Innhold

7. Midlertidig reduksjon i den lave merverdiavgiftssatsen

Midlertidig reduksjon i den lave merverdiavgiftssatsen med tilhørende forslag til vedtak om endring i Stortingets vedtak om merverdiavgift behandles i Innst. 200 S (2019–2020).