Innstilling fra justiskomiteen om representantforslag om gjennomgang av ordningen med statlig finansiert prøveløslatelse og alternativer til denne

Til Stortinget
Oslo, i justiskomiteen, den 29. november 2022

Per-Willy Amundsen

Andreas Sjalg Unneland

leder

ordfører