Innhold

8. Komiteens tilråding

Komiteen har for øvrig ingen merknader og rår Stortinget til å gjøre følgende

vedtak:
A.
Forslag til bevilgningsvedtak
a.
I

I statsbudsjettet for 2021 gjøres følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

1

H.M. Kongen og H.M. Dronningen

50

Det kongelige hoff,reduseres med

10 000 000

fra kr 223 773 000 til kr 213 773 000

51

Særskilte prosjekter ved Det kongelige hoff,økes med

10 000 000

fra kr 87 900 000 til kr 97 900 000

20

Statsministerens kontor

21

Spesielle driftsutgifter, Koronakommisjonen, kan overføres,økes med

10 000 000

fra kr 10 000 000 til kr 20 000 000

41

Stortinget

1

Driftsutgifter,reduseres med

1 500 000

fra kr 990 900 000 til kr 989 400 000

70

Tilskudd til partigruppene,økes med

5 100 000

fra kr 200 300 000 til kr 205 400 000

74

Reisetilskudd til skoler,reduseres med

3 600 000

fra kr 5 500 000 til kr 1 900 000

61

Høyesterett

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 410, post 1,økes med

900 000

fra kr 121 095 000 til kr 121 995 000

100

Utenriksdepartementet

1

Driftsutgifter,reduseres med

1 348 000

fra kr 2 452 408 000 til kr 2 451 060 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres,økes med

1 000 000

fra kr 38 616 000 til kr 39 616 000

115

Næringsfremme, kultur og informasjon

70

Kultur- og informasjonsformål, kan overføres, kan nyttes under post 21,økes med

1 000 000

fra kr 28 752 000 til kr 29 752 000

71

Næringsfremme, kan overføres, kan nyttes under post 21,økes med

240 000

fra kr 8 070 000 til kr 8 310 000

116

Internasjonale organisasjoner

70

Pliktige bidrag,reduseres med

80 000 000

fra kr 1 418 050 000 til kr 1 338 050 000

117

EØS-finansieringsordningene

77

EØS-finansieringsordningen 2014–2021, kan overføres, reduseres med

500 000 000

fra kr 3 036 000 000 til kr 2 536 000 000

78

Den norske finansieringsordningen 2014-2021, kan overføres,reduseres med

520 000 000

fra kr 2 678 000 000 til kr 2 158 000 000

118

Utenrikspolitiske satsinger

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70, 71, 72 og 73,økes med

1 500 000

fra kr 94 960 000 til kr 96 460 000

70

Nordområdetiltak, samarbeid med Russland og atomsikkerhet, kan overføres, kan nyttes under post 21,reduseres med

2 000 000

fra kr 254 281 000 til kr 252 281 000

73

Klima, miljøtiltak og hav mv., kan overføres, kan nyttes under post 21,reduseres med

1 500 000

fra kr 22 392 000 til kr 20 892 000

74

Forskning, dialog og menneskerettigheter mv.,reduseres med

240 000

fra kr 54 290 000 til kr 54 050 000

140

Utenriksdepartementet

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres,reduseres med

7 681 000

fra kr 148 142 000 til kr 140 461 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres,reduseres med

20 000 000

fra kr 37 570 000 til kr 17 570 000

144

Norsk senter for utvekslingssamarbeid (Norec)

70

Utvekslingsordninger, kan overføres,reduseres med

35 000 000

fra kr 115 477 000 til kr 80 477 000

151

Fred, sikkerhet og globalt samarbeid

71

Globale sikkerhetsspørsmål og nedrustning, kan overføres, reduseres med

10 000 000

fra kr 270 060 000 til kr 260 060 000

73

FN og globale utfordringer, kan overføres,økes med

7 600 000

fra kr 218 138 000 til kr 225 738 000

74

Pliktige bidrag til FN-organisasjoner mv., kan overføres, økes med

50 000 000

fra kr 274 690 000 til kr 324 690 000

152

Menneskerettigheter

70

Menneskerettigheter, kan overføres,økes med

3 400 000

fra kr 633 817 000 til kr 637 217 000

159

Regionbevilgninger

71

Europa og Sentral-Asia, kan overføres,reduseres med

15 000 000

fra kr 776 134 000 til kr 761 134 000

75

Afrika, kan overføres,økes med

140 000 000

fra kr 2 177 693 000 til kr 2 317 693 000

76

Asia, kan overføres,økes med

15 436 000

fra kr 483 503 000 til kr 498 939 000

77

Latin-Amerika og Karibia, kan overføres,reduseres med

19 000 000

fra kr 177 339 000 til kr 158 339 000

160

Helse

70

Helse, kan overføres,reduseres med

20 000 000

fra kr 3 681 186 000 til kr 3 661 186 000

161

Utdanning, forskning og faglig samarbeid

70

Utdanning, kan overføres,reduseres med

10 000 000

fra kr 1 978 798 000 til kr 1 968 798 000

72

Kunnskapsbanken og faglig samarbeid, kan overføres,økes med

15 564 000

fra kr 683 714 000 til kr 699 278 000

171

FNs utviklingsarbeid

73

Internasjonale rekrutteringer og tilskudd til andre tiltak i FN, kan overføres,reduseres med

5 000 000

fra kr 59 099 000 til kr 54 099 000

172

Multilaterale finansinstitusjoner og gjeldslette

71

Regionale banker og fond, kan overføres,reduseres med

10 000 000

fra kr 847 000 000 til kr 837 000 000

179

Flyktningtiltak i Norge

21

Spesielle driftsutgifter,reduseres med

92 319 000

fra kr 550 402 000 til kr 458 083 000

220

Utdanningsdirektoratet

1

Driftsutgifter,økes med

400 000

fra kr 357 094 000 til kr 357 494 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70,reduseres med

11 847 000

fra kr 208 305 000 til kr 196 458 000

224

Tilskudd til freds- og menneskerettighetssentre

70

Freds- og menneskerettighetssentre,økes med

2 400 000

fra kr 100 838 000 til kr 103 238 000

225

Tiltak i grunnopplæringen

1

Driftsutgifter,reduseres med

12 970 000

fra kr 23 970 000 til kr 11 000 000

21

Spesielle driftsutgifter,reduseres med

87 446 000

fra kr 112 446 000 til kr 25 000 000

60

Tilskudd til landslinjer,reduseres med

1 045 000

fra kr 243 207 000 til kr 242 162 000

64

Tilskudd til opplæring av barn og unge som søker opphold i Norge,reduseres med

4 181 000

fra kr 36 265 000 til kr 32 084 000

65

(Ny) Rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg, kan overføres,bevilges med

73 826 000

69

Tiltak for fullføring av videregående opplæring, reduseres med

10 000 000

fra kr 791 500 000 til kr 781 500 000

226

Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres,økes med

292 500 000

fra kr 1 562 093 000 til kr 1 854 593 000

228

Tilskudd til frittstående skoler mv.

71

Frittstående videregående skoler, overslagsbevilgning, økes med

1 000 000

fra kr 1 718 569 000 til kr 1 719 569 000

76

Andre frittstående skoler, overslagsbevilgning,økes med

8 543 000

fra kr 42 046 000 til kr 50 589 000

79

Toppidrett,økes med

1 000 000

fra kr 77 403 000 til kr 78 403 000

82

Kapital- og husleietilskudd til friskoler,økes med

30 000 000

fra kr 83 337 000 til kr 113 337 000

85

Kompensasjon for merutgifter knyttet til covid-19, økes med

16 000 000

fra kr 40 000 000 til kr 56 000 000

230

Statlig spesialpedagogisk støttesystem

1

Driftsutgifter,reduseres med

3 600 000

fra kr 648 213 000 til kr 644 613 000

231

Barnehager

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres,økes med

5 000 000

fra kr 469 691 000 til kr 474 691 000

241

Felles tiltak for fagskoler

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres,økes med

20 000 000

fra kr 41 692 000 til kr 61 692 000

256

Kompetanse Norge

1

Driftsutgifter,økes med

600 000

fra kr 119 365 000 til kr 119 965 000

21

Spesielle driftsutgifter,reduseres med

4 000 000

fra kr 9 042 000 til kr 5 042 000

257

Kompetanseprogrammet

70

Tilskudd, kan overføres,økes med

9 150 000

fra kr 566 134 000 til kr 575 284 000

258

Tiltak for livslang læring

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres,økes med

20 000 000

fra kr 159 707 000 til kr 179 707 000

260

Universiteter og høyskoler

50

Statlige universiteter og høyskoler,økes med

5 000 000

fra kr 38 932 991 000 til kr 38 937 991 000

70

Private høyskoler,økes med

20 000 000

fra kr 1 917 329 000 til kr 1 937 329 000

270

Studentvelferd

75

Tilskudd til bygging av studentboliger, kan overføres,reduseres med

307 300 000

fra kr 803 507 000 til kr 496 207 000

272

Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning

50

Virksomhetskostnader,reduseres med

460 000

fra kr 157 375 000 til kr 156 915 000

52

Tiltak for høyere utdanning,økes med

45 654 000

fra kr 282 703 000 til kr 328 357 000

273

Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning

50

Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning,økes med

10 000 000

fra kr 213 101 000 til kr 223 101 000

274

Universitetssenteret på Svalbard

70

Tilskudd til Universitetssenteret på Svalbard,økes med

3 710 000

fra kr 36 322 000 til kr 40 032 000

275

Tiltak for høyere utdanning og forskning

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, reduseres med

10 925 000

fra kr 130 000 000 til kr 119 075 000

70

Tilskudd, kan nyttes under post 21,økes med

50 000 000

fra kr 176 343 000 til kr 226 343 000

285

Norges forskningsråd

52

Langsiktig, grunnleggende forskning,reduseres med

31 600 000

fra kr 1 756 471 000 til kr 1 724 871 000

53

Sektorovergripende og strategiske satsinger, reduseres med

47 292 000

fra kr 1 885 791 000 til kr 1 838 499 000

54

Forskningsinfrastruktur av nasjonal, strategisk interesse,reduseres med

13 500 000

fra kr 784 695 000 til kr 771 195 000

55

Virksomhetskostnader,økes med

9 500 000

fra kr 795 599 000 til kr 805 099 000

288

Internasjonale samarbeidstiltak

72

Internasjonale grunnforskningsorganisasjoner, reduseres med

19 504 000

fra kr 327 390 000 til kr 307 886 000

75

UNESCO-kontingent,reduseres med

1 995 000

fra kr 24 303 000 til kr 22 308 000

290

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

1

Driftsutgifter,økes med

6 429 000

fra kr 308 591 000 til kr 315 020 000

291

Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres,økes med

2 900 000

fra kr 70 004 000 til kr 72 904 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, reduseres med

8 000 000

fra kr 55 029 000 til kr 47 029 000

60

Integreringstilskudd, kan overføres,reduseres med

665 335 000

fra kr 6 170 134 000 til kr 5 504 799 000

61

Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger, overslagsbevilgning,økes med

58 058 000

fra kr 992 285 000 til kr 1 050 343 000

62

Kommunale innvandrertiltak,reduseres med

2 429 000

fra kr 275 006 000 til kr 272 577 000

71

Tilskudd til integreringsarbeid i regi av sivilsamfunn og frivillige organisasjoner,økes med

10 000 000

fra kr 203 748 000 til kr 213 748 000

292

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres,reduseres med

3 200 000

fra kr 82 343 000 til kr 79 143 000

60

Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere,reduseres med

56 026 000

fra kr 1 180 508 000 til kr 1 124 482 000

61

Kompetansekartlegging i mottak før bosetting,reduseres med

134 000

fra kr 546 000 til kr 412 000

300

Kulturdepartementet

1

Driftsutgifter,økes med

2 000 000

fra kr 175 209 000 til kr 177 209 000

79

Til disposisjon,økes med

215 000

fra kr 13 020 000 til kr 13 235 000

315

Frivillighetsformål

86

Idrettstiltak,økes med

29 000 000

fra kr 38 040 000 til kr 67 040 000

320

Norsk kulturråd

1

Driftsutgifter,økes med

2 000 000

fra kr 190 059 000 til kr 192 059 000

74

Tilskudd til organisasjoner og kompetansesentre m.m.,økes med

270 000

fra kr 323 875 000 til kr 324 145 000

75

Tilskudd til litteraturhus, kunstscener og kompanier m.m.,økes med

674 000

fra kr 246 395 000 til kr 247 069 000

76

Tilskudd til amatørteaterformål,økes med

500 000

fra kr 22 530 000 til kr 23 030 000

322

Bygg og offentlige rom

70

Nasjonale kulturbygg, kan overføres,økes med

60 500 000

fra kr 276 400 000 til kr 336 900 000

323

Musikk og scenekunst

1

Driftsutgifter,reduseres med

3 275 000

fra kr 99 343 000 til kr 96 068 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres,reduseres med

11 200 000

fra kr 66 690 000 til kr 55 490 000

60

Landsdelsmusikerordningen i Nord-Norge,økes med

33 000

fra kr 23 000 000 til kr 23 033 000

70

Musikk- og scenekunstinstitusjoner,økes med

16 708 000

fra kr 2 654 670 000 til kr 2 671 378 000

325

Allmenne kulturformål

1

Driftsutgifter,økes med

550 000

fra kr 74 725 000 til kr 75 275 000

21

Forskning, utredning og spesielle driftsutgifter, kan overføres,reduseres med

4 821 000

fra kr 23 276 000 til kr 18 455 000

72

Kultursamarbeid i nordområdene,økes med

13 000

fra kr 12 820 000 til kr 12 833 000

75

EUs program for kultur og audiovisuell sektor m.m., kan overføres,reduseres med

16 500 000

fra kr 135 900 000 til kr 119 400 000

77

Stimuleringsmidler til kultur, frivillighet og idrett ifb. covid-19,økes med

1 320 000 000

fra kr 2 900 000 000 til kr 4 220 000 000

78

Barne- og ungdomstiltak,økes med

12 000

fra kr 59 740 000 til kr 59 752 000

327

Nidaros domkirkes restaureringsarbeider mv.

1

Driftsutgifter,reduseres med

7 000 000

fra kr 79 691 000 til kr 72 691 000

21

(Ny) Spesielle driftsutgifter,bevilges med

7 000 000

328

Museer m.m.

70

Det nasjonale museumsnettverket,økes med

66 728 000

fra kr 2 285 920 000 til kr 2 352 648 000

78

Andre museums- og kulturverntiltak,økes med

1 772 000

fra kr 79 000 000 til kr 80 772 000

334

Film- og dataspillformål

73

Regionale filmtiltak m.m., kan overføres,økes med

500 000

fra kr 122 055 000 til kr 122 555 000

335

Medieformål

70

Kompensasjon til kommersiell allmennkringkasting, reduseres med

85 000 000

fra kr 135 000 000 til kr 50 000 000

79

Norsk rikskringkasting AS – NRK,reduseres med

88 200 000

fra kr 6 351 186 000 til kr 6 262 986 000

337

Kompensasjons- og vederlagsordninger

71

Vederlagsordninger, kan overføres,reduseres med

550 000

fra kr 228 490 000 til kr 227 940 000

351

Likestilling og ikke-diskriminering

73

Likestillingssentre,økes med

1 950 000

fra kr 16 110 000 til kr 18 060 000

352

Nedsatt funksjonsevne

70

Funksjonshemmedes organisasjoner,økes med

10 000 000

fra kr 239 350 000 til kr 249 350 000

73

(Ny) Aktivitetstiltak for personer med funksjonsnedsettelse,bevilges med

19 000 000

400

Justis- og beredskapsdepartementet

1

Driftsutgifter,reduseres med

50 000

fra kr 480 646 000 til kr 480 596 000

23

Spesielle driftsutgifter, forskning, evaluering og kunnskapsinnhenting, kan overføres,økes med

4 289 000

fra kr 38 486 000 til kr 42 775 000

70

Overføringer til private,reduseres med

1 640 000

fra kr 12 651 000 til kr 11 011 000

71

Tilskudd til internasjonale organisasjoner,økes med

1 640 000

fra kr 15 365 000 til kr 17 005 000

410

Domstolene

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 61, post 1,økes med

15 482 000

fra kr 2 803 257 000 til kr 2 818 739 000

414

Forliksråd og andre domsutgifter

21

Spesielle driftsutgifter,reduseres med

1 900 000

fra kr 38 554 000 til kr 36 654 000

430

Kriminalomsorgen

1

Driftsutgifter,økes med

24 882 000

fra kr 4 907 278 000 til kr 4 932 160 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, økes med

1 500 000

fra kr 37 808 000 til kr 39 308 000

433

Konfliktråd

1

Driftsutgifter,økes med

5 000 000

fra kr 138 454 000 til kr 143 454 000

440

Politiet

1

Driftsutgifter,økes med

213 665 000

fra kr 19 854 313 000 til kr 20 067 978 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres,økes med

15 000 000

fra kr 224 549 000 til kr 239 549 000

70

Tilskudd,reduseres med

4 500 000

fra kr 66 156 000 til kr 61 656 000

71

Tilskudd Norsk rettsmuseum,økes med

592 000

fra kr 7 215 000 til kr 7 807 000

442

Politihøgskolen

1

Driftsutgifter,reduseres med

5 400 000

fra kr 633 144 000 til kr 627 744 000

451

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

1

Driftsutgifter,økes med

29 105 000

fra kr 995 865 000 til kr 1 024 970 000

60

Refusjoner til kommunene og statsforvalterne mv.,økes med

1 153 400 000

fra kr 580 000 000 til kr 1 733 400 000

452

Sentral krisehåndtering

1

Driftsutgifter,økes med

2 600 000

fra kr 26 982 000 til kr 29 582 000

454

Redningshelikoptertjenesten

1

Driftsutgifter,økes med

50 000 000

fra kr 682 222 000 til kr 732 222 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres,reduseres med

199 914 000

fra kr 1 977 470 000 til kr 1 777 556 000

455

Redningstjenesten

73

Tilskudd til Redningsselskapet,økes med

3 000 000

fra kr 126 798 000 til kr 129 798 000

457

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

1

Driftsutgifter,økes med

30 000

fra kr 344 590 000 til kr 344 620 000

467

Norsk Lovtidend

1

Driftsutgifter,økes med

3 876 000

fra kr 4 488 000 til kr 8 364 000

468

Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker

1

Driftsutgifter,økes med

2 300 000

fra kr 17 540 000 til kr 19 840 000

470

Fri rettshjelp

1

Driftsutgifter,reduseres med

6 000 000

fra kr 607 942 000 til kr 601 942 000

473

Statens sivilrettsforvaltning

70

Erstatning til voldsofre, overslagsbevilgning,økes med

70 000 000

fra kr 324 562 000 til kr 394 562 000

480

Svalbardbudsjettet

50

Tilskudd,økes med

1 000 000

fra kr 417 978 000 til kr 418 978 000

490

Utlendingsdirektoratet

1

Driftsutgifter,økes med

2 449 000

fra kr 1 062 635 000 til kr 1 065 084 000

21

Spesielle driftsutgifter, asylmottak,reduseres med

63 100 000

fra kr 601 948 000 til kr 538 848 000

22

Spesielle driftsutgifter, tolk og oversettelse, reduseres med

2 154 000

fra kr 13 845 000 til kr 11 691 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, økes med

21 300 000

fra kr 56 199 000 til kr 77 499 000

60

Tilskudd til vertskommuner for asylmottak,økes med

780 000

fra kr 150 535 000 til kr 151 315 000

70

Stønader til beboere i asylmottak,reduseres med

1 783 000

fra kr 50 800 000 til kr 49 017 000

72

Internasjonalt migrasjonsarbeid, og assistert retur og reintegrering i hjemlandet, kan overføres,reduseres med

1 850 000

fra kr 51 205 000 til kr 49 355 000

75

Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, kan overføres,reduseres med

2 420 000

fra kr 35 047 000 til kr 32 627 000

491

Utlendingsnemnda

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 21,reduseres med

29 200 000

fra kr 278 275 000 til kr 249 075 000

21

Spesielle driftsutgifter, nemndbehandling, kan nyttes under post 1,reduseres med

3 500 000

fra kr 15 881 000 til kr 12 381 000

500

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70,reduseres med

650 000

fra kr 83 138 000 til kr 82 488 000

50

Forskningsprogrammer,reduseres med

1 132 000

fra kr 53 253 000 til kr 52 121 000

70

Diverse formål, kan overføres, kan nyttes under post 21,økes med

5 650 000

fra kr 3 090 000 til kr 8 740 000

510

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

1

Driftsutgifter,økes med

5 448 000

fra kr 672 470 000 til kr 677 918 000

525

Statsforvalterne

1

Driftsutgifter,økes med

5 215 000

fra kr 1 894 046 000 til kr 1 899 261 000

530

Byggeprosjekter utenfor husleieordningen

30

Prosjektering av bygg, kan overføres,økes med

30 000 000

fra kr 173 000 000 til kr 203 000 000

33

Videreføring av byggeprosjekter, kan overføres, reduseres med

500 000 000

fra kr 1 769 500 000 til kr 1 269 500 000

34

(Ny) Statens eiendom på Adamstuen, kan overføres, bevilges med

3 900 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, økes med

25 000 000

fra kr 193 551 000 til kr 218 551 000

531

Eiendommer til kongelige formål

1

Driftsutgifter,økes med

1 500 000

fra kr 27 529 000 til kr 29 029 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, økes med

37 700 000

fra kr 47 620 000 til kr 85 320 000

533

Eiendommer utenfor husleieordningen

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres,økes med

30 000 000

fra kr 335 000 000 til kr 365 000 000

540

Digitaliseringsdirektoratet

1

Driftsutgifter,økes med

2 600 000

fra kr 158 396 000 til kr 160 996 000

23

Utvikling og forvaltning av nasjonale fellesløsninger, kan overføres,økes med

29 250 000

fra kr 119 248 000 til kr 148 498 000

25

Medfinansieringsordning for digitaliseringsprosjekter, kan overføres,reduseres med

20 000 000

fra kr 176 152 000 til kr 156 152 000

28

Altinn, kan overføres,økes med

5 500 000

fra kr 181 670 000 til kr 187 170 000

541

IT- og ekompolitikk

60

Bredbåndsutbygging,økes med

100 000 000

fra kr 264 082 000 til kr 364 082 000

543

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

70

Telesikkerhet og -beredskap, kan overføres,økes med

25 000 000

fra kr 125 253 000 til kr 150 253 000

553

Regional- og distriktsutvikling

63

Interreg og Arktis 2030,økes med

1 000 000

fra kr 104 548 000 til kr 105 548 000

68

Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter,økes med

1 296 000 000

fra kr 1 750 000 000 til kr 3 046 000 000

74

Klynger og innovasjon,økes med

4 500 000

fra kr 219 665 000 til kr 224 165 000

554

Kompetansesenter for distriktsutvikling

73

Merkur, kan overføres,reduseres med

20 000 000

fra kr 61 310 000 til kr 41 310 000

567

Nasjonale minoriteter

22

Kollektiv oppreisning til norske rom mv.,reduseres med

1 050 000

fra kr 1 135 000 til kr 85 000

60

Rom, kan overføres,økes med

1 300 000

fra kr 3 729 000 til kr 5 029 000

72

Det Mosaiske Trossamfund,økes med

500 000

fra kr 9 480 000 til kr 9 980 000

74

Kultur- og ressurssenter for norske rom,økes med

500 000

fra kr 14 473 000 til kr 14 973 000

571

Rammetilskudd til kommuner

60

Innbyggertilskudd,økes med

1 926 712 000

fra kr 140 045 158 000 til kr 141 971 870 000

64

Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 572, post 64, økes med

1 625 000 000

fra kr 2 525 000 000 til kr 4 150 000 000

572

Rammetilskudd til fylkeskommuner

60

Innbyggertilskudd,økes med

212 500 000

fra kr 37 516 160 000 til kr 37 728 660 000

64

Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 571, post 64,økes med

1 681 000 000

fra kr 2 582 000 000 til kr 4 263 000 000

577

Tilskudd til de politiske partier

70

Sentrale organisasjoner,økes med

20 000 000

fra kr 311 821 000 til kr 331 821 000

581

Bolig- og bomiljøtiltak

70

Bostøtte, overslagsbevilgning,økes med

5 000 000

fra kr 3 304 608 000 til kr 3 309 608 000

76

Utleieboliger, kan overføres,reduseres med

18 626 000

fra kr 239 727 000 til kr 221 101 000

79

Heis og tilstandsvurdering, kan overføres,reduseres med

1 950 000

fra kr 50 480 000 til kr 48 530 000

601

Utredningsvirksomhet, forskning mv.

21

Spesielle driftsutgifter,reduseres med

5 000 000

fra kr 76 115 000 til kr 71 115 000

22

Kunnskapsutvikling i IA-avtalen mv., kan overføres, reduseres med

2 400 000

fra kr 33 852 000 til kr 31 452 000

73

(Ny) Tilskudd til trygderettslig/EØS-rettslig forskning og kompetanseutvikling,bevilges med

5 000 000

604

Utviklingstiltak i arbeids- og velferdsforvaltningen

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 21,reduseres med

5 780 000

fra kr 184 700 000 til kr 178 920 000

605

Arbeids- og velferdsetaten

1

Driftsutgifter,reduseres med

9 400 000

fra kr 13 014 668 000 til kr 13 005 268 000

612

Tilskudd til Statens pensjonskasse

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning,økes med

467 000 000

fra kr 9 511 000 000 til kr 9 978 000 000

22

Sluttoppgjør, overslagsbevilgning,økes med

5 000 000

fra kr -25 000 000 til kr -20 000 000

70

For andre medlemmer av Statens pensjonskasse, overslagsbevilgning,reduseres med

69 000 000

fra kr 249 000 000 til kr 180 000 000

614

Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse

1

Driftsutgifter,økes med

2 000 000

fra kr 32 000 000 til kr 34 000 000

90

Utlån, overslagsbevilgning,økes med

3 000 000 000

fra kr 5 100 000 000 til kr 8 100 000 000

615

Yrkesskadeforsikring

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning,økes med

14 000 000

fra kr 70 000 000 til kr 84 000 000

634

Arbeidsmarkedstiltak

77

Varig tilrettelagt arbeid, kan overføres,økes med

20 000 000

fra kr 1 710 180 000 til kr 1 730 180 000

635

Ventelønn

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning,reduseres med

200 000

fra kr 4 000 000 til kr 3 800 000

643

Statens arbeidsmiljøinstitutt

50

Statstilskudd,økes med

2 400 000

fra kr 156 133 000 til kr 158 533 000

660

Krigspensjon

71

Tilskudd, sivile, overslagsbevilgning,reduseres med

5 000 000

fra kr 119 000 000 til kr 114 000 000

664

Pensjonstrygden for sjømenn

70

Tilskudd,økes med

1 000 000

fra kr 29 000 000 til kr 30 000 000

665

Pensjonstrygden for fiskere

70

Tilskudd,reduseres med

10 200 000

fra kr 42 900 000 til kr 32 700 000

666

Avtalefestet pensjon (AFP)

70

Tilskudd, overslagsbevilgning,økes med

20 000 000

fra kr 3 010 000 000 til kr 3 030 000 000

667

Supplerende stønad til personer over 67 år

70

Tilskudd, overslagsbevilgning,reduseres med

24 800 000

fra kr 349 800 000 til kr 325 000 000

700

Helse- og omsorgsdepartementet

1

Driftsutgifter,reduseres med

3 152 000

fra kr 240 716 000 til kr 237 564 000

701

E-helse, helseregistre mv.

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres,økes med

69 000 000

fra kr 767 228 000 til kr 836 228 000

70

Norsk Helsenett SF,økes med

2 500 000

fra kr 153 733 000 til kr 156 233 000

72

Nasjonale e-helseløsninger,økes med

10 500 000

fra kr 504 884 000 til kr 515 384 000

702

Beredskap

22

Beredskapslagring legemidler og smittevernsutstyr, kan overføres, kan nyttes under post 71,reduseres med

1 747 000 000

fra kr 1 981 000 000 til kr 234 000 000

23

(Ny) Smittesporing,bevilges med

51 200 000

71

(Ny) Tilskudd til beredskapslagring legemidler og smittevernutstyr, kan nyttes under post 22,bevilges med

3 382 000 000

703

Internasjonalt samarbeid

71

Internasjonale organisasjoner,økes med

200 000 000

fra kr 138 117 000 til kr 338 117 000

72

Tilskudd til Verdens helseorganisasjon (WHO),økes med

22 000 000

fra kr 20 000 000 til kr 42 000 000

704

Norsk helsearkiv

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres,reduseres med

4 300 000

fra kr 8 762 000 til kr 4 462 000

710

Vaksiner mv.

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres,økes med

53 000 000

fra kr 221 493 000 til kr 274 493 000

22

Salgs- og beredskapsprodukter m.m.,økes med

63 400 000

fra kr 180 325 000 til kr 243 725 000

23

Vaksiner og vaksinasjon mot covid-19,økes med

477 500 000

fra kr 3 235 000 000 til kr 3 712 500 000

714

Folkehelse

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under postene 70, 74 og 79,økes med

5 500 000

fra kr 98 493 000 til kr 103 993 000

79

Andre tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21,økes med

62 500 000

fra kr 64 135 000 til kr 126 635 000

732

Regionale helseforetak

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres,økes med

22 900 000

fra kr 19 411 000 til kr 42 311 000

70

Særskilte tilskudd, kan overføres, kan nyttes under postene 72, 73, 74 og 75,økes med

694 900 000

fra kr 4 680 955 000 til kr 5 375 855 000

72

Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF, kan overføres, økes med

754 775 000

fra kr 58 730 136 000 til kr 59 484 911 000

73

Basisbevilgning Helse Vest RHF, kan overføres,økes med

265 730 000

fra kr 20 683 753 000 til kr 20 949 483 000

74

Basisbevilgning Helse Midt-Norge RHF, kan overføres,økes med

200 959 000

fra kr 15 638 212 000 til kr 15 839 171 000

75

Basisbevilgning Helse Nord RHF, kan overføres,økes med

179 636 000

fra kr 13 970 734 000 til kr 14 150 370 000

76

Innsatsstyrt finansiering, overslagsbevilgning,reduseres med

1 495 000 000

fra kr 41 655 690 000 til kr 40 160 690 000

77

Laboratorie- og radiologiske undersøkelser, overslagsbevilgning,økes med

594 700 000

fra kr 3 280 994 000 til kr 3 875 694 000

86

Driftskreditter,økes med

1 718 000 000

fra kr 1 800 000 000 til kr 3 518 000 000

733

Habilitering og rehabilitering

70

Behandlingsreiser til utlandet,økes med

3 000 000

fra kr 135 308 000 til kr 138 308 000

734

Særskilte tilskudd til psykisk helse og rustiltak

70

Hjemhenting ved alvorlig psykisk lidelse mv.,økes med

10 000 000

fra kr 2 965 000 til kr 12 965 000

740

Helsedirektoratet

1

Driftsutgifter,økes med

92 000 000

fra kr 1 311 863 000 til kr 1 403 863 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres,økes med

140 500 000

fra kr 124 235 000 til kr 264 735 000

745

Folkehelseinstituttet

1

Driftsutgifter,økes med

331 200 000

fra kr 1 263 746 000 til kr 1 594 946 000

746

Statens legemiddelverk

1

Driftsutgifter,økes med

45 200 000

fra kr 323 656 000 til kr 368 856 000

747

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

1

Driftsutgifter,økes med

11 600 000

fra kr 111 365 000 til kr 122 965 000

761

Omsorgstjeneste

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79,økes med

38 000 000

fra kr 334 745 000 til kr 372 745 000

61

Vertskommuner,reduseres med

9 900 000

fra kr 932 308 000 til kr 922 408 000

63

Investeringstilskudd – rehabilitering, kan overføres, kan nyttes under post 69,reduseres med

76 000 000

fra kr 3 264 567 000 til kr 3 188 567 000

64

Kompensasjon for renter og avdrag,økes med

42 400 000

fra kr 728 000 000 til kr 770 400 000

65

Forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene, overslagsbevilgning,økes med

152 988 000

fra kr 2 625 071 000 til kr 2 778 059 000

69

Investeringstilskudd – netto tilvekst, kan overføres,reduseres med

100 000 000

fra kr 806 835 000 til kr 706 835 000

762

Primærhelsetjeneste

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70,økes med

35 600 000

fra kr 252 120 000 til kr 287 720 000

60

Forebyggende helsetjenester,økes med

7 000 000

fra kr 420 961 000 til kr 427 961 000

63

Allmennlegetjenester,reduseres med

76 200 000

fra kr 960 787 000 til kr 884 587 000

765

Psykisk helse, rus og vold

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 72,økes med

252 000 000

fra kr 286 749 000 til kr 538 749 000

71

Brukere og pårørende, kan overføres,økes med

12 000 000

fra kr 174 715 000 til kr 186 715 000

72

Frivillig arbeid mv., kan overføres, kan nyttes under post 21, økes med

3 000 000

fra kr 488 745 000 til kr 491 745 000

73

Utviklingstiltak mv.,økes med

1 500 000

fra kr 179 459 000 til kr 180 959 000

74

Kompetansesentre, kan overføres,økes med

9 000 000

fra kr 308 912 000 til kr 317 912 000

780

Forskning

50

Norges forskningsråd mv.,økes med

18 838 000

fra kr 129 067 000 til kr 147 905 000

840

Tiltak mot vold og overgrep

70

Tilskudd til voldsforebyggende tiltak mv., kan nyttes under post 21 og kap. 858, post 1,økes med

20 450 000

fra kr 110 613 000 til kr 131 063 000

841

Samliv og konfliktløsning

22

Opplæring, forskning, utvikling mv.,økes med

1 200 000

fra kr 9 799 000 til kr 10 999 000

842

Familievern

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 70,økes med

13 900 000

fra kr 360 841 000 til kr 374 741 000

843

Adopsjonsstøtte

70

Tilskudd til foreldre som adopterer barn fra utlandet, overslagsbevilgning,reduseres med

1 000 000

fra kr 9 200 000 til kr 8 200 000

844

Kontantstøtte

70

Tilskudd, overslagsbevilgning,reduseres med

20 000 000

fra kr 1 510 000 000 til kr 1 490 000 000

845

Barnetrygd

70

Tilskudd, overslagsbevilgning,økes med

102 000 000

fra kr 17 358 000 000 til kr 17 460 000 000

846

Familie- og oppveksttiltak

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 61, post 62 og post 71,reduseres med

640 000

fra kr 60 867 000 til kr 60 227 000

60

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn, kan overføres,økes med

10 000 000

fra kr 44 220 000 til kr 54 220 000

61

Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge, kan nyttes under post 71,økes med

45 000 000

fra kr 536 597 000 til kr 581 597 000

62

Utvikling i kommunene,økes med

15 000 000

fra kr 115 159 000 til kr 130 159 000

71

Utviklings- og opplysningsarbeid mv., kan nyttes under post 21,reduseres med

14 100 000

fra kr 76 278 000 til kr 62 178 000

79

Tilskudd til internasjonalt ungdomssamarbeid mv., kan overføres,reduseres med

1 000 000

fra kr 12 115 000 til kr 11 115 000

847

EUs ungdomsprogram

1

Driftsutgifter, kan overføres,økes med

4 000 000

fra kr 10 628 000 til kr 14 628 000

854

Tiltak i barne- og ungdomsvernet

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71,økes med

11 951 000

fra kr 69 347 000 til kr 81 298 000

61

Utvikling i kommunene,økes med

4 313 000

fra kr 66 872 000 til kr 71 185 000

71

Utvikling og opplysningsarbeid mv., kan nyttes under post 21,økes med

2 000 000

fra kr 38 211 000 til kr 40 211 000

72

Tilskudd til forskning og kompetanseutvikling i barnevernet, kan overføres, kan nyttes under post 21,reduseres med

18 651 000

fra kr 133 468 000 til kr 114 817 000

855

Statlig forvaltning av barnevernet

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 22 og post 60,økes med

12 512 000

fra kr 3 986 286 000 til kr 3 998 798 000

22

Kjøp av private barnevernstjenester, kan nyttes under post 1,økes med

11 875 000

fra kr 2 844 135 000 til kr 2 856 010 000

858

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og fellesfunksjoner i Barne-, ungdoms- og familieetaten

1

Driftsutgifter,økes med

700 000

fra kr 594 495 000 til kr 595 195 000

881

Tilskudd til trossamfunn m.m.

21

Spesielle driftsutgifter,økes med

7 200 000

fra kr 2 621 000 til kr 9 821 000

78

Ymse faste tiltak,reduseres med

1 500 000

fra kr 15 376 000 til kr 13 876 000

882

Kirkebygg og gravplasser

60

(Ny) Rentekompensasjon – kirkebygg, kan overføres, bevilges med

20 000 000

61

Tilskudd til fredete og verneverdige kirkebygg, kan overføres,økes med

7 000 000

fra kr 59 320 000 til kr 66 320 000

70

Tilskudd til sentrale tiltak for kirkebygg og gravplasser,reduseres med

5 700 000

fra kr 18 462 000 til kr 12 762 000

900

Nærings- og fiskeridepartementet

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres,reduseres med

23 715 000

fra kr 72 741 000 til kr 49 026 000

22

Nukleære utredninger og prosjektledelse, kan overføres, reduseres med

3 000 000

fra kr 10 290 000 til kr 7 290 000

25

Forvaltning og utvikling av kompensasjonsordning mv., økes med

20 000 000

fra kr 50 000 000 til kr 70 000 000

26

(Ny) Forvaltning av grunneiendom på Svalbard, kan overføres,bevilges med

11 515 000

71

Miljøtiltak Raufoss,økes med

2 500 000

fra kr 2 100 000 til kr 4 600 000

75

Tilskudd til særskilte prosjekter, kan overføres,økes med

5 500 000

fra kr 20 300 000 til kr 25 800 000

79

(Ny) Kompensasjonsordning for utgifter til lovpålagt vedlikehold i sesongbedrifter,bevilges med

2 400 000

80

Kompensasjonsordning for utgifter til innreisekarantene ved bruk av utenlandsk arbeidskraft,økes med

200 000 000

fra kr 720 000 000 til kr 920 000 000

82

Midlertidig støtteordning for publikumsåpne arrangementer,økes med

130 000 000

fra kr 610 000 000 til kr 740 000 000

85

Midlertidig kompensasjonsordning for foretak med stort omsetningsfall som følge av koronapandemien, overslagsbevilgning,reduseres med

1 055 000 000

fra kr 10 055 000 000 til kr 9 000 000 000

902

Justervesenet

1

Driftsutgifter,reduseres med

1 000 000

fra kr 123 741 000 til kr 122 741 000

904

Brønnøysundregistrene

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres,økes med

11 500 000

fra kr 23 323 000 til kr 34 823 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres,reduseres med

38 800 000

fra kr 178 800 000 til kr 140 000 000

905

Norges geologiske undersøkelse

1

Driftsutgifter,reduseres med

400 000

fra kr 189 876 000 til kr 189 476 000

906

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard

1

Driftsutgifter,økes med

400 000

fra kr 60 150 000 til kr 60 550 000

907

Norsk nukleær dekommisjonering

1

Driftsutgifter,økes med

7 500 000

fra kr 44 695 000 til kr 52 195 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres,reduseres med

40 000 000

fra kr 247 023 000 til kr 207 023 000

908

Institutt for energiteknikk

70

Tilskudd til drift av atomanlegg, kan nyttes under kap. 907, post 1,reduseres med

3 250 000

fra kr 314 300 000 til kr 311 050 000

909

Tiltak for sysselsetting av sjøfolk

73

Tilskudd til sysselsetting av sjøfolk, overslagsbevilgning, økes med

280 000 000

fra kr 2 386 000 000 til kr 2 666 000 000

910

Sjøfartsdirektoratet

1

Driftsutgifter,økes med

5 813 000

fra kr 441 316 000 til kr 447 129 000

911

Konkurransetilsynet

70

(Ny) Tilskudd til konkurransefaglig forskning, kan overføres, bevilges med

3 000 000

912

Klagenemndssekretariatet

1

Driftsutgifter,reduseres med

200 000

fra kr 34 756 000 til kr 34 556 000

917

Fiskeridirektoratet

1

Driftsutgifter,økes med

10 900 000

fra kr 458 002 000 til kr 468 902 000

21

Spesielle driftsutgifter,reduseres med

3 815 000

fra kr 16 589 000 til kr 12 774 000

22

Fiskeriforskning og -overvåking, kan overføres,økes med

11 778 000

fra kr 113 310 000 til kr 125 088 000

919

Diverse fiskeriformål

60

Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner,økes med

21 406 000

fra kr 1 000 000 000 til kr 1 021 406 000

73

Tilskudd til kompensasjon for CO2-avgift,økes med

1 000 000

fra kr 255 000 000 til kr 256 000 000

76

Tilskudd til fiskeriforskning, kan overføres,økes med

400 000

fra kr 6 493 000 til kr 6 893 000

920

Norges forskningsråd

50

Tilskudd til næringsrettet forskning,økes med

19 928 000

fra kr 1 661 331 000 til kr 1 681 259 000

51

Tilskudd til marin forskning,økes med

100 000

fra kr 405 680 000 til kr 405 780 000

922

Romvirksomhet

50

Norsk Romsenter,økes med

1 000 000

fra kr 89 728 000 til kr 90 728 000

73

EUs romprogrammer,reduseres med

20 300 000

fra kr 594 000 000 til kr 573 700 000

923

Havforskningsinstituttet

22

Fiskeriforskning og -overvåking, kan overføres,økes med

11 000 000

fra kr 203 930 000 til kr 214 930 000

926

Havforskningsinstituttet, forskningsfartøy

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres,økes med

15 000 000

fra kr 94 900 000 til kr 109 900 000

940

Internasjonaliseringstiltak

70

Eksportfremmetiltak,reduseres med

75 000 000

fra kr 75 000 000 til kr 0

941

Eksportstrategirådet

1

(Ny) Driftsutgifter,bevilges med

6 500 000

21

(Ny) Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70,bevilges med

58 500 000

70

(Ny) Tilskudd til særskilte prosjekter, kan overføres,bevilges med

10 000 000

950

Forvaltning av statlig eierskap

54

Risikokapital, Investinor AS,økes med

70 000 000

fra kr 50 000 000 til kr 120 000 000

70

Forvaltningskostnader for særskilte oppdrag,økes med

2 000 000

fra kr 8 000 000 til kr 10 000 000

91

Kapitalinnskudd, Investinor AS,økes med

130 000 000

fra kr 92 000 000 til kr 222 000 000

92

(Ny) Lån til Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS, bevilges med

524 000 000

95

(Ny) Egenkapitalinnskudd til Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS,bevilges med

366 000 000

1100

Landbruks- og matdepartementet

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres,økes med

500 000

fra kr 16 859 000 til kr 17 359 000

1115

Mattilsynet

1

Driftsutgifter,økes med

11 500 000

fra kr 1 375 767 000 til kr 1 387 267 000

1137

Forskning og innovasjon

50

Forskningsaktivitet, Norges forskningsråd,reduseres med

503 000

fra kr 231 235 000 til kr 230 732 000

70

Innovasjonsaktivitet m.m., kan overføres,økes med

3 500 000

fra kr 2 000 000 til kr 5 500 000

1140

Høstbare viltressurser – forvaltning og tilskudd til viltformål (Viltfondet) m.m.

21

Spesielle driftsutgifter,økes med

5 000 000

fra kr 21 868 000 til kr 26 868 000

71

Tilskudd til viltformål, kan overføres,økes med

3 000 000

fra kr 35 278 000 til kr 38 278 000

1142

Landbruksdirektoratet

60

Tilskudd til veterinærdekning,økes med

450 000

fra kr 174 945 000 til kr 175 395 000

73

Tilskudd til erstatninger m.m. etter offentlige pålegg i plante- og husdyrproduksjon, overslagsbevilgning,økes med

15 000 000

fra kr 55 610 000 til kr 70 610 000

76

Tilskudd til oppkjøp av melkekvoter,reduseres med

13 572 000

fra kr 188 500 000 til kr 174 928 000

77

Tilskudd til kompensasjon ved avvikling av pelsdyrhold, kan overføres,økes med

150 000 000

fra kr 350 000 000 til kr 500 000 000

78

Tilskudd til omstilling ved avvikling av pelsdyrhold, kan overføres,økes med

15 000 000

fra kr 45 000 000 til kr 60 000 000

79

(Ny) Tilskudd til opplæring av sesongarbeidere i grøntnæringen,bevilges med

25 000 000

1148

Naturskade – erstatninger

71

Naturskade – erstatninger, overslagsbevilgning,reduseres med

28 100 000

fra kr 159 000 000 til kr 130 900 000

1149

Verdiskapings- og utviklingstiltak i landbruket

73

Tilskudd til skog-, klima- og energitiltak, kan overføres,økes med

45 800 000

fra kr 44 690 000 til kr 90 490 000

1150

Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.

50

Tilskudd til Landbrukets utviklingsfond,økes med

3 500 000

fra kr 1 295 553 000 til kr 1 299 053 000

71

Tilskudd ved avlingssvikt, overslagsbevilgning,økes med

57 300 000

fra kr 46 500 000 til kr 103 800 000

1161

Myndighetsoppgaver og sektorpolitiske oppgaver på statsgrunn

75

Tilskudd til oppsyn i statsallmenninger,økes med

5 000 000

fra kr 10 030 000 til kr 15 030 000

1301

Forskning og utvikling mv.

21

Utredninger vedrørende miljø, trafikksikkerhet mv.,reduseres med

754 000

fra kr 14 385 000 til kr 13 631 000

1310

Flytransport

70

Kjøp av innenlandske flyruter, kan overføres,reduseres med

30 000 000

fra kr 2 030 000 000 til kr 2 000 000 000

1311

Tilskudd til regionale flyplasser

72

Tilskudd til dekning av tap,økes med

132 000 000

fra kr 110 500 000 til kr 242 500 000

1315

Tilskudd til Avinor AS

70

Tilskudd,økes med

1 050 000 000

fra kr 2 750 000 000 til kr 3 800 000 000

71

(Ny) Tilskudd til pålagte oppgaver,bevilges med

85 000 000

1320

Statens vegvesen

1

Driftsutgifter,reduseres med

92 900 000

fra kr 3 928 776 000 til kr 3 835 876 000

22

Drift og vedlikehold av riksveier, kan overføres, kan nyttes under post 29 og post 30,økes med

348 400 000

fra kr 7 786 268 000 til kr 8 134 668 000

28

Trafikant- og kjøretøytilsyn, kan overføres, reduseres med

143 000 000

fra kr 2 258 285 000 til kr 2 115 285 000

29

OPS-prosjekter, kan overføres, kan nyttes under post 30, reduseres med

120 000 000

fra kr 876 000 000 til kr 756 000 000

30

Riksveiinvesteringer, kan overføres, kan nyttes under post 22, post 29 og post 31 og kap. 1332, post 66,økes med

130 000 000

fra kr 12 025 000 000 til kr 12 155 000 000

31

Skredsikring riksveier, kan overføres, kan nyttes under post 30,reduseres med

100 000 000

fra kr 1 074 100 000 til kr 974 100 000

61

(Ny) Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene,bevilges med

96 000 000

65

Tilskudd til fylkesveier, kan overføres,reduseres med

75 000 000

fra kr 175 000 000 til kr 100 000 000

72

Kjøp av riksveiferjetjenester, kan overføres,økes med

162 500 000

fra kr 1 573 300 000 til kr 1 735 800 000

73

Tilskudd for reduserte bompengetakster utenfor byområdene,økes med

750 000 000

fra kr 2 105 000 000 til kr 2 855 000 000

1330

Særskilte transporttiltak

71

Tilskudd til kommersielle buss- og båtruter som følge av smitteverntiltak,økes med

27 700 000

fra kr 100 000 000 til kr 127 700 000

1332

Transport i byområder mv.

66

Tilskudd til byområder, kan overføres,økes med

6 600 000

fra kr 2 805 300 000 til kr 2 811 900 000

1351

Spordrift AS

96

Aksjekapital,økes med

110 000

fra kr 200 000 000 til kr 200 110 000

1352

Jernbanedirektoratet

70

Kjøp av persontransport med tog, kan overføres,økes med

435 000 000

fra kr 4 659 900 000 til kr 5 094 900 000

73

Kjøp av infrastrukturtjenester – investeringer, kan overføres, kan nyttes under post 71, post 72 og post 74,reduseres med

60 000 000

fra kr 16 069 700 000 til kr 16 009 700 000

1360

Kystverket

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 45,økes med

13 000 000

fra kr 1 880 891 000 til kr 1 893 891 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres,reduseres med

13 000 000

fra kr 31 065 000 til kr 18 065 000

30

Nyanlegg og større vedlikehold, kan overføres,økes med

4 200 000

fra kr 383 600 000 til kr 387 800 000

71

Tilskudd til havnesamarbeid,reduseres med

1 200 000

fra kr 1 200 000 til kr 0

73

Tilskudd til effektive og miljøvennlige havner, kan overføres,økes med

1 200 000

fra kr 52 900 000 til kr 54 100 000

1370

Posttjenester

70

Kjøp av post- og banktjenester, kan overføres,økes med

25 600 000

fra kr 740 200 000 til kr 765 800 000

1400

Klima- og miljødepartementet

1

Driftsutgifter,reduseres med

6 706 000

fra kr 294 508 000 til kr 287 802 000

21

Spesielle driftsutgifter,reduseres med

4 600 000

fra kr 66 985 000 til kr 62 385 000

76

Støtte til nasjonale og internasjonale miljøtiltak, kan overføres,reduseres med

900 000

fra kr 143 178 000 til kr 142 278 000

1412

Meteorologiformål

70

Internasjonale samarbeidsprosjekter,reduseres med

14 540 000

fra kr 142 857 000 til kr 128 317 000

1420

Miljødirektoratet

21

Spesielle driftsutgifter,økes med

9 700 000

fra kr 326 044 000 til kr 335 744 000

22

Statlige vannmiljøtiltak,økes med

4 000 000

fra kr 240 627 000 til kr 244 627 000

37

Skogplanting, videreføring av pilotprosjekt for stedegne treslag, kan overføres,reduseres med

1 000 000

fra kr 5 000 000 til kr 4 000 000

38

Restaurering av myr og annen våtmark, kan overføres,økes med

12 000 000

fra kr 17 090 000 til kr 29 090 000

61

Tilskudd til klimatiltak og klimatilpasning, kan overføres, reduseres med

24 000 000

fra kr 224 244 000 til kr 200 244 000

62

Tilskudd til grønn skipsfart, kan overføres,økes med

43 700 000

fra kr 13 820 000 til kr 57 520 000

71

Marin forsøpling, kan overføres,reduseres med

4 600 000

fra kr 70 290 000 til kr 65 690 000

73

Tilskudd til rovvilttiltak, kan overføres,reduseres med

5 100 000

fra kr 80 426 000 til kr 75 326 000

76

Refusjonsordninger, overslagsbevilgning,økes med

34 000 000

fra kr 141 000 000 til kr 175 000 000