Innhold

6. Forslag fra mindretall

Forslag fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Miljøpartiet De Grønne:
Forslag 1

Stortinget ber regjeringen legge frem en stortingsmelding om små og mellomstore bedrifter.

Forslag 2

Stortinget ber regjeringen legge frem en stortingsmelding om industri.

Forslag 3

Stortinget ber regjeringen snarest mulig legge frem for Stortinget en egen sak om grensehandel hvor det drøftes og foreslås tiltak for å redusere grensehandelen og sikre konkurransekraften til norsk næringsliv.

Forslag fra Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre:
Forslag 4

Stortinget ber regjeringen om at tilskuddet til Ungt Entreprenørskap skal øremerkes arbeidet med å få vekst i antall elever og studenter i hele utdanningsløpet som får praktisk og virkelighetsnær undervisning med fokus på innovative løsninger og entreprenørskapsmetoder.

Forslag 5

Stortinget ber regjeringen vedta en visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller livsvarig skadde som følge av drukning (en nullvisjon).

Forslag 6

Stortinget ber regjeringen utarbeide en nasjonal handlingsplan for å redusere og forebygge drukningsulykker, der grunnlaget for arbeidet er nullvisjonen.

Forslag 7

Stortinget ber regjeringen legge til rette for et offentlig drukningsstatistikkoppdrag, som gjør det mulig å innhente og samordne statistikk over drukningsulykker.

Forslag 8

Stortinget ber regjeringen kartlegge marginene i hele verdikjeden for dagligvarer gjennom en helhetlig marginstudie og komme tilbake til Stortinget på egnet måte.

Forslag fra Høyre og Fremskrittspartiet:
Forslag 9

Stortinget ber regjeringen samlokalisere ansvaret for drukningsforebyggende arbeid i ett departement.

Forslag fra Høyre og Venstre:
Forslag 10

Stortinget ber regjeringen gjøre en analyse av konsekvensene av midlertidig økt arbeidsgiveravgift og komme tilbake til Stortinget med analysen på egnet måte.

Forslag 11

Stortinget ber regjeringen prioritere å utvikle konkrete egne eksportstrategier for nye næringer hvor Norge er langt fremme, herunder helseindustri, agriteknologi og kreative næringer, og komme tilbake til Stortinget på egnet måte.

Forslag fra Høyre og Miljøpartiet De Grønne:
Forslag 12

Stortinget ber regjeringen legge frem en konkret plan for innføring av differansekontrakter for økt produksjon og bruk av alternativt drivstoff i maritim sektor, senest innen revidert nasjonalbudsjett 2023 og med mål om etablering innen utgangen av 2023.

Forslag fra Fremskrittspartiet, Rødt og Miljøpartiet De Grønne:
Forslag 13

Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag til innretning på beredskapslagring av matkorn og anslåtte kostnader så snart dette er ferdigstilt, og senest i forbindelse med fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett våren 2023.

Forslag fra Fremskrittspartiet og Miljøpartiet De Grønne:
Forslag 14

Stortinget ber regjeringen om å sørge for at de økonomiske rammene for Norecopa holdes på minst samme nivå som i 2022, og at det innenfor rammen av regjeringens forslag til statsbudsjett forutsettes at det fortsatt sikres nok midler til en hel stilling til sekretariatet for Norecopa i tillegg til driftsmidler på 500 000 kroner.

Forslag fra Rødt, Venstre og Miljøpartiet De Grønne:
Forslag 15

Stortinget ber regjeringen gjøre den norske solcelleindustrien til et særlig satsingsområde i Grønt industriløft.

Forslag 16

Stortinget ber regjeringen gjøre norsk solcelleindustri til et særlig satsingsområde i satsingen Hele Norge eksporterer.

Forslag fra Fremskrittspartiet:
Forslag 17

Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag til en erstatningsordning for pelserier og fôrlag som rammes av forbudet mot pelsdyrhold, basert på verdivurdering av maskiner og utstyr, slik at verdiene dekkes fullt ut, i forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett 2023

Forslag fra Rødt og Miljøpartiet De Grønne:
Forslag 18

Stortinget ber regjeringen umiddelbart avklare med ESA, og foreslå for Stortinget, strømstøttetiltak for å hjelpe kraftintensiv industri som er kritisk for den europeiske fornybaromstillingen og europeisk energi- og råvareuavhengighet, gjennom for eksempel en teknologibasert strømstøtte eller kortsiktige fastprisavtaler.

Forslag fra Venstre og Miljøpartiet De Grønne:
Forslag 19

Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å gi ideelle aktører mulighet til å søke på ordninger som forvaltes av Innovasjon Norge.

Forslag fra Miljøpartiet De Grønne:
Forslag 20

Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å gi kommunale og interkommunale aktører mulighet til å søke på ordninger som forvaltes av Innovasjon Norge.

Forslag 21

Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å innrette grunnrenteskatten på havbruk på en måte som premierer utslippsfrie anlegg, for eksempel ved at utslippsfrie anlegg ilegges en lav grunnrenteskatt som tilfaller kommunene, mens konvensjonelle anlegg ilegges en høy grunnrenteskatt som tilfaller staten.

Forslag 22

Stortinget ber regjeringen utrede og fremme forslag om en grunnrenteskatt på fiskeri, med et bunnfradrag som sikrer at kystflåten havner under skattepliktig grense.

Forslag 23

Stortinget ber regjeringen flytte ansvaret for forvaltning av høstbare viltressurser til Klima- og miljødepartementet.