Bakgrunn

Etter lov 3. februar 1995 nr. 7 om kontroll med etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-kontrolloven) § 1 velger Stortinget et utvalg til å kontrollere EOS-tjenestene som utføres av den offentlige forvaltningen eller i dens regi. Utvalget skal ha syv medlemmer, medregnet leder og nestleder, som velges for en periode på inntil fem år. Medlemmene kan kun gjenvelges én gang, og maksimal samlet funksjonstid er ti år. Det bør unngås at flere enn fire medlemmer skiftes ut samtidig. Medlemmene, inkludert leder og nestleder, velges etter innstilling fra Stortingets presidentskap. Personer som tidligere har virket i tjenestene, kan ikke velges som utvalgsmedlemmer.

EOS-utvalget har følgende sammensetning:

  • Svein Grønnern, leder, valgt til 30. juni 2021

  • Astri Aas-Hansen, nestleder, valgt til 30. juni 2024

  • Øyvind Vaksdal, valgt til 30. juni 2021

  • Eldfrid Øfsti Øvstedal, valgt til 30. juni 2021

  • Magnhild Meltveit Kleppa, valgt til 30. juni 2024

  • Erling Johannes Husabø, valgt til 30. juni 2024

  • Camilla Bakken Øvald, valgt til 30. juni 2024

Som det fremgår ovenfor, er tre av EOS-utvalgets medlemmer på valg. Svein Grønnern har vært i utvalget siden 1996, Øyvind Vaksdal siden desember 2013 og Eldfrid Øfsti Øvstedal siden juli 2016.

Utvalget til å utrede Stortingets kontrollfunksjon har i Dokument 21 (2020–2021) kapittel 6.9.3 foreslått at valgperioden reduseres fra fem til fire år av gangen, samtidig som det videreføres at medlemmene kun kan gjenoppnevnes én gang. Maksimal samlet funksjonstid blir da åtte år. Kontroll- og konstitusjonskomiteen har sluttet seg til dette i Innst. 392 S (2020–2021), og Stortinget har vedtatt at presidentskapet skal følge opp nødvendige lovendringer på bakgrunn av utvalgets forslag og føringene i innstillingen.

På denne bakgrunn foreslår presidentskapet at de som nå velges til EOS-utvalget, velges for en periode på fire år, selv om de etter gjeldende lovs § 3 første ledd kan velges for «inntil fem år».

At nåværende medlemmer i utvalget velges til leder eller nestleder for det resterende av en inneværende valgperiode, anses ikke som en gjenoppnevning etter EOS-kontrolloven § 3.