5. Stortingets eksterne organer

5.1 Kap. 42 Stortingets ombudsnemnd for Forsvaret

Post 1 Driftsutgifter

Sammendrag

Bevilgningen på posten gjelder drift av Stortingets ombudsnemnd for Forsvaret (Ombudsnemnda). Ombudsnemnda skal fremme og beskytte rettighetene og interessene til personer som har tjenesteplikt etter forsvarsloven, og personer som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner, og ved sitt arbeid også søke å medvirke til å effektivisere Forsvaret.

Regjeringen foreslår at det bevilges 7,991 mill. kroner for 2023.

Komiteens merknader

Komiteen har ingen kommentarer og slutter seg til forslaget.

Komiteens medlemmer fra Høyre viser til partiets alternative budsjettforslag, der det er lagt inn forslag om en reduksjon på bevilgningen til Stortingets ombudsnemnd for Forsvaret på 0,08 mill. kroner. Disse medlemmer viser til at staten bør effektivisere seg kontinuerlig, slik også resten av landets virksomheter gjør. Høyre ønsker i sitt alternative budsjett å gjeninnføre avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen, som reduserer statlige driftsbudsjetter med 0,5 pst. På grunn av den ekstraordinære økonomiske situasjonen mener vi som et engangstiltak at statlige virksomheter må effektivisere med ytterligere 0,5 pst. Et tilsvarende effektiviseringstak gjelder også for organer som er tilknyttet Stortinget, herunder Stortingets ombudsnemnd for Forsvaret.

5.2 Kap. 43 Stortingets ombud for kontroll med forvaltningen

Post 1 Driftsutgifter

Sammendrag

Bevilgningen på posten går til drift av Stortingets ombud for kontroll med forvaltningen (Sivilombudet). Sivilombudet skal føre kontroll med den offentlige forvaltningen og alle i dens tjeneste for å hindre at det øves urett mot den enkelte, og for å bidra til at forvaltningen respekterer og sikrer menneskerettighetene.

Regjeringen foreslår at det bevilges 99,038 mill. kroner for 2023.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmet fra Fremskrittspartiet, har ingen kommentarer og slutter seg til forslaget.

Komiteens medlemmer fra Høyre viser til partiets alternative budsjettforslag, der det er lagt inn forslag om en reduksjon på bevilgningen til Stortingets ombud for kontroll med forvaltningen på 0,99 mill. kroner. Disse medlemmer viser til at staten bør effektivisere seg kontinuerlig, slik også resten av landets virksomheter gjør. Høyre ønsker i sitt alternative budsjett å gjeninnføre avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen, som reduserer statlige driftsbudsjetter med 0,5 pst. På grunn av den ekstraordinære økonomiske situasjonen mener vi som et engangstiltak at statlige virksomheter må effektivisere med ytterligere 0,5 pst. Et tilsvarende effektiviseringstak gjelder også for organer som er tilknyttet Stortinget, herunder Stortingets ombud for kontroll med forvaltningen.

Komiteens medlem fra Fremskrittspartiet har etter en grundig vurdering av rammen for Stortingets kontrollorganer kommet til at det vil være fornuftig å flytte 2,5 mill. kroner fra kap. 45 Norges institusjon for menneskerettigheter til kap. 43 Stortingets ombud for kontroll med forvaltningen. Behovet for å styrke kontrollen med byråkratiet og forvaltningen på vegne av «den lille mann» må gå foran tilsynet med grunnleggende menneskerettigheter i et åpent demokratisk samfunn. Dette medlem viser for øvrig til Fremskrittspartiets alternative budsjett og fremmer på denne bakgrunn et samlet bevilgningsforslag under rammeområde 14 på den vedtatte rammen, jf. avsnitt 6 Forslag fra mindretall nedenfor.

5.3 Kap. 44 Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste

Post 1 Driftsutgifter

Sammendrag

Bevilgningen på posten går til drift av EOS-utvalget, som er gitt i oppgave å føre løpende kontroll med etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenestene (EOS-tjenestene).

Regjeringen foreslår at det bevilges 41,265 mill. kroner for 2023.

Komiteens merknader

Komiteen har ingen kommentarer og slutter seg til forslaget.

Komiteens medlemmer fra Høyre viser til partiets alternative budsjettforslag, der det er lagt inn forslag om en reduksjon på bevilgningen til Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste på 0,413 mill. kroner. Disse medlemmer viser til at staten bør effektivisere seg kontinuerlig, slik også resten av landets virksomheter gjør. Høyre ønsker i sitt alternative budsjett å gjeninnføre avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen, som reduserer statlige driftsbudsjetter med 0,5 pst. På grunn av den ekstraordinære økonomiske situasjonen mener vi som et engangstiltak at statlige virksomheter må effektivisere med ytterligere 0,5 pst. Et tilsvarende effektiviseringstak gjelder også for organer som er tilknyttet Stortinget, herunder Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste.

5.4 Kap. 45 Norges institusjon for menneskerettigheter

Post 1 Driftsutgifter

Sammendrag

Bevilgningen på posten gjelder drift av Norges institusjon for menneskerettigheter. Norges institusjon for menneskerettigheter har som hovedoppgave å fremme og beskytte menneskerettighetene i tråd med Grunnloven, menneskerettsloven og den øvrige lovgivning, internasjonale traktater og folkeretten for øvrig.

Regjeringen foreslår at det bevilges 26,857 mill. kroner for 2023.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmet fra Fremskrittspartiet, har ingen kommentarer og slutter seg til forslaget.

Komiteens medlemmer fra Høyre viser til partiets alternative budsjettforslag, der det er lagt inn forslag om en reduksjon på bevilgningen til Norges institusjon for menneskerettigheter på 0,269 mill. kroner. Disse medlemmer viser til at staten bør effektivisere seg kontinuerlig, slik også resten av landets virksomheter gjør. Høyre ønsker i sitt alternative budsjett å gjeninnføre avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen, som reduserer statlige driftsbudsjetter med 0,5 pst. På grunn av den ekstraordinære økonomiske situasjonen mener vi som et engangstiltak at statlige virksomheter må effektivisere med ytterligere 0,5 pst. Et tilsvarende effektiviseringstak gjelder også for organer som er tilknyttet Stortinget, herunder Norges institusjon for menneskerettigheter.

Komiteens medlem fra Fremskrittspartiet har etter en grundig vurdering av rammen for Stortingets kontrollorganer kommet til at det vil være fornuftig å flytte 2,5 mill. kroner fra kap. 45 Norges institusjon for menneskerettigheter til kap. 43 Stortingets ombud for kontroll med forvaltningen. Behovet for å styrke kontrollen med byråkratiet og forvaltningen på vegne av «den lille mann» må gå foran tilsynet med grunnleggende menneskerettigheter i et åpent demokratisk samfunn. Dette medlem viser for øvrig til Fremskrittspartiets alternative budsjett og fremmer på denne bakgrunn et samlet bevilgningsforslag under rammeområde 14 på den vedtatte rammen, jf. avsnitt 6 Forslag fra mindretall nedenfor.

5.5 Kap. 51 Riksrevisjonen

Post 1 Driftsutgifter

Sammendrag

Bevilgningen på posten gjelder midler til drift av Riksrevisjonen, som gjennom revisjon, kontroll og veiledning skal bidra til at statens inntekter blir innbetalt som forutsatt, og at statens midler og verdier blir forvaltet på en økonomisk forsvarlig måte og i overensstemmelse med Stortingets vedtak og forutsetninger.

Regjeringen foreslår at det bevilges 576,820 mill. kroner for 2023.

Komiteens merknader

Komiteen har ingen kommentarer og slutter seg til forslaget.

Komiteens medlemmer fra Høyre viser til partiets alternative budsjettforslag, der det er lagt inn forslag om en reduksjon på bevilgningen til Riksrevisjonen på 5,768 mill. kroner. Disse medlemmer viser til at staten bør effektivisere seg kontinuerlig, slik også resten av landets virksomheter gjør. Høyre ønsker i sitt alternative budsjett å gjeninnføre avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen, som reduserer statlige driftsbudsjetter med 0,5 pst. På grunn av den ekstraordinære økonomiske situasjonen mener vi som et engangstiltak at statlige virksomheter må effektivisere med ytterligere 0,5 pst. Et tilsvarende effektiviseringstak gjelder også for organer som er tilknyttet Stortinget, herunder Riksrevisjonen.

Post 75 Internasjonale organisasjoner og nettverk

Sammendrag

Bevilgningen på posten gjelder driften av INTOSAI Development Initiative (IDI). Et mål med IDI er å styrke offentlig revisjon i utviklingsland og gjennom dette bidra til godt styresett, utvikling og kamp mot fattigdom. IDI er organisert som en stiftelse med et styre og et sekretariat. Styret i stiftelsen blir ledet av riksrevisor.

Regjeringen foreslår at det bevilges 28,7 mill. kroner for 2023.

Komiteens merknader

Komiteen har ingen kommentarer og slutter seg til forslaget.