 2020 ble ferdigstilt, har det kommet ny informasjon om skatte- og avgiftsinntektene i 2019, blant annet skattelikningen for inntektsåret 2018. Den nye informasjonen tilsier at anslaget for faktiske skatter og avgifter til staten i 2019 settes ned med om lag 0,4 mrd. kroner sammenlignet med anslaget i Nasjonalbudsjettet 2020.

Avgiftene trekker ned, blant annet som følge av en svakere utvikling i merverdiavgiften og bilrelaterte avgifter enn ventet. Blant annet reduseres anslaget for veibruksavgift på autodiesel for 2019 med om lag 0,5 mrd. kroner, mens anslaget for CO2-avgiften reduseres med 0,1 mrd. kroner. Omsetningen av diesel (fossil og bio) fra januar til og med september i år er redusert med 3 pst. sammenlignet med samme periode i fjor, og andelen biodiesel til og med september i 2019 er noe høyere enn tidligere antatt.

Direkte skatter trekker på sin side opp de samlede skatte- og avgiftsinntektene sammenlignet med anslaget i Nasjonalbudsjettet 2020. Det skyldes særlig at veksten i skatteinntektene for personer er noe sterkere enn ventet. Skatteinntektene fra etterskuddspliktige skattytere utvikler seg svakere enn ventet. Dette motvirkes av en ekstraordinær innbetaling av restskatt i 4. kvartal 2019.

Etter dette anslås statsbudsjettets samlede skatte- og avgiftsinntekter fra Fastlands-Norge i 2019 til 1 030,4 mrd. kroner, en nominell vekst på 4,5 pst. fra 2018. Sammenlignet med saldert budsjett 2019 er anslaget for statens samlede skatte- og avgiftsinntekter fra Fastlands-Norge nedjustert med 1,7 mrd. kroner, jf. tabell 2.1.

Når en tar hensyn til den anslåtte virkningen av blant annet konjunkturutviklingen, er anslaget for strukturelle skatte- og avgiftsinntekter satt ned med 0,3 mrd. kroner sammenlignet med anslagene i Nasjonalbudsjettet 2020.

Statsbudsjettets inntekter fra skatt på inntekt og formue, trygdeavgift og arbeidsgiveravgift anslås til 615,5 mrd. kroner i 2019, som er 4,8 mrd. kroner høyere enn lagt til grunn i saldert budsjett. Oppjusteringen er i stor grad knyttet til høyere skatteinngang fra forskuddspliktige skattytere enn forutsatt.

Inntektene fra merverdiavgift anslås til 307,5 mrd. kroner i 2019, som er en reduksjon på 2,5 mrd. kroner fra anslaget i saldert budsjett.

Inntektene fra særavgifter og toll anslås til 107,4 mrd. kroner i 2019, som er 4,1 mrd. kroner lavere enn i saldert budsjett.

Skatter og avgifter fra petroleumsvirksomheten

Betalte direkte skatter (ordinær skatt og særskatt) fra petroleumsvirksomheten i 2019 anslås til 132,9 mrd. kroner. Anslaget er med det 23,2 mrd. kroner lavere enn anslått i saldert budsjett. Nedjusteringen må ses i sammenheng med at oljeprisen og gassprisen har vært lavere enn lagt til grunn i saldert budsjett. Innbetalte avgifter fra petroleumsvirksomheten anslås til 6,8 mrd. kroner i 2019, en nedjustering på 0,4 mrd. kroner fra anslaget i saldert budsjett.

Anslagene for betalte skatter og avgifter er bl.a. basert på innbetalingene så langt i år og pris- og produksjonsutviklingen hittil i år.

Tabell 2.1 Forslag om endringer av inntekter fra skatter og avgifter (mill. kroner)

Kap.

Post

Endringer før nysalderingen

Endringer i nysalderingen

Sum endringer

5501

Skatter på formue og inntekt

70

Trinnskatt, formuesskatt mv.

-18

1 136

1 118

72

Fellesskatt

-94

3 684

3 590

74

Selskapsskatter mv.

244

244

5502

Finansskatt

70

Skatt på lønn

-

-20

-20

71

Skatt på overskudd

-

-259

-259

5506

Avgift av arv og gaver

70

Avgift

-

60

60

5507

Skatt og avgift på utvinning av petroleum

71

Ordinær skatt på formue og inntekt

-

-9 400

-9 400

72

Særskatt på oljeinntekter

-

-13 800

-13 800

74

Arealavgift mv.

-

-200

-200

5508

Avgift på utslipp av CO2 i petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen

70

CO2-avgift i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen

-

-200

-200

5509

Avgift på utslipp av NOX i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen

70

Avgift

-

-1

-1

5511

Tollinntekter

70

Toll

-

100

100

71

Auksjonsinntekter fra tollkvoter

-

-40

-40

5521

Merverdiavgift

70

Merverdiavgift

-18

-2 482

-2 500

5526

Avgift på alkohol

70

Avgift på alkohol

-1

101

100

5531

Avgift på tobakkvarer mv.

70

Avgift på tobakkvarer mv.

-

-100

-100

5536

Avgift på motorvogner mv.

71

Engangsavgift

-14

-1 477

-1 491

72

Trafikkforsikringsavgift

-

-300

-300

73

Vektårsavgift

-

-20

-20

75

Omregistreringsavgift

-

-180

-180

5538

Veibruksavgift på drivstoff

70

Veibruksavgift på bensin

-

-500

-500

71

Veibruksavgift på autodiesel

-

-1 100

-1 100

5541

Avgift på elektrisk kraft

70

Avgift på elektrisk kraft

-10

-200

-210

5542

Avgift på mineralolje mv.

71

Avgift på smøreolje mv.

-

-10

-10

5543

Miljøavgift på mineralske produkter mv.

70

CO2-avgift

-

-700

-700

71

Svovelavgift

-

-5

-5

5547

Avgift på helse- og miljøskadelige kjemikalier

70

Trikloreten (TRI)

-

-1

-1

71

Tetrakloreten (PER)

-

-1

-1

5548

Miljøavgift på visse klimagasser

70

Avgift på hydrofluorkarboner (HFK) og perfluorkarboner (PFK)

-

-10

-10

5549

Avgift på utslipp av NOX

70

Avgift på utslipp av NOX

-

16

16

5550

Miljøavgift på plantevernmidler

70

Miljøavgift på plantevernmidler

-

45

45

5551

Avgifter knyttet til mineralvirksomhet

70

Avgift knyttet til andre undersjøiske naturforekomster enn petroleum

-

-1

-1

71

Årsavgift knyttet til mineraler

-

4

4

5557

Avgift på sukker mv.

70

Avgift på sukker mv.

-

-20

-20

5559

Avgift på drikkevareemballasje

70

Grunnavgift på engangsemballasje

-

10

10

71

Miljøavgift på kartong

-

-5

-5

72

Miljøavgift på plast

-

-10

-10

73

Miljøavgift på metall

-

-5

-5

74

Miljøavgift på glass

-

5

5

5561

Flypassasjeravgift

70

Flypassasjeravgift

-

-240

-240

5562

Totalisatoravgift

70

Totalisatoravgift

-

-5

-5

5565

Dokumentavgift

70

Dokumentavgift

-

600

600

5570

Sektoravgifter under Kommunal- og moderniseringsdepartementet

70

Sektoravgifter Nasjonal kommunikasjonsmyndighet1

240

3

242

5571

Sektoravgifter under Arbeids- og sosialdepartementet

70

Petroleumstilsynet – sektoravgift2

-

-6

-6

5572

Sektoravgifter under Helse- og omsorgsdepartementet

74

Tilsynsavgift3

-

-4

-4

75

Sektoravgift tobakk3

-

-8

-8

5574

Sektoravgifter under Nærings- og fiskeridepartementet

71

Avgifter immaterielle rettigheter4

-

1

1

72

Kontroll- og tilsynsavgift akvakultur4

-

-2

-2

74

Fiskeriforskningsavgift

24

24

5577

Sektoravgifter under Samferdselsdepartementet

74

Sektoravgifter Kystverket5

-

8

8

75

Sektoravgifter Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

-243

-

-243

5578

Sektoravgifter under Klima- og miljødepartementet

72

Fiskeravgifter

1

-

1

5580

Sektoravgifter under Finansdepartementet

70

Finanstilsynet, bidrag fra tilsynsenhetene

-

7

7

5582

Sektoravgifter under Olje- og energidepartementet

70

Bidrag til kulturminnevern i regulerte vassdrag6

-

2

2

5583

Særskilte avgifter mv. i bruk av frekvenser

70

Avgift på frekvenser mv.

-

-5

-5

5700

Folketrygdens inntekter

71

Trygdeavgift

-38

-1 476

-1 514

72

Arbeidsgiveravgift

-55

1 649

1 594

Sum

-226

-25 117

-25 344

Herav skatter og avgifter fra Fastlands-Norge

-226

-1 516

-1 743

1. Jf. Prop. 22 S (2019–2020) Endringer i statsbudsjettet 2019 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

2. Jf. Prop. 16 S (2019–2020) Endringar i statsbudsjettet 2019 under Arbeids- og sosialdepartementet.

3. Jf. Prop. 19 S (2019–2020) Endringer i statsbudsjettet 2019 under Helse- og omsorgsdepartementet.

4. Jf. Prop. 20 S (2019–2020) Endringar i statsbudsjettet 2019 under Nærings- og fiskeridepartementet.

5. Jf. Prop. 23 S (2019–2020) Endringar i statsbudsjettet 2019 under Samferdselsdepartementet.

6. Jf. Prop. 26 S (2019–2020) Endringar i statsbudsjettet 2019 under Olje- og energidepartementet.

Kilde: Finansdepartementet

2.2 Komiteens merknader

Komiteen tar omtalen til orientering og slutter seg til regjeringens forslag.

3. Forslag om endringer av inntekter og utgifter

3.1 Landbruks- og matdepartementet

3.1.1 Kap. 1100 Landbruks- og matdepartementet

Post 49 Kjøp av fast eiendom, kan overføres

Sammendrag

Ved behandlingen av Prop. 114 S (2018–2019) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2019 vedtok Stortinget en bevilgning på 2,6 mill. kroner på kap. 1100 Landbruks- og matdepartementet, ny post 49 Kjøp av fast eiendom. Det er usikkert om kjøpet bevilgningen skal benyttes til, vil bli gjennomført innen utgangen av 2019. Saken er omtalt i del 3 Andre saker i Prop. 14 S (2019–2020) Endringar i statsbudsjettet 2019 under Landbruks- og matdepartementet. Der er det imidlertid ikke lagt frem et konkret forslag til romertallsvedtak om at posten tilføyes stikkordet «kan overføres». Det foreslås derfor i denne proposisjonen at posten tilføyes stikkordet «kan overføres», jf. forslag til romertallsvedtak.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag, jf. forslag til vedtak III under kapittel 5 Komiteens tilråding.

3.2 Finansdepartementet

3.2.1 Kap. 21 Statsrådet

Post 1 Driftsutgifter

Sammendrag

Ved stortingsvedtak 20. juni 2019 ble lønn til stortingsrepresentanter og regjeringens medlemmer økt med om lag 3,2 pst. med virkning fra 1. mai. Etter vanlig praksis justeres lønn til statssekretærer og statsrådenes politiske rådgivere tilsvarende. Dette utgjør til sammen 2,6 mill. kroner.

Den 22. januar 2019 ble det i statsråd besluttet å gjøre endringer blant regjeringens medlemmer og øvrig politisk ledelse. Dette har medført høyere utgifter til blant annet sikkerhetstiltak, pendlerboliger og reiser. Økningen ble noe høyere enn lagt til grunn i Prop. 114 S (2018–2019) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2019. Dette utgjør 2,4 mill. kroner.

Samlet innebærer ovenstående at bevilgningen på kap. 21 post 1 foreslås økt med 5,0 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Senterpartiet påpeker at regjeringen påfører skattebetalerne stadig økte kostnader gjennom opprettelse av nye statsrådsposter, slik tilfellet var ved utvidelsen av regjeringen 22. januar 2019. Disse medlemmer mener antallet statsråder i dag er unødvendig høyt. Videre viser disse medlemmer til Senterpartiets alternative statsbudsjett for 2019 der det ble foreslått en reduksjon i bevilgningen til statsrådet på 9,5 mill. kroner, og Senterpartiets alternative statsbudsjett for 2020 der det ble foreslått å redusere bevilgningen til statsrådet med 10,5 mill. kroner.

Komiteens medlem fra Rødt viser til Rødts alternative statsbudsjett for 2020, der det foreslås å gå imot den økte bevilgningen på 8 mill. kroner som følger av at antallet regjeringsmedlemmer har økt. Dette medlem viser videre til Rødts alternative statsbudsjett for 2019, der godtgjørelsen til regjeringsmedlemmene ble redusert med 7 mill. kroner.

3.2.2 Kap. 24 Regjeringsadvokaten

Post 1 Driftsutgifter

Sammendrag

Regjeringsadvokaten har over flere år arbeidet med å styrke embetet for å sikre regjeringen og departementene nødvendig juridisk rådgivning og bistand. Selv om den reelle advokatbemanningen er økt i 2019, er utgiftsøkningen mindre enn lagt til grunn i budsjettet for 2019. Bevilgningen på posten foreslås på denne bakgrunn nedsatt med 7 mill. kroner. Opptrappingsplanen og målene ligger fast og ventes nådd i starten av 2020.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Post 21 Spesielle driftsutgifter

Sammendrag

Bevilgningen på posten skal dekke prosessutgifter og utgifter til ekstern advokatbistand. På bakgrunn av forventet mindreforbruk foreslås bevilgningen på posten nedsatt med 1 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

3.2.3 Kap. 41 Stortinget

Post 1 Driftsutgifter

Sammendrag

Stortingets presidentskap foreslår at kap. 41 post 1 nedsettes med 1,4 mill. kroner mot en tilsvarende økning på kap. 41 post 21 til opprettelse av Hareide-utvalget, som skal utrede Stortingets kontrollfunksjon.

Stortingets presidentskap foreslår også å sette ned bevilgningen på posten med 3 mill. kroner knyttet til lavere salgsinntekter, mot tilsvarende reduksjon på kap. 3041 post 1.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Post 21 (Ny) Spesielle driftsutgifter, kan overføres

Sammendrag

Stortingets presidentskap foreslår en bevilgning på 1,4 mill. kroner under kap. 41, ny post 21, mot tilsvarende reduksjon av kap. 41 post 1. Bakgrunnen er opprettelsen av Hareide-utvalget som skal utrede Stortingets kontrollfunksjon.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

3.2.4 Kap. 1600 Finansdepartementet

Post 1 Driftsutgifter

Sammendrag

Det foreslås å sette ned bevilgningen på posten med 2 mill. kroner som følge av økt behov på kap. 1620 Statistisk sentralbyrå, post 1 Driftsutgifter. Omprioriteringen er knyttet til økte kostnader for å følge opp arbeidet med ny statistikklov.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

3.2.5 Kap. 1605 Direktoratet for økonomistyring

Post 1 Driftsutgifter

Sammendrag

Det foreslås å øke bevilgningen på kap. 1605 post 1 med 20 mill. kroner som følge av opptak av nye kunder og endringer i tjenestemodell for eksisterende kunder. Det foreslås en tilsvarende inntektsøkning på kap. 4605 post 1.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

3.2.6 Kap. 1618 Skatteetaten

Post 1 Driftsutgifter

Sammendrag

Bevilgningen på kap. 1618 post 1 foreslås nedsatt med 16,4 mill. kroner som følge av lavere refusjoner fra Norad og andre statsetater. Bevilgningen på kap. 4618 post 3 foreslås nedsatt med tilsvarende beløp.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Post 70 Tilskudd

Sammendrag

Ordningen med å styrke det akademiske skatterettsmiljøet ved Universitetet i Oslo er forsinket og blir ikke iverksatt i 2019. Bevilgningen på posten foreslås nedsatt med 1 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

3.2.7 Kap. 1620 Statistisk sentralbyrå

Post 1 Driftsutgifter

Sammendrag

Det foreslås at bevilgningen på kap. 1620 post 1 økes med 2 mill. kroner mot tilsvarende reduksjon under kap. 1600 post 1. Økningen er knyttet til økte kostnader for å følge opp arbeidet med ny statistikklov.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

3.2.8 Kap. 1632 Kompensasjon for merverdiavgift

Post 61 Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner, overslagsbevilgning

Sammendrag

På grunnlag av regnskapstall og anslått betalingsutvikling ut året foreslås bevilgningen på posten økt med 950 mill. kroner. Den høye veksten i kommunene er særlig knyttet til fortsatt økt investeringsaktivitet i kommunesektoren.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Post 72 Tilskudd til private og ideelle virksomheter, overslagsbevilgning

Sammendrag

På grunnlag av regnskapstall og anslått betalingsutvikling ut året foreslås bevilgningen på posten økt med 55 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

3.2.9 Kap. 1633 Nettoordning, statlig betalt merverdiavgift

Post 1 Driftsutgifter, overslagsbevilgning

Sammendrag

Ordningen med nettoføring av merverdiavgift i ordinære statlige forvaltningsorgan innebærer at organene som er inkludert i ordningen, ikke belastes merverdiavgift for utgifter på postene 1–49 i sine budsjetter og regnskaper, men kan føre utgiftene til merverdiavgift på et sentralt kapittel for merverdiavgift under Finansdepartementet (kap. 1633 post 1). Bevilgningsbehovet på posten er usikkert. På bakgrunn av regnskapstall og forventet utvikling foreslås bevilgningen på posten økt med 300 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

3.2.10 Kap. 1650 Statsgjeld, renter mv.

Post 89 Renter og provisjon mv. på innenlandsk statsgjeld, overslagsbevilgning

Sammendrag

Bevilgningsbehovet på posten er usikkert og varierer med størrelsen på og sammensetningen av statsgjelden samt endringer i rentenivået. Bevilgningen på posten foreslås nedsatt med 580 mill. kroner. Reduksjonen skyldes i hovedsak at staten har solgt deler av sin egenbeholdning i statsobligasjoner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

3.2.11 Kap. 2309 Tilfeldige utgifter

Post 1 Driftsutgifter

Sammendrag

Bevilgningen er motpost til tilleggsbevilgninger til blant annet forhandlinger hvor staten er part, herunder lønnsoppgjøret for statsansatte, takstoppgjøret for privatpraktiserende leger, fysioterapeuter og psykologer, og til uforutsette utgifter. Bevilgningen på posten settes ned i forbindelse med nysalderingen på høsten, og ikke etter hvert som merutgifter pådras gjennom året. I saldert budsjett 2019 var bevilgningen på kap. 2309 post 1 på knapt 4,3 mrd. kroner.

Ved behandlingen av Prop. 123 S (2018–2019) vedtok Stortinget en bevilgning under kap. 2315 post 1 på 1,4 mrd. kroner til merutgifter etter lønnsoppgjøret i staten, jf. Innst. 406 S (2018–2019). Finansdepartementet fikk fullmakt til å fordele bevilgningen på departementenes poster med lønnsbevilgning. De endelige beregningene viser at virkningene for statsbudsjettet for 2019 av lønnsoppgjøret i 2019 er 22,1 mill. kroner lavere enn tidligere anslått, jf. vedlegg 4. Ved behandlingen av Prop. 125 S (2018–2019) fikk regjeringen fullmakt til å endre bevilgningene til de regionale helseforetakene, kommunene og trygderefusjonene for legehjelp, psykologhjelp og fysioterapi fra 1. juli 2019 på bakgrunn av forhandlingene med Den norske legeforening og Norsk Psykologforening og Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Manuellterapeutforening og Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund. Takstoppgjøret medfører økte utgifter i 2019 på 0,2 mrd. kroner. Samlet utgjør dermed merutgiftene til lønnsoppgjør mv. 1,6 mrd. kroner i 2019.

Bevilgningen dekker også enkelte mindre, uforutsette utgifter som regnskapsføres på kapitlet, samt merutgifter det er gitt tilsagn om gjennom samtykke fra Finansdepartementet eller ved kongelig resolusjon. Posteringene fremkommer ved fremleggelsen av statsregnskapet.

Det legges opp til at bevilgningen på posten skal utgjøre 50 mill. kroner etter nysalderingen, som skal dekke de mindre, uforutsette utgiftene. Bevilgningen foreslås på denne bakgrunn satt ned med 4,2 mrd. kroner i nysalderingen, hvorav lønnsoppgjør mv. utgjør om lag 1,6 mrd. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

3.2.12 Kap. 2315 Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet

Post 1 Driftsutgifter

Sammendrag

I forbindelse med Stortingets behandling av Prop. 123 S (2018–2019), jf. Innst. 406 S (2018–2019), ble det bevilget 1 398 mill. kroner på kap. 2315 til dekning av utgifter ved lønnsreguleringen for arbeidstakere i det statlige tariffområdet. Finansdepartementet fikk fullmakt til å fordele bevilgningen på departementenes poster med lønnsbevilgning. De endelige beregningene viser at virkningene for statsbudsjettet for 2019 av lønnsoppgjøret i 2019 er 22,1 mill. kroner lavere enn tidligere anslått, jf. vedlegg 4. Det foreslås derfor at bevilgningen på kap. 2315 post 1 nedsettes med 22,1 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

3.2.13 Kap. 2800 Statens pensjonsfond utland

Post 50 Overføring til fondet

Sammendrag

I saldert budsjett 2019 ble det på kap. 2800 post 50 bevilget 285 822 mill. kroner. Grunnlaget for overføringen til Statens pensjonsfond utland er statsbudsjettets netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten. Bevilgningen foreslås nedsatt med 31 321 mill. kroner i denne proposisjonen, slik at samlet bevilgning på kap. 2800 post 50 blir 254 501 mill. kroner. Overføringen til Statens pensjonsfond utland vil først bli fastsatt endelig i forbindelse med avleggelsen av statsregnskapet for 2019, basert på regnskapsført netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

3.2.14 Kap. 3024 Regjeringsadvokaten

Post 1 Erstatning for utgifter i rettssaker

Sammendrag

Posten dekker inntekter som følger av at staten er tilkjent saksomkostninger i sivile saker der Regjeringsadvokaten har vært prosessfullmektig. Inntektene varierer, blant annet på grunn av omfang, utfall av saker og forskyvninger av innbetalinger over år. På bakgrunn av regnskapsførte inntekter på posten og anslag for resten av året foreslås bevilgningen på posten økt med 7 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

3.2.15 Kap. 3041 Stortinget

Post 1 Salgsinntekter

Sammendrag

Stortingets presidentskap foreslår å sette ned bevilgningen på posten med 3 mill. kroner. Utgiftsbevilgningen på kap. 41 post 1 foreslås nedsatt tilsvarende. Reduksjonen skyldes lavere inntekter fra salg i kafeteria.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

3.2.16 Kap. 4602 Finanstilsynet

Post 86 Vinningsavståelse og overtredelsesgebyr mv.

Sammendrag

På bakgrunn av regnskapsførte inntekter på posten og anslag for resten av året foreslås bevilgningen på posten økt med 29 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

3.2.17 Kap. 4605 Direktoratet for økonomistyring

Post 1 Økonomitjenester

Sammendrag

Bevilgningen på posten foreslås økt med 20 mill. kroner grunnet opptak av nye kunder og endringer i tjenestemodell for eksisterende kunder. Utgiftsbevilgningen på kap. 1605 post 1 foreslås økt tilsvarende.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

3.2.18 Kap. 4618 Skatteetaten

Post 1 Refunderte utleggs- og tinglysingsgebyr

Sammendrag

Bevilgningen på posten foreslås nedsatt med 6,5 mill. kroner. 2019 er første året Skatteetaten ser helårseffekten etter at Nav Innkreving ble en del av Skatteetaten. Bevilgningsbehovet er noe uforutsigbart, da statens innfordringsinntekter fra skatteoppkrevernes periodiske oppgjør føres på denne posten og kan variere. Inntektsutviklingen til nå i 2019 tyder på en mindreinntekt.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Post 3 Andre inntekter

Sammendrag

Bevilgningen på posten foreslås nedsatt med 16,4 mill. kroner i hovedsak som følge av lavere refusjoner fra Norad for utenlandsoppdrag. Utgiftsbevilgningen på kap. 1618 post 1 foreslås satt ned tilsvarende.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Post 11 Gebyr på kredittdeklarasjoner

Sammendrag

Bevilgningen på posten foreslås nedsatt med 2,2 mill. kroner basert på inntektsutviklingen hittil i år og forventninger for resten av året.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Post 85 Inngått på tapsførte lån mv.

Sammendrag

På bakgrunn av regnskapstall og forventet utvikling på posten foreslås det å sette ned bevilgningen på posten med 6,5 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Post 86 Bøter, inndragninger mv.

Sammendrag

Inntektene i andre tertial 2019 har økt betydelig. Dette skyldes i stor grad tilfang av flere krav fra politiet og domstoler samt økte inntekter fra utlegg på konto. Bevilgningen på posten foreslås økt med 95 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Post 87 Trafikantsanksjoner

Sammendrag

På bakgrunn av regnskapstall og forventet utvikling på posten foreslås bevilgningen nedsatt med 10 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Post 89 Overtredelsesgebyr

Sammendrag

På bakgrunn av inntektsutviklingen på posten hittil i år foreslås bevilgningen på posten økt med 1 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

3.2.19 Kap. 5309 Tilfeldige inntekter

Post 29 Ymse

Sammendrag

På dette kapitlet inntektsføres uforutsette inntekter det ikke er naturlig å føre under andre kapitler. I saldert budsjett 2019 er det bevilget 300 mill. kroner på kap. 5309 post 29. På bakgrunn av regnskapstall per september 2019 og forventet utvikling anslås inntektene nå til 1,2 mrd. kroner. Økningen skyldes blant annet at ubrukte midler er tilbakeført fra EØS-midlenes sekretariat (FMO) relatert til avslutning av EØS-avtalene 2009–2014.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

3.2.20 Kap. 5491 Avskrivning på statens kapital i statens forretningsdrift

Post 30 Avskrivninger

Sammendrag

På denne posten inntektsføres summen av avskrivninger på statens kapital som bevilges på underpost 3 i statens forretningsdrift (kap. 2445–2490). På bakgrunn av endringer på disse underpostene foreslås bevilgningen på kap. 5491 post 30 økt med 22,5 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

3.2.21 Kap. 5580 Sektoravgifter under Finansdepartementet

Post 70 Finanstilsynet, bidrag fra tilsynsenhetene

Sammendrag

På det tidspunkt budsjettet ble fastsatt, var ikke kompensasjon i 2018 for lønnsoppgjøret i 2018 kjent. Denne ble derfor lagt til utlikningsbeløpet for 2019. I tillegg er det korrigert for avvik mellom anslag og faktisk belastning av merverdiavgift i 2018. Bevilgningen på posten foreslås økt med 6,6 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

3.2.22 Kap. 5605 Renter av statskassens kontantbeholdning og andre fordringer

Post 80 Av statskassens foliokonto i Norges Bank

Sammendrag

Bevilgningen på posten foreslås økt med 193,4 mill. kroner. Dette skyldes marginalt høyere renter enn ventet.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Post 82 Av innenlandske verdipapirer

Sammendrag

Bevilgningen på posten foreslås nedsatt med 354 mill. kroner. Bakgrunnen er salg av deler av statens egenbeholdning i statsobligasjoner som motsvares av deler av en reduksjon på kap. 1650 post 89.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Post 84 Av driftskreditt til statsbedrifter

Sammendrag

Bevilgningen på posten foreslås økt med 69,2 mill. kroner. Økningen skyldes høyere renter enn ventet og økt utnyttelse av driftskreditten.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

3.2.23 Kap. 5800 Statens pensjonsfond utland

Post 50 Overføring fra fondet

Sammendrag

På kap. 5800 post 50 ble det i saldert budsjett 2019 bevilget 232 494 mill. kroner som overføring fra Statens pensjonsfond utland til å dekke det oljekorrigerte underskuddet på statsbudsjettet. Det anslås nå et oljekorrigert underskudd på 228 564 mill. kroner. Det foreslås at det overføres midler til å dekke det oljekorrigerte underskuddet i nysaldert budsjett 2019. Overføringen fra Statens pensjonsfond utland foreslås derfor nedsatt med 3 930 mill. kroner i denne proposisjonen, til 228 564 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

3.2.24 Kap. 5999 Statslånemidler

Post 90 Lån

Sammendrag

Bevilgningen knyttet til statslånemidler er en saldering av statsbudsjettets inntekter og utgifter inkludert lånetransaksjoner. Bevilgningen motsvarer dermed statsbudsjettets brutto finansieringsbehov. Siden nysaldert budsjett viser et samlet brutto finansieringsbehov på 71 126 mill. kroner, foreslås bevilgningen på kap. 5999 post 90 nedsatt med 6 028 mill. kroner fra 77 154 mill. kroner til 71 126 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

4. Komiteens tilråding

Komiteens tilråding fremmes av en samlet komité.

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til proposisjonen og rår Stortinget til å gjøre følgende

vedtak:
I

I statsbudsjettet for 2019 gjøres følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

21

Statsrådet:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

5 000 000

fra kr 198 200 000 til kr 203 200 000

24

Regjeringsadvokaten:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

7 000 000

fra kr 107 550 000 til kr 100 550 000

21

Spesielle driftsutgifter, nedsettes med

1 000 000

fra kr 14 000 000 til kr 13 000 000

41

Stortinget:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

4 400 000

fra kr 953 900 000 til kr 949 500 000

(NY)

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, bevilges med

1 400 000

1600

Finansdepartementet:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

2 000 000

fra kr 390 880 000 til kr 388 880 000

1605

Direktoratet for økonomistyring:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

20 000 000

fra kr 563 950 000 til kr 583 950 000

1618

Skatteetaten:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

16 400 000

fra kr 6 133 617 000 til kr 6 117 217 000

70

Tilskudd, nedsettes med

1 000 000

fra kr 5 000 000 til kr 4 000 000

1620

Statistisk sentralbyrå:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

2 000 000

fra kr 603 450 000 til kr 605 450 000

1632

Kompensasjon for merverdiavgift:

61

Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner, overslagsbevilgning,

forhøyes med

950 000 000

fra kr 25 400 000 000 til kr 26 350 000 000

72

Tilskudd til private og ideelle virksomheter, overslagsbevilgning,

forhøyes med

55 000 000

fra kr 2 180 000 000 til kr 2 235 000 000

1633

Nettoordning, statlig betalt merverdiavgift:

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning,forhøyes med

300 000 000

fra kr 6 800 000 000 til kr 7 100 000 000

1650

Statsgjeld, renter mv.:

89

Renter og provisjon mv. på innenlandsk statsgjeld, overslagsbevilgning,

nedsettes med

580 000 000

fra kr 10 489 300 000 til kr 9 909 300 000

2309

Tilfeldige utgifter:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

4 216 600 000

fra kr 4 266 600 000 til kr 50 000 000

2315

Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

22 101 000

fra kr 22 101 000 til kr 0

2800

Statens pensjonsfond utland:

50

Overføring til fondet, nedsettes med

31 321 000 000

fra kr 285 822 000 000 til kr 254 501 000 000

Inntekter

3024

Regjeringsadvokaten:

1

Erstatning for utgifter i rettssaker, forhøyes med

7 000 000

fra kr 19 000 000 til kr 26 000 000

3041

Stortinget:

1

Salgsinntekter, nedsettes med

3 000 000

fra kr 9 300 000 til kr 6 300 000

4602

Finanstilsynet:

86

Vinningsavståelse og overtredelsesgebyr mv., forhøyes med

29 000 000

fra kr 500 000 til kr 29 500 000

4605

Direktoratet for økonomistyring:

1

Økonomitjenester, forhøyes med

20 000 000

fra kr 101 600 000 til kr 121 600 000

4618

Skatteetaten:

1

Refunderte utleggs- og tinglysingsgebyr, nedsettes med

6 500 000

fra kr 89 500 000 til kr 83 000 000

3

Andre inntekter, nedsettes med

16 400 000

fra kr 37 900 000 til kr 21 500 000

11

Gebyr på kredittdeklarasjoner, nedsettes med

2 200 000

fra kr 5 200 000 til kr 3 000 000

85

Inngått på tapsførte lån mv., nedsettes med

6 500 000

fra kr 246 500 000 til kr 240 000 000

86

Bøter, inndragninger mv., forhøyes med

95 000 000

fra kr 1 380 000 000 til kr 1 475 000 000

87

Trafikantsanksjoner, nedsettes med

10 000 000

fra kr 70 000 000 til kr 60 000 000

89

Overtredelsesgebyr, forhøyes med

1 000 000

fra kr 4 000 000 til kr 5 000 000

5309

Tilfeldige inntekter:

29

Ymse, forhøyes med

900 000 000

fra kr 300 000 000 til kr 1 200 000 000

5491

Avskrivning på statens kapital i statens forretningsdrift:

30

Avskrivninger, forhøyes med

22 460 000

fra kr 1 577 906 000 til kr 1 600 366 000

5501

Skatter på formue og inntekt:

70

Trinnskatt, formuesskatt mv. fra personlige skattytere, forhøyes med

1 136 000 000

fra kr 74 864 000 000 til kr 76 000 000 000

72

Fellesskatt mv. fra personlige skattytere, forhøyes med

3 684 000 000

fra kr 105 516 000 000 til kr 109 200 000 000

74

Selskapsskatter mv. fra upersonlige skattytere utenom petroleum, forhøyes med

244 000 000

fra kr 84 106 000 000 til kr 84 350 000 000

5502

Finansskatt:

70

Skatt på lønn, nedsettes med

20 000 000

fra kr 2 050 000 000 til kr 2 030 000 000

71

Skatt på overskudd, nedsettes med

259 000 000

fra kr 1 479 000 000 til kr 1 220 000 000

5506

Avgift av arv og gaver:

(NY)

70

Avgift, bevilges med

60 000 000

5507

Skatt og avgift på utvinning av petroleum:

71

Ordinær skatt på formue og inntekt, nedsettes med

9 400 000 000

fra kr 52 800 000 000 til kr 43 400 000 000

72

Særskatt på oljeinntekter, nedsettes med

13 800 000 000

fra kr 103 300 000 000 til kr 89 500 000 000

74

Arealavgift mv., nedsettes med

200 000 000

fra kr 1 600 000 000 til kr 1 400 000 000

5508

Avgift på utslipp av CO2 i petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen:

70

CO2-avgift i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen,

nedsettes med

200 000 000

fra kr 5 600 000 000 til kr 5 400 000 000

5509

Avgift på utslipp av NOX i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen:

70

Avgift, nedsettes med

1 000 000

fra kr 2 000 000 til kr 1 000 000

5511

Tollinntekter:

70

Toll, forhøyes med

100 000 000

fra kr 3 000 000 000 til kr 3 100 000 000

71

Auksjonsinntekter fra tollkvoter, nedsettes med

40 000 000

fra kr 300 000 000 til kr 260 000 000

5521

Merverdiavgift:

70

Merverdiavgift, nedsettes med

2 482 000 000

fra kr 309 982 000 000 til kr 307 500 000 000

5526

Avgift på alkohol:

70

Avgift på alkohol, forhøyes med

100 500 000

fra kr 14 199 500 000 til kr 14 300 000 000

5531

Avgift på tobakkvarer mv.:

70

Avgift på tobakkvarer mv., nedsettes med

100 000 000

fra kr 6 600 000 000 til kr 6 500 000 000

5536

Avgift på motorvogner mv.:

71

Engangsavgift, nedsettes med

1 477 000 000

fra kr 14 627 000 000 til kr 13 150 000 000

72

Trafikkforsikringsavgift, nedsettes med

300 000 000

fra kr 9 400 000 000 til kr 9 100 000 000

73

Vektårsavgift, nedsettes med

20 000 000

fra kr 350 000 000 til kr 330 000 000

75

Omregistreringsavgift, nedsettes med

180 000 000

fra kr 1 480 000 000 til kr 1 300 000 000

5538

Veibruksavgift på drivstoff:

70

Veibruksavgift på bensin, nedsettes med

500 000 000

fra kr 5 700 000 000 til kr 5 200 000 000

71

Veibruksavgift på autodiesel, nedsettes med

1 100 000 000

fra kr 10 900 000 000 til kr 9 800 000 000

5541

Avgift på elektrisk kraft:

70

Avgift på elektrisk kraft, nedsettes med

200 000 000

fra kr 11 000 000 000 til kr 10 800 000 000

5542

Avgift på mineralolje mv.:

71

Avgift på smøreolje mv., nedsettes med

10 000 000

fra kr 120 000 000 til kr 110 000 000

5543

Miljøavgift på mineralske produkter mv.:

70

CO2-avgift, nedsettes med

700 000 000

fra kr 8 700 000 000 til kr 8 000 000 000

71

Svovelavgift, nedsettes med

5 000 000

fra kr 6 000 000 til kr 1 000 000

5547

Avgift på helse- og miljøskadelige kjemikalier:

70

Trikloreten (TRI), nedsettes med

1 000 000

fra kr 1 000 000 til kr 0

71

Tetrakloreten (PER), nedsettes med

500 000

fra kr 1 000 000 til kr 500 000

5548

Miljøavgift på visse klimagasser:

70

Avgift på hydrofluorkarboner (HFK) og perfluorkarboner (PFK),

nedsettes med

10 000 000

fra kr 370 000 000 til kr 360 000 000

5549

Avgift på utslipp av NOX:

70

Avgift på utslipp av NOX, forhøyes med

16 000 000

fra kr 54 000 000 til kr 70 000 000

5550

Miljøavgift på plantevernmidler:

70

Miljøavgift på plantevernmidler, forhøyes med

45 000 000

fra kr 65 000 000 til kr 110 000 000

5551

Avgifter knyttet til mineralvirksomhet:

70

Avgift knyttet til andre undersjøiske naturforekomster enn petroleum,

nedsettes med

500 000

fra kr 1 000 000 til kr 500 000

71

Årsavgift knyttet til mineraler, forhøyes med

4 000 000

fra kr 2 000 000 til kr 6 000 000

5557

Avgift på sukker mv.:

70

Avgift på sukker mv., nedsettes med

20 000 000

fra kr 210 000 000 til kr 190 000 000

5559

Avgift på drikkevareemballasje:

70

Grunnavgift på engangsemballasje, forhøyes med

10 000 000

fra kr 1 980 000 000 til kr 1 990 000 000

71

Miljøavgift på kartong, nedsettes med

5 000 000

fra kr 55 000 000 til kr 50 000 000

72

Miljøavgift på plast, nedsettes med

10 000 000

fra kr 40 000 000 til kr 30 000 000

73

Miljøavgift på metall, nedsettes med

5 000 000

fra kr 10 000 000 til kr 5 000 000

74

Miljøavgift på glass, forhøyes med

5 000 000

fra kr 85 000 000 til kr 90 000 000

5561

Flypassasjeravgift:

70

Flypassasjeravgift, nedsettes med

240 000 000

fra kr 2 040 000 000 til kr 1 800 000 000

5562

Totalisatoravgift:

70

Totalisatoravgift, nedsettes med

5 000 000

fra kr 135 000 000 til kr 130 000 000

5565

Dokumentavgift:

70

Dokumentavgift, forhøyes med

600 000 000

fra kr 9 700 000 000 til kr 10 300 000 000

5580

Sektoravgifter under Finansdepartementet:

70

Finanstilsynet, bidrag fra tilsynsenhetene, forhøyes med

6 600 000

fra kr 418 400 000 til kr 425 000 000

5583

Særskilte avgifter mv. i bruk av frekvenser:

70

Avgift på frekvenser mv., nedsettes med

5 000 000

fra kr 302 000 000 til kr 297 000 000

5605

Renter av statskassens kontantbeholdning og andre fordringer:

80

Av statskassens foliokonto i Norges Bank, forhøyes med

193 400 000

fra kr 2 158 000 000 til kr 2 351 400 000

82

Av innenlandske verdipapirer, nedsettes med

354 000 000

fra kr 1 307 700 000 til kr 953 700 000

84

Av driftskreditt til statsbedrifter, forhøyes med

69 200 000

fra kr 54 900 000 til kr 124 100 000

5700

Folketrygdens inntekter:

71

Trygdeavgift, nedsettes med

1 476 000 000

fra kr 150 676 000 000 til kr 149 200 000 000

72

Arbeidsgiveravgift, forhøyes med

1 649 000 000

fra kr 191 751 000 000 til kr 193 400 000 000

5800

Statens pensjonsfond utland:

50

Overføring fra fondet, nedsettes med

3 930 219 000

fra kr 232 494 395 000 til kr 228 564 176 000

5999

Statslånemidler:

90

Lån, nedsettes med

6 027 664 000

fra kr 77 153 671 000 til kr 71 126 007 000

II

Stortinget samtykker i at folketrygdens finansieringsbehov for 2019 dekkes ved statstilskudd.

III

Stortinget samtykker i at stikkordet «kan overføres» tilføyes kap. 1100 Landbruks- og matdepartementet, post 49 Kjøp av fast eiendom.

Oslo, i finanskomiteen, den 16. desember 2019

Henrik Asheim

leder og ordfører