Innhold

6. Komiteens tilråding

Komiteens tilråding fremmes av medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti.

Komiteen viser til proposisjonen og merknadene og rår Stortinget til å gjøre følgende

vedtak:
Rammeområde 15
(Helse)
I

På statsbudsjettet for 2021 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter:

700

Helse- og omsorgsdepartementet

1

Driftsutgifter

240 716 000

701

E-helse, helseregistre mv.

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

767 228 000

70

Norsk Helsenett SF

153 733 000

71

Medisinske kvalitetsregistre

38 685 000

72

Nasjonale e-helseløsninger

504 884 000

702

Beredskap

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70

27 714 000

22

Beredskapslagring legemidler og smittevernsutstyr

1 981 000 000

70

Tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21

4 130 000

703

Internasjonalt samarbeid

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

5 929 000

71

Internasjonale organisasjoner

60 317 000

72

Tilskudd til Verdens helseorganisasjon (WHO)

20 000 000

704

Norsk helsearkiv

1

Driftsutgifter

65 151 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

8 762 000

708

Eldreombud

1

Driftsutgifter

10 060 000

709

Pasient- og brukerombud

1

Driftsutgifter

73 707 000

710

Vaksiner mv.

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

221 493 000

22

Salgs- og beredskapsprodukter m.m.

144 325 000

23

Vaksiner og vaksinasjon mot covid-19

3 770 000 000

712

Bioteknologirådet

1

Driftsutgifter

12 473 000

714

Folkehelse

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under postene 70, 74 og 79

98 493 000

60

Kommunale tiltak, kan overføres, kan nyttes under post 21

95 336 000

70

Rusmiddeltiltak mv., kan overføres, kan nyttes under post 21

180 553 000

74

Skolefrukt mv., kan overføres, kan nyttes under post 21

20 700 000

79

Andre tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21

64 135 000

717

Legemiddeltiltak

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

11 781 000

70

Tilskudd

61 941 000

732

Regionale helseforetak

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

19 411 000

70

Særskilte tilskudd, kan overføres, kan nyttes under postene 72, 73, 74 og 75

4 680 955 000

71

Kvalitetsbasert finansiering, kan overføres

577 671 000

72

Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF, kan overføres

58 657 436 000

73

Basisbevilgning Helse Vest RHF, kan overføres

20 658 153 000

74

Basisbevilgning Helse Midt-Norge RHF, kan overføres

15 618 812 000

75

Basisbevilgning Helse Nord RHF, kan overføres

13 953 434 000

76

Innsatsstyrt finansiering, overslagsbevilgning

41 655 690 000

77

Laboratorie- og radiologiske undersøkelser, overslagsbevilgning

3 280 994 000

78

Forskning og nasjonale kompetansetjenester, kan overføres

1 325 489 000

80

Kompensasjon for merverdiavgift, overslagsbevilgning

8 127 934 000

81

Protonsenter, kan overføres

176 000 000

82

Investeringslån, kan overføres

7 859 447 000

83

Byggelånsrenter, overslagsbevilgning

339 000 000

86

Driftskreditter

1 800 000 000

733

Habilitering og rehabilitering

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79

12 760 000

70

Behandlingsreiser til utlandet

135 308 000

79

Andre tilskudd, kan nyttes under post 21

3 362 000

734

Særskilte tilskudd til psykisk helse og rustiltak

1

Driftsutgifter

82 688 000

21

Spesielle driftsutgifter

59 879 000

70

Hjemhenting ved alvorlig psykisk lidelse mv.

2 965 000

71

Tvungen omsorg for psykisk utviklingshemmede

111 844 000

72

Utviklingsområder innen psykisk helsevern og rus

13 224 000

737

Historiske pensjonskostnader

70

Tilskudd, overslagsbevilgning

131 006 000

740

Helsedirektoratet

1

Driftsutgifter

1 311 863 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

49 235 000

60

Gjesteinnbyggeroppgjør for fastleger

87 149 000

70

Helsetjenester i annet EØS-land

69 056 000

741

Norsk pasientskadeerstatning

1

Driftsutgifter

221 733 000

70

Advokatutgifter

48 798 000

71

Særskilte tilskudd

21 294 000

742

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten

1

Driftsutgifter

161 587 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

15 763 000

744

Direktoratet for e-helse

1

Driftsutgifter

178 849 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

150 966 000

745

Folkehelseinstituttet

1

Driftsutgifter

1 263 746 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

150 242 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

13 147 000

746

Statens legemiddelverk

1

Driftsutgifter

323 656 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

31 601 000

747

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

1

Driftsutgifter

111 365 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

13 466 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

4 735 000

748

Statens helsetilsyn

1

Driftsutgifter

162 047 000

749

Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten

1

Driftsutgifter

40 258 000

761

Omsorgstjeneste

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79

334 745 000

60

Kommunale kompetansetiltak, kan overføres

9 273 000

61

Vertskommuner

932 308 000

63

Investeringstilskudd – rehabilitering, kan overføres, kan nyttes under post 69

3 264 567 000

64

Kompensasjon for renter og avdrag

728 000 000

65

Forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene, overslagsbevilgning

2 622 971 000

67

Utviklingstiltak

75 269 000

68

Kompetanse og innovasjon

489 591 000

69

Investeringstilskudd – netto tilvekst, kan overføres

806 835 000

71

Frivillig arbeid mv.

73 544 000

72

Landsbystiftelsen

85 843 000

73

Særlige omsorgsbehov

102 616 000

75

Andre kompetansetiltak

11 513 000

79

Andre tilskudd, kan nyttes under post 21

278 724 000

762

Primærhelsetjeneste

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70

252 120 000

60

Forebyggende helsetjenester

420 961 000

61

Fengselshelsetjeneste

188 963 000

63

Allmennlegetjenester

854 787 000

70

Tilskudd, kan nyttes under post 21

45 296 000

73

Seksuell helse, kan overføres

59 979 000

74

Stiftelsen Amathea

26 035 000

765

Psykisk helse, rus og vold

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 72

186 749 000

60

Kommunale tjenester, kan overføres

230 507 000

62

Rusarbeid, kan overføres

455 178 000

71

Brukere og pårørende, kan overføres

174 715 000

72

Frivillig arbeid mv., kan overføres, kan nyttes under post 21

486 245 000

73

Utviklingstiltak mv.

177 459 000

74

Kompetansesentre, kan overføres

308 912 000

75

Vold og traumatisk stress, kan overføres

245 130 000

769

Utredningsvirksomhet mv.

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70

14 902 000

70

Tilskudd, kan nyttes under post 21

1 652 000

770

Tannhelsetjenester

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70

96 929 000

70

Tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21

309 349 000

780

Forskning

50

Norges forskningsråd mv.

129 067 000

781

Forsøk og utvikling mv.

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 79

54 504 000

79

Tilskudd, kan nyttes under post 21

88 477 000

783

Personell

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79

106 344 000

61

Tilskudd til kommuner

160 416 000

79

Andre tilskudd, kan nyttes under post 21

27 869 000

2711

Spesialisthelsetjeneste mv.

70

Spesialisthjelp

2 300 050 000

71

Psykologhjelp

354 300 000

72

Tannbehandling

2 320 022 000

76

Private laboratorier og røntgeninstitutt

1 317 674 000

2751

Legemidler mv.

70

Legemidler

11 141 000 000

71

Legeerklæringer

8 988 000

72

Medisinsk forbruksmateriell

2 129 960 000

2752

Refusjon av egenbetaling

72

Egenandelstak

7 856 170 000

2755

Helsetjenester i kommunene mv.

62

Fastlønnsordning fysioterapeuter, kan nyttes under post 71

475 000 000

70

Allmennlegehjelp

5 410 825 000

71

Fysioterapi, kan nyttes under post 62

1 223 300 000

72

Jordmorhjelp

72 040 000

73

Kiropraktorbehandling

201 964 000

75

Logopedisk og ortoptisk behandling

200 000 000

2756

Andre helsetjenester

70

Helsetjenester i annet EØS-land

10 008 000

71

Helsetjenester i utlandet mv.

199 980 000

72

Helsetjenester til utenlandsboende mv.

224 980 000

2790

Andre helsetiltak

70

Bidrag

202 345 000

Totale utgifter

242 924 214 000

Inntekter:

3701

E-helse, helseregistre mv.

2

Diverse inntekter

81 941 000

3704

Norsk helsearkiv

2

Diverse inntekter

3 078 000

3710

Vaksiner mv.

3

Vaksinesalg

145 011 000

3714

Folkehelse

4

Gebyrinntekter

2 542 000

3732

Regionale helseforetak

80

Renter på investeringslån

284 000 000

85

Avdrag på investeringslån f.o.m. 2008

621 000 000

3740

Helsedirektoratet

2

Diverse inntekter

20 626 000

3

Helsetjenester i annet EØS-land

66 970 000

4

Gebyrinntekter

49 815 000

5

Helsetjenester til utenlandsboende mv.

40 024 000

6

Gjesteinnbyggeroppgjør for fastleger

87 234 000

3741

Norsk pasientskadeerstatning

2

Diverse inntekter

6 954 000

50

Premie fra private

17 606 000

3742

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten

50

Premie fra private

2 392 000

3745

Folkehelseinstituttet

2

Diverse inntekter

194 650 000

3746

Statens legemiddelverk

2

Diverse inntekter

31 601 000

4

Registreringsgebyr

78 904 000

3747

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

2

Diverse inntekter

17 915 000

4

Gebyrinntekter

15 353 000

3748

Statens helsetilsyn

2

Diverse inntekter

1 641 000

Totale inntekter

1 769 257 000

II
Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Helse- og omsorgsdepartementet i 2021 kan:

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekter under

kap. 701 post 21

kap. 3701 post 2

kap. 703 post 21

kap. 3703 post 2

kap. 704 post 21

kap. 3704 post 2

kap. 710 post 22

kap. 3710 post 3

kap. 714 post 21

kap. 3714 post 4

kap. 740 postene 1 og 21

kap. 3740 postene 2 og 4

kap. 740 post 1

kap. 5572 post 75

kap. 740 post 70

kap. 3740 post 3

kap. 740 post 60

kap. 3740 post 6

kap. 741 post 1

kap. 3741 postene 2 og 50

kap. 742 post 1

kap. 3742 post 50

kap. 745 post 1

kap. 3710 post 3

kap. 745 postene 1 og 21

kap. 3745 post 2

kap. 745 post 1

kap. 3740 post 4

kap. 746 postene 1 og 21

kap. 3746 post 2 og 4

kap. 746 post 1

kap. 5572 post 74

kap. 747 postene 1 og 21

kap. 3747 postene 2 og 4

kap. 748 post 1

kap. 3748 post 2

Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse, skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskridelsen, og berører derfor også kap. 1633 post 1 for de statlige forvaltningsorganene som inngår i nettoordningen for merverdiavgift.

Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas med i beregningen av overføring av ubrukt bevilgning til neste år.

III
Bestillingsfullmakt

Stortinget samtykker i at Helse- og omsorgsdepartementet i 2021 kan foreta bestillinger ut over gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

710

Vaksiner mv.

21

Spesielle driftsutgifter

580,0 mill. kroner

22

Salgs- og beredskapsprodukter m.m.

50,0 mill. kroner

IV
Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Helse- og omsorgsdepartementet i 2021 kan gi tilsagn om tilskudd ut over gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

761

Omsorgstjeneste

63

Investeringstilskudd – rehabilitering

5 913,8 mill. kroner

69

Investeringstilskudd – netto tilvekst

3 136,5 mill. kroner

79

Andre tilskudd

1,0 mill. kroner

V
Diverse fullmakter

Stortinget samtykker i at Helse- og omsorgsdepartementet i 2021:

  • 1. aktiverer investeringslån og driftskredittrammen til regionale helseforetak i statens kapitalregnskap.

  • 2. i tilknytning til oppgjørsordningene for h-reseptlegemidler og fritt behandlingsvalg kan føre utgifter og inntekter uten bevilgning over kap. 740 Helsedirektoratet, hhv. post 71 Oppgjørsordning h-reseptlegemidler og post 72 Oppgjørsordning fritt behandlingsvalg. Netto mellomregning med helseforetakene føres ved årets slutt i kapitalregnskapet for hver av ordningene.

VI
Oppheving av anmodningsvedtak

Vedtakene nr. 307, 17. desember 2016 og nr. 506, 27. november 2018 oppheves.