Bakgrunn

I dokumentet fremmes følgende forslag:

«Vedtak til lov

om endring i bioteknologiloven (sikre kvinner i likekjønnet par mulighet til å velge hvem av kvinnene som skal gå gravid med parets barn)

I

I lov 5. desember 2003 nr. 100 om humanmedisinsk bruk av bioteknologi m.m. gjøres følgende endring:

§ 2-15 fjerde og nytt femte ledd skal lyde:

Ved assistert befruktning til et likekjønnet par kan et egg som er hentet ut fra en av kvinnene, settes inn i den andre kvinnens livmor etter befruktning. I slike tilfeller gjelder ikke § 2-4.

Den av kvinnene som føder barnet, vil regnes som barnets mor, jf. § 2. Den andre kvinnen vil regnes som barnets medmor dersom paret er gift, jf. barnelova § 3 andre ledd, eller gjennom erklæring dersom de er samboende, jf. barnelova § 4 fjerde ledd.

§ 2-15 nåværende femte ledd blir nytt sjette ledd.

II

Loven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.»

Det vises til dokumentet for nærmere redegjørelse for forslaget.