Innhold

2. Utenriksdepartementet

Ved vedtak i Stortinget 1. desember 2022 er netto utgiftsramme for rammeområde 4 (Utenriks) endelig fastsatt til 48 907 052 000 kroner. De fremsatte bevilgningsforslag i Innst. 7 S (2022–2023) bygger på denne rammen, jf. Stortingets forretningsorden § 43.

Omtale av spesielle tema

I proposisjonens del III gis det en omtale av følgende spesielle tema:

 • Nordområdepolitikken

 • Bærekraft og 2030-agendaen i utenriks- og utviklingspolitikken

 • Rapport om utviklingssamarbeid 2021

 • Sektorovergripende miljø- og klimapolitikk

 • Kvinners rettigheter og likestilling i utenriks- og utviklingspolitikken

 • Likestilling og ikke-diskriminering i utenrikstjenesten

 • Redegjørelse for likestilling og ikke-diskriminering som offentlig myndighet

 • Omtale av lederes ansettelsesvilkår i statlig foretak under Utenriksdepartementet

Det vises også til proposisjonens vedlegg vedrørende:

 • Bilateral bistand i 2021

 • Bistand gjennom norske frivillige organisasjoner og stiftelser i 2021

 • Bistand gjennom ikke-norske, ikke-statlige organisasjoner og stiftelser i 2021

 • Bistand gjennom multilaterale organisasjoner i 2021

 • Største mottakerland av bilateral bistand i 2021

 • Bistand som andel av BNI i OECD/DAC-land 2021

 • Utviklingsbankene.

For nærmere omtale av de enkelte poster vises det til Prop. 1 S (2022–2023) Utenriksdepartementet.

2.1 Anmodningsvedtak

Komiteen viser til at Prop. 1 S (2022–2023) gjør rede for oppfølging av i alt to anmodningsvedtak under Utenriksdepartementets ansvarsområde, jf. tabell under:

Tabell: Oversikt over anmodnings- og utredningsvedtak, ordnet etter sesjon og nummer. Det angis hvorvidt departementet planlegger for at rapportering knyttet til anmodningsvedtaket avsluttes nå, eller om man vil rapportere konkret på vedtaket også neste år.

Sesjon

Vedtak nr.

Stikkord

Rapportering avsluttes (Ja/Nei)

2021–2022

838

Øremerking til norske organisasjoner som arbeider med nedrustning

Ja

2020–2021

585

Demokratisk forankring av Norges arbeid i FNs sikkerhetsråd

Ja

De enkelte anmodningsvedtak omtales under det kapitlet temaet naturlig tilhører. Når det gjelder de vedtakene som ikke er omtalt i innstillingen, har komiteen foreløpig ingen merknader, og tar departementets oppfølging til orientering.

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti viser til regjeringens rapportering på ulike anmodningsvedtak i budsjettproposisjonen. Disse medlemmer tar i denne innstillingen ikke stilling til realiteten i de enkelte forslagene eller regjeringens konklusjon om videre rapportering eller ikke. Det vil bli gjort ved behandling av Meld. St. 4 (2022–2023).