Innhold

5. Oppfølgning av anmodnings- og utredningsvedtak

I dette punktet behandler komiteen oppfølgning av anmodnings- og utredningsvedtakene under rammeområdene 9, 10 og 11.

5.1 Nærings- og fiskeridepartementet

I Prop. 1 S (2021–2022) kapittel 3 har regjeringen gitt en oversikt over anmodnings- og utredningsvedtak under Nærings- og fiskeridepartementet.

Oversikt over anmodnings- og utredningsvedtak, ordnet etter sesjon og nummer

Sesjon

Vedtak nr.

Stikkord

Rapportering avsluttes (Ja/Nei)

2020–2021

71

Sikre egenproduksjon – ordning med utleie av akvakulturtillatelser

Nei

2020–2021

72

Prøveordning med rullerende MTB i havbruksnæringen

Ja

2020–2021

98

Oppfølging av kvotesystemet i kyst- og havfiske

Nei

2020–2021

161

Norsk språk i planlagte statlige maritime investerings- eller vedlikeholdsprosjekter

Ja

2020–2021

171

Utvide byggelånsgarantiordningen

Ja

2020–2021

172

Mineralloven – forbedringer og forenklinger

Nei

2020–2021

175

Utvide kondemneringsordningen til å gjelde offshoreskip

Ja

2020–2021

191

Garantiordning for pakkereisearrangører

Ja

2020–2021

193

Ny modell for kompensasjonsordningen

Ja

2020–2021

548

Forlenge den generelle kompensasjonsordningen

Ja

2020–2021

549

Kompensasjonsordningen – myndighetspålagt vedlikehold og tilsyn

Ja

2020–2021

550

Tilpasninger i støtteordningene

Ja

2020–2021

552

Styrke omstillingsordningen

Ja

2020–2021

553

Videreføring av støtteordningen for publikumsåpne arrangementer

Ja

2020–2021

572

Innkjøpspriser i dagligvaremarkedet

Ja

2020–2021

573

Dagligvaremarkedet – regnskaps- og funksjonsmessig skille mellom leddene

Nei

2020–2021

574

Dagligvare – rabatter skal i større grad følge varen

Nei

2020–2021

575

Dagligvare – mer åpenhet i verdikjeden for mat

Ja

2020–2021

576

Dagligvare – Konkurransetilsynets veiledning

Ja

2020–2021

577

Dagligvare – tettere tilsyn med vertikal integrasjon og vertikale bindinger

Ja

2020–2021

578

Dagligvare – vertikal integrasjon og egne merkevarer

Ja

2020–2021

579

Dagligvare – grensehandelsbarometer

Ja

2020–2021

659

Følge situasjonen for eventbransjen

Ja

2020–2021

660

Destinasjonsselskaper – inkludere medlemsavgift i kompensasjonsordningen

Ja

2020–2021

664

Kompensasjonsordningen – inkludere tapt varelager

Ja

2020–2021

670

Garantiordning for pakkereiser

Ja

2020–2021

738

Beredskap og sikkerhet i offentlige anskaffelser

Ja

2020–2021

762

Trygg nedbygging av norske atomanlegg og håndtering av atomavfall

Ja

2020–2021

764

Sterkere regional tilstedeværelse for Eksportfinansiering

Ja

2020–2021

825

Finansiering av nye eksportmuligheter

Ja

2020–2021

826

Investeringsprogram for teknologier for maritim næring

Ja

2020–2021

827

Forlenge utvidelsen av byggelånsgarantiordningen

Ja

2020–2021

828

Ordninger for grønn omstilling i maritim næring

Ja

2020–2021

829

Fiskeflåten – strategi for fornyelse

Nei

2020–2021

833

Likestillingsstrategi for maritim næring

Ja

2020–2021

834

Innføre krav om norske lønns- og arbeidsvilkår for transport av gods eller passasjerer

Nei

2020–2021

835

Innføre krav om norske lønns- og arbeidsvilkår for passasjerskip i norske farvann

Nei

2020–2021

836

Innføre krav om norske lønns- og arbeidsvilkår for skip som utfører stasjonær virksomhet

Nei

2020–2021

837

Legge til grunn norske lønns- og arbeidsvilkår for skip som betjener nye havnæringer i norske farvann

Nei

2020–2021

838

Følge opp anbefalinger gitt av partssammensatt maritimt utvalg

Ja

2020–2021

839

Styrke og lovfeste tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk

Nei

2020–2021

840

Offentlige anskaffelser – opprettelse av egen ekspertenhet

Ja

2020–2021

841

Utrede handlingsrommet innenfor EØS-avtalen for å plassere offentlig oppdrag hos norske verft

Nei

2020–2021

980

Representantforslag om å sikre en mer helhetlig havbruksforvaltning

Nei

2020–2021

1025

Risikoavlastning av garantier til Reisegarantifondet og forlengelse av omstillingsordningen

Ja

2020–2021

1111

Forenkling for næringslivet

Nei

2020–2021

1135

Kartlegging av mineralressurser

Nei

2020–2021

1136

Endringer i mineralloven (kvalifikasjonskrav, rekkefølgekrav, overdragelse av driftskonsesjon m.m.)

Ja

2020–2021

1137

Endringer i mineralloven (kvalifikasjonskrav, rekkefølgekrav, overdragelse av driftskonsesjon m.m.)

Nei

2020–2021

1277

Frihandelsavtalen med Storbritannia

Ja

2019–2020

549

Kvotemeldingen – fordeling mellom flåtegruppene

Ja

2019–2020

551

Kvotemeldingen – fordeling av strukturgevinst

Nei

2019–2020

553

Kvotemeldingen – kvotefleksibilitet i fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62°N

Nei

2019–2020

555

Kvotemeldingen – om faktisk lengde og hjemmelslengde

Nei

2019–2020

556

Kvotemeldingen – avvikling av «samfiske med seg selv»

Nei

2019–2020

557

Kvotemeldingen – strategi for likestilling i fiskeriene

Ja

2019–2020

558

Kvotemeldingen – om konsekvensutredninger

Nei

2019–2020

650

Innsatsen mot det uregistrerte kongekrabbefisket

Ja

2019–2020

652

Deltakeradgang i kongekrabbefisket

Ja

2019–2020

666

Realisering av Andøya Spaceport

Ja

2019–2020

667

Utreding av behovet for et nasjonalt senter for rombasert virksomhet

Ja

2019–2020

685

Utrede rammebetingelser for klimavennlige investeringer og verdikjeder basert på fornybare ressurser

Ja

2019–2020

783

Skipsgarantiordningen

Ja

2018–2019

83

Håndtering av forurensningen i forbindelse med salg av statens eiendom på Raudsand i Nesset kommune

Ja

2017–2018

769

Midlertidig toppfinansieringsordning for nærskipsfarten

Ja

2016–2017

108 pkt. 35

Registrering av firmaer og selskap i Norge uten fysisk tilstedeværelse

Nei

2015–2016

508

Innlands oppdrettsfiskvirksomhet

Ja

2013–2014

496

Informasjon om eiere av aksjeselskap

Ja

Komiteens merknader

Komiteen viser til at det flere steder i Prop. 1 S (2021–2022) er referert til Stortingets anmodningsvedtak. Komiteen vil understreke at komiteens merknader til disse vedtakene ikke er å anse som Stortingets formelle kontroll av regjeringens oppfølging av vedtakene, og kan således ikke erstatte kontroll- og konstitusjonskomiteens behandling av den årlige stortingsmeldingen om oppfølging av anmodnings- og utredningsvedtak. Komiteen viser til omtalene av de ulike anmodnings- og utredningsvedtakene i proposisjonen.

Der det ikke foreligger merknader, slutter komiteens medlemmer fra Høyre og Venstre seg til regjeringens vurdering av om rapporteringen skal avsluttes eller ikke.

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti, Rødt og Miljøpartiet De Grønne, viser til regjeringens rapportering på ulike anmodningsvedtak i budsjettproposisjonen. Flertallet tar i denne innstillingen ikke stilling til realiteten i de enkelte forslagene eller regjeringen Solbergs konklusjon om videre rapportering eller ikke, med mindre annet er spesielt omtalt. Det vil bli gjort ved behandlingen av Meld. St. 4 (2021–2022).

5.1.1 2013–2014 vedtak nr. 496 Informasjon om eiere av aksjeselskap

Det vises til proposisjonen for omtale.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, vil understreke at arbeidet med å følge opp anmodningsvedtak nr. 496 om å etablere en offentlig løsning med informasjon om eiere av aksjeselskaper, ikke er ferdigstilt med Prop. 1 S (2021–2022), og dette arbeidet må nå videreføres og sluttføres.

5.2 Landbruks- og matdepartementet

I Prop. 1 S (2021–2022) kapittel 5 har regjeringen gitt en oversikt over anmodnings- og utredningsvedtak under Landbruks- og matdepartementet.

Oversikt over anmodnings- og utredningsvedtak, ordnet etter sesjon og nummer

Sesjon

Vedtak nr.

Stikkord

Rapportering avsluttes (Ja/Nei)

2020–2021

1

Opptak av CO2 på norske skogareal

Ja

2020–2021

232

Tapsgrenser hos Norsk Rikstoto

Nei

2020–2021

844

Planting av trær våren 2021

Ja

2020–2021

1127

Pelsdyrkompensasjonsordning – berekna bruksverdi

Nei

2020–2021

1128

Pelsdyrkompensasjonsordning – kapasiteten i pelsdyrverksemda

Nei

2020–2021

1129

Pelsdyrkompensasjonsordning – opprydding og sanering

Nei

2020–2021

1130

Pelsdyrkompensasjonsordning – spesialiserte maskiner og utstyr

Nei

2020–2021

1131

Pelsdyrkompensasjonsordning – faktiske kostnader

Nei

2020–2021

1134

Viltlova – utgreiing av omgrepet «kunstig lys»

Nei

2019–2020

354

Endre kompensasjonsordninga for dei som aler opp pelsdyr slik at det blir gitt kompensasjon som om det er eit ekspropriasjonsarta inngrep

Ja

2019–2020

355

Erstatte gjeldande pelsdyrkompensasjon til ein kompensasjon basert på verdivurdering av kvart enkelt pelsdyranlegg

Ja

2019–2020

356

Utforme opplegg for taksering av pelsdyranlegg basert på faglege verdivurderingar som tek utgangspunkt i ekspropriasjonsrettslege reglar

Ja

2019–2020

357

Vidareføring av ordningar knytte til avvikling av pelsdyrnæringa som fastsett i gjeldande forskrift

Ja

2019–2020

597

Opptak av karbon på norske skogareal

Ja

2018–2019

155

Landbruket si eiga nedbygging av dyrka og dyrkbar mark

Ja

2017–2018

141

Framlegging av endringar i verkemidla for marknadsbalansering

Ja

2017–2018

445

Om etablering av nasjonale beredskapslagre av korn

Ja

2016–2017

878

Konsekvensar av liberalisering av konsesjonsplikta

Nei

2016–2017

885

Hundelova

Nei

Komiteens merknader

Komiteen viser til at det flere steder i Prop. 1 S (2021–2022) er referert til Stortingets anmodningsvedtak. Komiteen vil understreke at komiteens merknader til disse vedtakene ikke er å anse som Stortingets formelle kontroll av regjeringens oppfølging av vedtakene, og kan således ikke erstatte kontroll- og konstitusjonskomiteens behandling av den årlige stortingsmeldingen om oppfølging av anmodnings- og utredningsvedtak. Komiteen viser til omtalene av de ulike anmodnings- og utredningsvedtakene i proposisjonen.

Der det ikke foreligger merknader, slutter komiteens medlemmer fra Høyre og Venstre seg til regjeringens vurdering av om rapporteringen skal avsluttes eller ikke.

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti, Rødt og Miljøpartiet De Grønne, viser til regjeringens rapportering på ulike anmodningsvedtak i budsjettproposisjonen. Flertallet tar i denne innstillingen ikke stilling til realiteten i de enkelte forslagene eller regjeringen Solbergs konklusjon om videre rapportering eller ikke, med mindre annet er spesielt omtalt. Det vil bli gjort ved behandlingen av Meld. St. 4 (2021–2022).

5.2.1 2017–2018 vedtak nr. 445 Om etablering av nasjonale beredskapslagre av korn

Det vises til proposisjonen for omtale.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, viser til at det er gjennomført flere utredninger som har vurdert behovet for beredskapslagring av korn. Ved behandlingen av Dokument 8:33 S (2017–2018) gjorde Stortinget vedtak om at regjeringen skulle fremme en egen sak i løpet av 2019 om etablering av nasjonale beredskapslagre for korn. Flertallet viser til at regjeringen Solberg varslet at den ikke vil følge opp vedtaket, og begrunner dette med at beredskapslagring ikke vil være et målrettet og kostnadseffektivt tiltak for å styrke norsk matsikkerhet. Flertallet er ikke enig i dette, samtidig er 2019 passert for lenge siden. Flertallet viser til budsjettforliket og vil arbeide videre med beredskapslager av korn. På denne bakgrunn vil derfor ikke flertallet gå imot romertallsvedtak VII om oppheving av vedtaket, men forutsetter at regjeringen kommer tilbake til Stortinget på egnet måte.