Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Martin Henriksen, lederen Lene Vågslid og Maria Aasen-Svensrud, fra Høyre, Ingunn Foss, Peter Frølich og Frida Melvær, fra Fremskrittspartiet, Per-Willy Amundsen og Kjell-Børge Freiberg, fra Senterpartiet Jan Bøhler og Jenny Klinge, fra Sosialistisk Venstreparti, Petter Eide, viser til forslaget i Dokument 8:134 S (2019–2020) og støtter forslagsstillerne i påpekningen av viktigheten av høy standard knyttet til vask og renhold i norske fengsler. Komiteen deler forslagsstillernes bekymring knyttet til at en del av dette arbeidet omhandler behandling av kroppsvæsker som blod, urin og avføring ved for eksempel renhold av celler. Komiteen er også enig i at situasjonen rundt covid-19-utbruddet fører til ekstra utfordringer med vask og renhold knyttet til håndtering av smittevern.

Komiteen viser til at forslagsstillerne påpeker at vask og renhold i kriminalomsorgen i dag i stor grad utføres av ansatte og innsatte ved kriminalomsorgens institusjoner. Komiteen viser til at fengselsbetjenter i norske fengsler er blant verdens best utdannede innen kriminalomsorg. Deres arbeid skal blant annet omfatte rehabilitering og tilsyn med innsatte. Komiteen viser til at forslagsstillerne mener at ansatte i kriminalomsorgen ikke har utdannelse i å håndtere profesjonelt utført vask og renhold. Det er en fagprofesjon som bør utføres av renholdere med fagbrev.

Komiteen viser videre til at forslagsstillerne påpeker at covid-19-utbruddet medfører store utfordringer knyttet til smittevask samt annet spesialisert renhold, og at det er en debatt om hvorvidt ansatte i kriminalomsorgen skal ha smuss- og risikotillegg dersom de i fremtiden skal utføre denne typen spesialisert renhold. Komiteen registrerer på denne bakgrunn at forslagsstillerne mener renhold i kriminalomsorgen bør utføres av fagutdannet personell for å unngå unødvendige tilleggsordninger for fengselsbetjenter knyttet til risiko.

Komiteen viser til at forslagsstillerne ønsker å opprettholde ordningen hvor innsatte i kriminalomsorgen også utfører vask og renhold som et viktig arbeidstreningstiltak, og videre at den ordningen vil styrkes med egne ansatte fagfolk knyttet til renhold.

Komiteen viser også til at forslagsstillerne mener egne fagfolk som utfører renhold i fengslene, vil frigjøre tid for ansatte til å jobbe rehabiliterende overfor de innsatte, slik de er utdannet til gjennom sin treårige utdanning ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter (KRUS).

Komiteen viser også til at forslagsstillerne mener renholdere bør ansettes fast i kriminalomsorgen, og at dette over tid vil være det samfunnsmessig mest lønnsomme.

Komiteen viser til brev fra justis- og beredskapsdepartementet av 13. oktober 2020 som er vedlagt innstillingen.

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, mener at forslaget i sum vil gi samfunnet flere trygge arbeidsplasser, frigi ressurser til arbeidet med innhold i soningen og tryggere overgang til livet i frihet og dermed større samfunnstrygghet.

På denne bakgrunn fremmer flertallet følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen etablere vask og renhold som egen avdeling tilknyttet enhetene i kriminalomsorgen.»

Komiteens medlemmer fra Høyre og Fremskrittspartiet viser til statsrådens svarbrev til komiteen av 13. oktober 2020. Disse medlemmer er enige med departementet i at godt renhold i fengslene er viktig, og er glade for at det har blitt lagt ekstra vekt på betydningen av dette under pandemien. Disse medlemmer ser at tilgangen til smittevernutstyr og gode rutiner for blant annet renhold har medført lite smitte i fengslene. Disse medlemmer viser også til at det har vært mulig for enhetene å leie inn eksterne, profesjonelle vasketjenester ved behov.

Disse medlemmer er videre enige i at renhold av egen celle er et viktig botreningstiltak som forbereder de innsatte frem mot løslatelse.

Disse medlemmer vil understreke at arbeidsdriften i fengslene utgjør den største daglige aktiviteten for innsatte, og at den blant annet tilbyr aktivitetstilbud innen renhold og arbeid i tøylager/vaskeri. Flere fengsler har egne vaskeri der innsatte får grundig opplæring og muligheter for å ta fagbrev. Disse medlemmer vil vise til statsrådens svarbrev der det går frem at opplæringen i slike tilfeller vil bli gitt av verksbetjenter, gjerne med fagbrev som renholder, og ikke fengselsbetjenter.

Disse medlemmer vil gjøre oppmerksom på at ved fengsler der vask og renhold er et tilbud gjennom arbeidsdriften, er gjerne vask og renhold allerede underlagt en egen avdeling.

Disse medlemmer vil vise til at fengslene er svært ulike i areal og antall innsatte og vil ha ulike behov for renholdsoppgaver. Disse medlemmer er enige med departementet i at det bør være opp til kriminalomsorgen og den enkelte enhet å løse behovet på den mest hensiktsmessige måten og innenfor de rammene som finnes.

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti viser til disse medlemmers forslag om at vask og renhold etableres som egen avdeling tilknyttet enhetene i kriminalomsorgen. Disse medlemmer mener vi i løpet av pandemien for alvor har sett konsekvensene av profesjonelt utført smittevask, og at det understreker betydningen av fast ansatte renholdere i kriminalomsorgen. Disse medlemmer mener også det over tid vil være det samfunnsmessig mest lønnsomme. Erfaringen fra Forsvaret med deres privatisering av renhold og de kostnadene som fulgte med dette, samt Fafo-rapporten «Når jobben settes ut på anbud», tilsier dette. Videre mener disse medlemmer det viktigste er at:

  • fast ansettelse av renholdere i fengslene er å ta spesialkompetansen renholdere har på alvor, og at vi som samfunn erkjenner at profesjonelt utført renhold er viktig,

  • kompetansen som gjennomført utdanning på KRUS gir, skal brukes aktivt for å rehabilitere innsatte i fengslene, og at vi erkjenner at kompetente fengselsbetjenter gjør samfunnet tryggere, og

  • de innsatte får større mulighet til å skaffe seg fagbrev gjennom opplæring fra kompetente renholdere, til et viktig yrke som er etterspurt og som kan gi dem jobb etter endt soning.

Komiteens medlemmer fra Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti understreker at renhold er et fag på lik linje med andre yrker som krever fagbrev. Disse medlemmer mener at det fortsatt er viktig at de innsatte også kan stå for deler av renholdet i kriminalomsorgen, enten under veiledning eller i samarbeid med renholdsoperatører. Det er viktig for å gi de innsatte incentiv til å holde det rent rundt seg, samt til å holde seg i aktivitet. Det muliggjør også at innsatte kan ta fagbrev som renholder.