Innhold

3. Forslag om endringer av inntekter og utgifter

Kap. 20 Statsministerens kontor

Post 1 Driftsutgifter

Sammendrag

Statsministerens kontor (SMK) og Sivil klareringsmyndighet (SKM) har inngått en avtale som innebærer at SKM fra 15. september 2022 behandler alle klareringssaker ved SMK. Som følge av dette foreslås bevilgningen på kap. 20 Statsministerens kontor, post 1 Driftsutgifter, redusert med 15 000 kroner. Under Justis- og beredskapsdepartementet er bevilgningen på kap. 453 Sivil klareringsmyndighet, post 1 Driftsutgifter, foreslått økt med samme beløp, jf. Prop. 20 S (2022–2023).

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Post 21 Spesielle driftsutgifter, Koronakommisjonen, kan overføres

Sammendrag

Koronakommisjonen avsluttet sitt arbeid i første halvår 2022. Det antas ikke å komme flere større utgifter under denne posten. Bevilgningen foreslås derfor redusert med 3 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Kap. 21 Statsrådet

Post 1 Driftsutgifter

Sammendrag

Stortinget vedtok 15. juni 2022 å øke godtgjørelsen til bl.a. regjeringens medlemmer med virkning fra 1. mai 2022. Etter vanlig praksis justeres lønn til statssekretærer og statsrådenes politiske rådgivere tilsvarende. Merutgiftene i 2022 som følge av disse endringene er 5,9 mill. kroner.

Regjeringsskiftet etter stortingsvalget høsten 2021 ga store engangskostnader i 2021 og 2022. Kostnadene i 2022 gjelder særlig fratredelsesytelser, godtgjørelser under karantene og feriepenger for politikere i regjeringen Solberg. Samtidig har det vært engangskostnader til sikkerhetstiltak, og reisekostnadene er tilbake på et mer normalt nivå. For disse forholdene anslås et samlet merbehov på 6,3 mill. kroner.

Samlet foreslås det å øke bevilgningen på kap. 21 post 1 med 12,2 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Kap. 24 Regjeringsadvokaten

Post 21 Spesielle driftsutgifter

Sammendrag

Regjeringsadvokatens prosessutgifter og utgifter til leie av eksterne advokater dekkes over post 21 Spesielle driftsutgifter. Bruken av eksterne advokater har vært noe lavere hittil i 2022 enn ventet. Det foreslås derfor å redusere bevilgningen på posten med 5 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Kap. 41 Stortinget

Post 1 Driftsutgifter

Sammendrag

Etter godkjennelse fra Stortingets presidentskap foreslår Stortingets administrasjon at bevilgningen på post 1 reduseres med 1 mill. kroner. Salget i kafeteriaene er blitt lavere enn ventet og dermed også vareutgiftene. Bevilgningen på kap. 3041 Stortinget, post 1 Salgsinntekter, foreslås redusert med samme beløp.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Kap. 1600 Finansdepartementet

Post 1 Driftsutgifter

Sammendrag

Forbruket i 2022 på post 1 Driftsutgifter ventes å bli om lag som lagt til grunn i saldert budsjett 2022. Pga. en forholdsvis stor overføring av ubrukt bevilgning fra 2021 er det likevel rom for å redusere bevilgningen. Det foreslås å redusere bevilgningen med 7,3 mill. kroner. Innsparingen foreslås omdisponert til andre formål på kap. 1605 Direktoratet for forvaltning og økonomistyring, post 1 Driftsutgifter, jf. nærmere omtale nedenfor.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres

Sammendrag

På grunn av merarbeid og nye oppgaver som følge av krigen i Ukraina og energi- og strømprissituasjonen har noen av de arbeider Finansdepartementet hadde planlagt med finansiering over post 21, blitt forsinket. Både arbeidet med områdegjennomganger og utvikling av nytt statsbudsjettverktøy har kommet kortere enn planlagt.

Det lavere aktivitetsnivået gjør at det er mulig å redusere bevilgningen med 15,4 mill. kroner. Innsparingen foreslås omdisponert slik:

  • 1,2 mill. kroner til dekning av merbehov på kap. 1605 Direktoratet for forvaltning og økonomistyring, post 1 Driftsutgifter, jf. også omtale under kap. 1600 post 1 ovenfor.

  • 14,2 mill. kroner til dekning av merbehov på kap. 1610 Tolletaten, postene 1 Driftsutgifter og 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, jf. nærmere omtale nedenfor.

Finansdepartementet har utgifter til prosjektet Olje for utvikling, med finansiering fra Norad. Utgiftene føres på post 21 og refusjonen på kap. 4600 Finansdepartementet, post 2 Diverse refusjoner. Prosjektaktiviteten er blitt kraftig redusert. Det foreslås derfor at bevilgningene på post 21 og kap. 4600 post 2 reduseres med 0,1 mill. kroner.

Samlet foreslås det at bevilgningen på kap. 1600 post 21 reduseres med 15,5 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Post 50 (Ny) Solidaritetsfond, kan overføres

Komiteens medlem fra Miljøpartiet De Grønne viser til at overføringene til Statens pensjonsfond utland øker med 1 038 058 mill. kroner i forhold til saldert budsjett for 2022. Dette er økningen i netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten som følge av de høye gassprisene på grunn av krigen i Ukraina. Dette medlem foreslår at 1 000 mrd. kroner settes av til et solidaritetsfond, og at midlene nyttes til å hjelpe Ukraina nå og senere med gjenoppbygging, til å hjelpe Europa med å omstille seg bort fra avhengigheten av fossil energi, til å hjelpe landene som sliter med høye energipriser og også til utviklingsland som sliter med de høye mat- og energiprisene som følge av krigen i Ukraina. Fondet foreslås opprettet under Finansdepartementet kap. 1600 ny post 50.

Dette medlem fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2022 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

1600

Finansdepartementet

50

(Ny) Solidaritetsfond, kan overføres, bevilges med

1 000 000 000 000»

Kap. 1605 Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Post 1 Driftsutgifter

Sammendrag

Endringer pga. flere kunder mv.

Som følge av opptak av nye kunder og endringer i tjenestemodell for eksisterende kunder foreslås det en parallell økning av bevilgningene på kap. 1605 post 1 og kap. 4605 post 1 med 30 mill. kroner.

Merkostnader som følge av lønnsoppgjøret i staten

Ved lønnsforhandlingene i staten våren 2022 ble det avtalt betydelige omlegginger av lønnssystemene. Bl.a. er lønnsrammer blitt erstattet av lønnsstiger, stillingsansiennitet har erstattet tjenesteansiennitet, og uorganiserte skal heretter følge det avtaleområdet som dekker flest ansatte i den enkelte virksomhet. Omleggingene har gjort det nødvendig å innhente detaljert informasjon om den enkelte ansatte fra en rekke virksomheter og å legge inn endringer i lønningssystemene som direktoratet benytter. Dette har krevd stort merforbruk av interne ressurser, herunder overtid, og også ekstern bistand. Merutgiftene er anslått til 8,5 mill. kroner, og bevilgningen foreslås økt med dette beløpet. Merutgiftene har motstykke i innsparinger på kap. 1600 Finansdepartementet.

Oppsummering

Samlet foreslås det å øke bevilgningen på kap. 1605 post 1 med 38,5 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Kap. 1610 Tolletaten

Styrket kontroll med russiske fiskefartøy

Sammendrag

Russlands krigføring i Ukraina har aktualisert viktigheten av kontroll med etterlevelse av eksportkontrollregelverket og sanksjonsregelverket. Finansdepartementet ba tidlig i oktober i år Tolletaten om å intensivere kontrollen av russiske fiskefartøy med sikte på at alle slike blir underlagt en fysisk kontrollhandling, i tillegg til øvrig dokument- og analysebasert kontrollvirksomhet. Russiske fiskefartøy har nå kun anledning til å anløpe havnene i Tromsø, Båtsfjord og Kirkenes. Som bedt om av departementet iverksatte etaten raskt den ekstra kontrollvirksomheten.

Hendelser på grensen i den senere tid har aktualisert viktigheten av også å opprettholde den ordinære kontrollen på vanlig nivå.

Tolletaten har estimert et samlet budsjettbehov på 14,2 mill. kroner i 2022, jf. omtale nedenfor. Merutgiften dekkes ved tilsvarende reduksjon på kap. 1600 Finansdepartementet, post 21 Spesielle driftsutgifter.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Post 1 Driftsutgifter

Sammendrag

Den ekstra innsatsen omfatter til sammen 13 tolltjenestepersoner med planlagt rotasjon hver 14. dag. Det er estimert turnuserstattertillegg på opprinnelig tjenestested for perioden personell er på tjeneste i sin rotasjon. Dette skal bidra til, så langt det er mulig, å opprettholde eksisterende kapasitet for kontroll på tollstedene der personell hentes fra. Merutgiftene til lønn mv. anslås til 5,5 mill. kroner. Det anslås videre 3,8 mill. kroner i merutgifter til reise, kost og opphold for personell i rotasjon og som skal løse de nye oppgavene.

Bevilgningen på posten foreslås økt med totalt 9,3 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

Sammendrag

Det er behov for fire biler for transport av mannskaper knyttet til de tre havnene (Tromsø, Båtsfjord og Kirkenes). Det må videre anskaffes håndholdt gjennomlysingsutstyr og videoprober til anvendelse i hver av de tre havnene samt diverse mindre kontrollutstyr. Videre er det behov for å anskaffe mindre utstyr som hjelmer, redningsvester, bekledning etc.

Bevilgningen på posten foreslås økt med 4,9 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Kap. 1618 Skatteetaten

Post 21 Spesielle driftsutgifter

Sammendrag

Etter skatteforvaltningsloven kap. 14 kan Skatteetaten ilegge tvangsmulkt for å fremtvinge levering av pliktige opplysninger. I første halvår 2022 ble det avdekket at avskrivning av slik mulkt er blitt feilaktig behandlet i regnskapet i en del år. Både krav og senere avskrivning av krav skulle vært postert på samme konto slik at effekten i statsregnskapet hadde blitt null. I stedet ble selve avskrivningen postert på kap. 1618 post 21 og inntekten på kap. 5501 Skatter på formue og inntekt, post 70 Trinnskatt mv.

Fra mai 2022 ble praksis endret slik at alle posteringer vedrørende tvangsmulkt nå føres på kap. 5501. Posteringer fra tidligere i 2022 er blitt ompostert iht. ny praksis. Samlet gir dette en mindrebelastning i 2022 på post 21 med 55,2 mill. kroner.

Kostnadene til innfordring som belastes post 21, varierer betydelig gjennom året. Hittil i 2022 har både prosesskostnadene og kostnadene til tvangsforretninger og tinglysninger vært klart lavere enn i 2021.

Samlet anslås det nå for post 21 et mindrebehov på 100 mill. kroner. Det foreslås derfor å redusere bevilgningen med dette beløpet.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Kap. 1632 Kompensasjon for merverdiavgift

Post 61 Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner, overslagsbevilgning

Sammendrag

På grunnlag av regnskapsutviklingen foreslås bevilgningen på post 61 økt med 100 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Post 72 Tilskudd til private og ideelle virksomheter, overslagsbevilgning

Sammendrag

På grunnlag av regnskapsutviklingen foreslås bevilgningen på post 72 økt med 120 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Kap. 1634 Kompensasjon for inntektssvikt som følge av virusutbruddet

Post 21 Spesielle driftsutgifter

Sammendrag

Aktiviteter i 2022 som kan dekkes over kap. 1634 post 21, gjelder lønnsstøtteordningen som ble vedtatt av Stortinget 24. januar 2022. Kontroller vedrørende de to foregående ordningene – støtteordningen for næringsdrivende og lønnskompensasjonsordningen – belastes nå kap. 1618 post 1.

På grunnlag av utviklingen hittil i 2022 foreslås bevilgningen redusert med 75 mill. kroner.

Skatteetaten venter at det kan bli behov for noen utbetalinger i 2023 som følge av klager og etterberegninger. Ved behov vil regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag til bevilgning på post 21 i 2023.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Post 70 Tilskudd til støtteberettigete virksomheter, overslagsbevilgning

Sammendrag

Tilskuddsordningen over post 70 ble avsluttet i 2020. Bevilginger på posten går til etterbetalinger til foretak som følge av klager på tidligere vedtak. Gjeldende bevilging på posten er 1 mill. kroner. Bevilgningen på posten foreslås økt med 21,9 mill. kroner til totalt 22,9 mill. kroner. Økningen skyldes i hovedsak at et foretak fikk medhold i sin klagesak.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Post 72 Støtte for å ta permitterte tilbake i jobb, overslagsbevilgning

Sammendrag

Per oktober 2022 var det på post 72 utgiftsført 2,6 mill. kroner. Det ventes kun ubetydelige ytterligere utbetalinger. Bevilgningen foreslås redusert med 2,4 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Post 73 Lønnsstøtte til foretak rammet av smitteverntiltak, overslagsbevilgning

Sammendrag

Per oktober 2022 var det på post 73 utgiftsført 1 080,5 mill. kroner. Det gjenstår noen få klager under behandling og som kan medføre utbetalinger. Pågående etterkontroller kan gi noen tilbakebetalingskrav. Bevilgningen foreslås økt med 90 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Kap. 1645 Statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter

Post 23 Spesielle driftsutgifter til administrasjon av statlig garantiordning for små og mellomstore bedrifter

Sammendrag

Garantiordningen for små og mellomstore bedrifter administreres av Eksfin (Eksportfinansiering Norge). I saldert budsjett 2022 er det bevilget 4 mill. kroner på post 23. Eksfin opplyser at gjenstående midler fra tidligere år til formålet er tilstrekkelig til å dekke ventede kostnader i 2022. Bevilgningen på post 23 foreslås derfor redusert med 4 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Kap. 1650 Statsgjeld, renter mv.

Post 88 (Ny) Renter og provisjon mv. på utenlandsk statsgjeld, overslagsbevilgning

Sammendrag

Fra en utenlandsk bank som var agent for et foreldet utenlandslån, har Finansdepartementet mottatt 20 800 USD, tilsvarende om lag 219 000 NOK. Beløpet gjaldt uavhentede kupongrenter. Det er fast praksis å inntektsføre slike tilbakebetalinger på samme utgiftspost som de i sin tid ble belastet. På (ny) post 88 Renter og provisjon mv. på utenlandsk statsgjeld, overslagsbevilgning, foreslås det derfor bevilget -219 000 kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Post 89 Renter og provisjon mv. på innenlandsk statsgjeld, overslagsbevilgning

Sammendrag

Bevilgningsbehovet på posten er usikkert og varierer med størrelsen på og sammensetningen av statsgjelden samt endringer i rentenivået. Bevilgningen på posten foreslås redusert med 2 004,5 mill. kroner. Avviklingen av Infrastrukturfondet gir alene en reduksjon på underpost 89.14 Kontolån fra ordinære fond med 2 098,3 mill. kroner. Se nærmere forklaring under omtalen av kap. 4331 post 85 på s. 130–131 i Prop. 1 S (2022–2023) fra Samferdselsdepartementet. Årsaken til at reduksjonen under kap. 4331 post 85 er mindre enn det som nå foreslås for kap. 1650 post 89, er at det ved en inkurie ble bevilget for høyt beløp til formålet på sistnevnte post for 2022.

Det er også enkelte andre anslagsendringer på posten som skyldes både renteendringer og endrede lånevolumer.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Kap. 1651 Statsgjeld, avdrag og innløsning

Post 98 (Ny) Avdrag på innenlandsk statsgjeld, overslagsbevilgning

Sammendrag

Ett av statens langsiktige obligasjonslån har forfall i 2023. Gjennom Norges Banks tilbakekjøpsauksjoner i juni og august 2022 er volumet redusert med 5 543 mill. kroner.

Det foreslås en bevilgning på 5 543 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Kap. 2309 Tilfeldige utgifter

Post 1 Driftsutgifter

Sammendrag

Bevilgningen er motpost til tilleggsbevilgninger til blant annet forhandlinger hvor staten er part, herunder lønnsoppgjøret for statsansatte, takstoppgjøret for privatpraktiserende leger, fysioterapeuter og psykologer, og til uforutsette utgifter. Bevilgningen på posten settes ned i forbindelse med nysalderingen på høsten, og ikke etter hvert som merutgifter pådras gjennom året. I saldert budsjett 2022 var bevilgningen på kap. 2309 post 1 i underkant av 4,8 mrd. kroner.

Ved behandlingen av Prop. 128 S (2021–2022) vedtok Stortinget en bevilgning under kap. 2315 post 1 på 2,2 mrd. kroner til merutgifter etter lønnsoppgjøret i staten, jf. Innst. 466 S (2021–2022). Finansdepartementet fikk fullmakt til å fordele bevilgningen på departementenes poster med lønnsbevilgning. De endelige beregningene viser at virkningene for statsbudsjettet for 2022 av lønnsoppgjøret i 2022 er 207 mill. kroner lavere enn tidligere anslått, jf. vedlegg 4. Ved Stortingets behandling av Prop. 122 S (2021–2022) fikk regjeringen fullmakt til å endre bevilgningene til de regionale helseforetakene, kommunene og trygderefusjonene for legehjelp, psykologhjelp og fysioterapi fra 1. juli 2022 på bakgrunn av forhandlingene med Den norske legeforening og Norsk Psykologforening og Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Manuellterapeutforening og Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund. Takstoppgjøret medfører økte utgifter i 2022 på 308 mrd. kroner. Samlet utgjør dermed merutgiftene til lønnsoppgjør mv. 2,3 mrd. kroner i 2022.

Bevilgningen dekker også enkelte mindre, uforutsette utgifter som regnskapsføres på kapittelet, samt merutgifter det er gitt tilsagn om gjennom samtykke fra Finansdepartementet eller ved kongelig resolusjon. Posteringene fremkommer ved fremleggelsen av statsregnskapet.

Det legges opp til at bevilgningen på posten skal utgjøre 50 mill. kroner etter nysalderingen til å dekke mindre, uforutsette utgifter. Bevilgningen foreslås på denne bakgrunn satt ned med 4,7 mrd. kroner i nysalderingen, hvorav lønnsoppgjør mv. utgjør 2,3 mrd. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Kap. 2315 Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet

Post 1 Driftsutgifter

Sammendrag

I forbindelse med Stortingets behandling av Prop. 128 S (2021–2022), jf. Innst. 466 S (2021–2022), ble det bevilget 2 168 mill. kroner på kap. 2315 til dekning av utgifter ved lønnsreguleringen for arbeidstakere i det statlige tariffområdet. Finansdepartementet fikk fullmakt til å fordele bevilgningen på departementenes poster med lønnsbevilgning. De endelige beregningene viser at virkningene av lønnsoppgjøret i 2022 på departementenes poster med lønnsbevilgning er 207 mill. kroner lavere enn bevilgningen til dekning av utgifter ved lønnsreguleringen, jf. vedlegg 4. Det foreslås derfor at bevilgningen på kap. 2315 post 1 reduseres med 207 mill. kroner.

Hovedtariffavtalene i staten gjeldende fra 1. mai 2022 innebærer en omfattende omlegging av lønnssystemet i staten. Som følge av dette ble partene enige om å utsette fristen for lokale forhandlinger med en måned, fra 31. oktober 2022 til 30. november 2022. Den utsatte fristen for gjennomføring av lokale lønnsforhandlinger medfører en risiko for at ikke alle statlige virksomheter vil få registrert resultatet av lønnsoppgjøret slik at dette på vanlig måte kan utbetales på desemberlønnen til de ansatte. Den utsatte fristen gir også utfordringer for beregning, fakturering og regnskapsføring av pensjonspremie i virksomhetene og hos Statens pensjonskasse (SPK) i 2022.

Det er gjennomført flere tiltak for å ta ned risikoen slik at resultatet av lønnsoppgjøret likevel kan bli utbetalt i desember. For virksomheter som likevel ikke klarer å få utbetalt hele eller deler av lønnsoppgjøret i 2022, har Finansdepartementet med hjemmel i bevilgningsreglementet fastsatt særskilte regnskapsregler. Disse sørger for at virksomhetene kan regnskapsføre disse lønnskostnadene og tilhørende pensjonspremie i 2022 selv om utbetalingen først blir gjort i 2023, jf. Finansdepartementets rundskriv R-8/2022 Regnskapsføring av ikke utbetalte lønnsmidler ifm. lønnsoppgjøret 2022 og konsekvenser av manglende rapportering i november for fakturering og regnskapsføring av pensjonspremie fra SPK.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Kap. 2800 Statens pensjonsfond utland

Post 50 Overføring til fondet

Sammendrag

I saldert budsjett 2022 ble det på kap. 2800 post 50 bevilget 277 511 mill. kroner. Grunnlaget for overføringen til Statens pensjonsfond utland er statsbudsjettets netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten. Bevilgningen foreslås økt med 1 038 058 mill. kroner, slik at samlet bevilgning på kap. 2800 post 50 blir 1 315 569 mill. kroner. Overføringen til Statens pensjonsfond utland vil først bli fastsatt endelig i forbindelse med avleggelsen av statsregnskapet for 2022, basert på regnskapsført netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Post 96 Finansposter overført til fondet

Sammendrag

I saldert budsjett 2022 ble det på kap. 2800 post 96 bevilget 70 000 mill. kroner.

Netto finanstransaksjoner knyttet til petroleumsvirksomheten utgjør 13 496 mill. kroner i 2022 som følge av at Equinor har gjennomført tilbakekjøp av aksjer.

Ifølge lov 21. desember 2005 nr. 123 om Statens pensjonsfond § 4 inngår netto finanstransaksjoner som en inntekt i Statens pensjonsfond utland. Netto finanstransaksjoner fremkommer som summen av brutto inntekter ved statlig salg av aksjer i Equinor ASA, fratrukket statlig kjøp av aksjer i Equinor ASA definert som markedsprisen staten betaler for aksjene, og fratrukket statlig kapitalinnskudd i Equinor ASA og selskap som ivaretar statens interesser i petroleumsvirksomheten, samt finanstransaksjoner knyttet til selskaper i petroleumsvirksomheten hvor staten har eierinteresser.

Overføringen til Statens pensjonsfond utland for statens salg av aksjer i Equinor ASA budsjetteres under kap. 2800 post 96. Bevilgningen på posten foreslås økt med 13 496 mill. kroner, til 83 496 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Kap. 3024 Regjeringsadvokaten

Post 1 Erstatning for utgifter i rettssaker

Sammendrag

På grunnlag av regnskapsutviklingen foreslås bevilgningen økt med 19,3 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Kap. 3041 Stortinget

Post 1 Salgsinntekter

Sammendrag

Se omtale under kap. 41 Stortinget, post 1 Driftsutgifter. Bevilgningen på kap. 3031 post 1 foreslås redusert med 1,0 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Kap. 4600 Finansdepartementet

Post 2 Diverse refusjoner

Sammendrag

Se omtale under kap. 1600 Finansdepartementet, post 21 Spesielle driftsutgifter. Bevilgningen på post 2 foreslås redusert med 0,1 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Kap. 4602 Finanstilsynet

Post 86 Vinningsavståelse og overtredelsesgebyr mv.

Sammendrag

På bakgrunn av regnskapsførte inntekter på posten og anslag foreslås bevilgningen på posten økt med 8,8 mill. kroner. Enkelte saker som fortsatt er under behandling i Finanstilsynet, kan resultere i flere forholdsvis store gebyrer i 2022.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Kap. 4605 Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Post 1 Økonomitjenester

Sammendrag

Som følge av opptak av nye kunder og endringer i tjenestemodell for eksisterende kunder foreslås bevilgningen på kap. 4605 post 1 økt med 30 mill. kroner, jf. tilsvarende forslag om økning på kap. 1605 post 1.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Kap. 4610 Tolletaten

Post 85 Tvangsmulkt og overtredelsesgebyr

Sammendrag

Inntektene på post 85 påvirkes i stor grad av antall reisende som passerer grensen. Selv om reisevirksomheten i den senere tid har tatt seg opp igjen etter koronapandemien, vil inntekten bli klart lavere enn budsjettert. Per oktober 2022 var det inntektsført nærmere 8 mill. kroner. For hele året antas nå en inntekt på 9,5 mill. kroner.

Bevilgningen på post 85 foreslås redusert med 13,5 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Kap. 4618 Skatteetaten

Post 1 Refunderte utleggs- og tinglysingsgebyr

Sammendrag

På grunnlag av regnskapsutviklingen foreslås bevilgningen på posten økt med 3,7 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Post 5 Gebyr for utleggsforretninger

Sammendrag

På grunnlag av regnskapsutviklingen foreslås bevilgningen på posten økt med 10,2 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Post 85 Inngått på tapsførte lån mv.

Sammendrag

På posten føres inntekter fra innkreving av misligholdte lån som allerede er tapsførte i Statens lånekasse for utdanning og i Husbanken. På grunnlag av regnskapsutviklingen foreslås bevilgningen på posten økt med 40 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Post 86 Bøter, inndragninger mv.

Sammendrag

Inntektene på posten styres i vesentlig grad av aktiviteter og avgjørelser i politiet, påtalemyndigheten og domstolene. På grunnlag av regnskapsutviklingen foreslås bevilgningen på posten redusert med 253 mill. kroner. Normalt kommer om lag 40 pst. av inntektene på posten fra forenklede forelegg. Per oktober 2022 var det registrert klart færre forelegg enn på samme tid i 2021, men klart høyere satser har begrenset inntektsreduksjonen som følge av dette noe.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Post 89 Overtredelsesgebyr

Sammendrag

På grunnlag av regnskapsutviklingen foreslås bevilgningen på posten redusert med 1,8 mill. kroner. Reduksjonen henger sammen med en vridning av kontrollinnsatsen fra serveringsbransjen til byggebransjen, der regelbrudd ikke gebyrlegges.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Kap. 5309 Tilfeldige inntekter

Post 29 Ymse

Sammendrag

På dette kapitlet inntektsføres uforutsette inntekter det ikke er naturlig å føre under andre kapitler. Det foreslås å øke bevilgningen på posten med 20 mill. kroner grunnet nedsalg av beredskapslageret for legemidler. Det vises til nærmere omtale i Prop. 19 S (2022–2023).

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Kap. 5491 Avskrivning på statens kapital i statens forretningsdrift

Post 30 Avskrivninger

Sammendrag

På denne posten inntektsføres summen av avskrivninger på statens kapital som bevilges på underpost 3 i statens forretningsdrift (kap. 2445–2490). På bakgrunn av endringer på disse underpostene foreslås bevilgningen på kap. 5491 post 30 økt med 1 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Kap. 5506 (Nytt) Avgift av arv og gaver

Post 70 (Ny) Avgift

Sammendrag

Arveavgiften ble tidligere budsjettert under kap. 5506 post 70. Arveavgiften ble avviklet i forbindelse med budsjettet for 2014, og den tidligere posten er ikke oppført med bevilgning i saldert budsjett 2022. Det blir imidlertid fortsatt innbetalt arveavgift. På bakgrunn av regnskapstall og forventet utvikling foreslås det bevilget 50 mill. kroner under nytt kap. 5506, ny post 70 i 2022.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Kap. 5547 Avgift på helse- og miljøskadelige kjemikalier

Post 70 (Ny) Trikloreten (TRI)

Sammendrag

I særavgiftsvedtaket for 2022 er det fastsatt avgiftssatser for trikloreten, men det er ikke gjort bevilgningsvedtak for kap. 5547 post 70. De seneste årene er det inntektsført svært beskjedne inntekter fra denne avgiften. På kap. 5547, ny post 70 Trikloreten (TRI) foreslås det bevilget 6 000 kroner i 2022.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Kap. 5556 (Nytt) Avgift på alkoholfrie drikkevarer mv.

Post 70 (Ny) Avgift på alkoholfrie drikkevarer mv.

Sammendrag

Avgift på alkoholfrie drikkevarer ble tidligere budsjettert under kap. 5556 post 70. Avgiften ble avviklet i 2021, og den tidligere posten er ikke oppført med bevilgning i saldert budsjett 2022. Det kommer imidlertid fortsatt innbetalinger som følge av oppgjorte restanser. På bakgrunn av regnskapstall og forventet utvikling foreslås det bevilget 7 mill. kroner under nytt kap. 5556, ny post 70 i 2022.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Kap. 5580 Sektoravgifter under Finansdepartementet

Post 70 Finanstilsynet, bidrag fra tilsynsenhetene

Sammendrag

Før fakturering av tilsynsavgiften hver vår korrigeres grunnlaget for endringer etter fremleggelsen av budsjettforslaget for vedkommende år. Dette gjelder bl.a. virkninger av lønnsoppgjøret for året før og avvik mellom budsjettert og faktisk belastning året før av kap. 1633 Nettoordning, statlig betalt merverdiavgift. Også anslåtte betalingsforsinkelser og enkelte justeringer gjennom året av tilsynsavgiften hensyntas. Samlet foreslås en økning av bevilgningen med 1,8 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Kap. 5584 (Nytt) Diverse avgiftsinntekter mv.

Post 70 (Ny) Utgåtte avgifter, og renter og tvangsmulkt på særavgifter

Sammendrag

Posten benyttes til utgåtte avgifter og renter og tvangsmulkt på særavgifter. Det er ikke budsjettert med betalinger på denne posten i saldert budsjett 2022. På bakgrunn av regnskapstall og forventet utvikling foreslås det bevilget 10 mill. kroner under nytt kap. 5584, ny post 70 i 2022.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Kap. 5603 Renter av statens kapital i statens forretningsdrift

Post 80 Renter av statens faste kapital

Sammendrag

På denne posten inntektsføres summen av renter av statens kapital som bevilges på underpost 4 i statens forretningsdrift (kap. 2445–2490). På bakgrunn av endringer på disse underpostene foreslås bevilgningen på kap. 5603 post 80 redusert med 20 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Kap. 5605 Renter av statskassens kontantbeholdning og andre fordringer

Post 80 Av statskassens foliokonto i Norges Bank

Sammendrag

Renten på foliokontoen i Norges Bank beregnes på grunnlag av renten banken får på sine utenlandske krav, og fastsettes for ett kvartal av gangen. Bevilgningen på posten foreslås økt med 1 545,6 mill. kroner. Økningen skyldes betydelig høyere renter.

I saldert budsjett 2022 var det ikke ført opp bevilgning på posten siden renten da var null eller negativ. Ved budsjettrevisjonen våren 2022 ble det ført opp 448,8 mill. kroner, basert på at renten var varslet til 0,5 pst. i tredje kvartal. For fjerde kvartal er renten økt til 1,75 pst.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Post 82 Av innenlandske verdipapirer

Sammendrag

Bevilgningen på posten foreslås økt med 42,9 mill. kroner. Økningen skyldes noe høyere renter.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Post 84 Av driftskreditt til statsbedrifter

Sammendrag

Bevilgningen på posten foreslås økt med 279,5 mill. kroner. Endringsforslaget er basert på informasjon fra Helse- og omsorgsdepartementet og skyldes både økt utnyttelse av helseforetakenes driftskreditter og høyere rentenivå enn budsjettert med. Denne inntektsposten er en motpost til kap. 732 Regionale helseforetak, post 83 Byggelånsrenter.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Post 89 Garantiprovisjon

Sammendrag

Våren 2020 ble det innført en garantiordning for å styrke tilgangen på lån fra finansforetak til foretak som var rammet av koronapandemien. På post 89 inntektsføres garantiprovisjon for slike lån. Eksportfinansiering Norge, som administrerer ordningen, anslår nå inntektene for 2022 til 60 mill. kroner, mens det i saldert budsjett 2022 er ført opp 43,5 mill. kroner. Det foreslås derfor å øke bevilgningen med 16,5 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Kap. 5800 Statens pensjonsfond utland

Post 50 Overføring fra fondet

Sammendrag

På kap. 5800 post 50 ble det i saldert budsjett 2022 bevilget 300 076 mill. kroner som overføring fra Statens pensjonsfond utland til å dekke det oljekorrigerte underskuddet på statsbudsjettet. Det anslås nå et oljekorrigert underskudd på 309 475 mill. kroner. Det foreslås at det overføres midler til å dekke det oljekorrigerte underskuddet i nysaldert budsjett 2022. Overføringen fra Statens pensjonsfond utland foreslås derfor økt med 9 398 mill. kroner, til 309 475 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, viser til forslag om tilskudd til Alfred Nobels minnestiftelse og økning i rammetilskuddet til kommunene og de respektive merknader til disse, jf. punkt 5.1 og 5.2 nedenfor, og fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2022 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

5800

Statens pensjonsfond utland

50

Overføring fra fondet, økes med

9 798 360 000

fra kr 300 076 486 000 til kr 309 874 846 000»

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet viser til egne forslag om bevilgningsendringer i statsbudsjettet for 2022 på samlet om lag 4 mrd. kroner og fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2022 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

5800

Statens pensjonsfond utland

50

Overføring fra fondet, økes med

13 432 360 000

fra kr 300 076 486 000 til kr 313 508 846 000»

Komiteens medlem fra Rødt viser til egne bevilgningsforslag i Dokument 8:55 S (2022–2023) – Representantforslag om hastetiltak mot priskrisa før jul, og omtalen av disse i kapittel 5.1 i denne innstillingen.

Dette medlem fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2022 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

5800

Statens pensjonsfond utland

50

Overføring fra fondet, økes med

9 528 360 000

fra kr 300 076 486 000 til kr 309 604 846 000»

Komiteens medlem fra Venstre er svært positiv til regjeringens invitasjon til et bredt forlik i Stortinget om støtte til Ukraina, men mener likevel at det haster med å få på plass en stor engangsbevilgning til Ukraina og matvaresikkerhet raskt. Ukrainske og globale behov er allerede godt kjent, og behovene er akutte gjennom vinteren. Dette medlem understreker at Venstres forslag om en ekstrabevilgning på 75 mrd. kroner til Ukraina og matvaresikkerhet gjelder for inneværende år, og at det er naturlig å følge opp i 2023 med nye bevilgninger. Dette medlem ønsker et bredt forlik om ekstra midler til Ukraina og matvaresikkerhet så raskt som mulig og er åpen for å diskutere innretningen på støtten og hvilke mekanismer midlene bør kanaliseres i for å gi best mulig effekt.

Dette medlem viser til at råvareprisene varierer stort i en usikker verden, og at det dermed er svært vanskelig å forskuttere hva Norges ekstrainntekter som konsekvens av krigen i Ukraina i 2023 vil bli. Det er derimot langt lettere å se hva Norge har tjent ekstra i 2022. Dette medlem mener Norge har et særlig ansvar for å bidra med mer penger til det ekstraordinære behovet i Ukraina og humanitær nødhjelp som direkte konsekvens av krigen i Ukraina. Dette medlem understreker at forslaget ikke innebærer en ny praksis i bistandspolitikken, og at hovedregelen bør være at bistandsmidler bevilges som del av ordinære budsjettprosesser. Dette medlem mener likevel det er riktig og nødvendig med en ekstraordinær overføring av inntekter direkte utløst av krigen i Ukraina, til de ekstraordinære behovene utløst av Russlands brutale angrepskrig.

Dette medlem viser til Venstres løse forslag ved behandlingen av Innst. 112 (2022–2023), der det foreslås å bevilge 25 mrd. kroner til sivil bistand til Ukraina, herunder driftsstøtte til den ukrainske staten, humanitær bistand og gjenoppbygging. Dette medlem mener felleseuropeiske løsninger bør benyttes der slike foreligger. I tillegg foreslås 25 mrd. kroner i tilskudd til flernasjonale finansieringsmekanismer som plasserer kjøp av våpen og materiell direkte hos forsvarsindustrien. Dette medlem viser til at forslagene totalt utgjør 50 mrd. ekstra i støtte til Ukraina i 2022.

Dette medlem viser samtidig til at mennesker over hele verden rammes av krigens ringvirkninger. Vi er i dag vitne til den største matkrisen i moderne tid, drevet av konflikt, klimasjokk og trusselen om global resesjon. Innen utgangen av 2022 forventer UNOCHA at minst 339 millioner mennesker vil trenge nødhjelp for å overleve. Om lag 45 millioner mennesker i hele 37 land står overfor en reell risiko for hungersnød. Til sammen kommer hver 23. person i verden til å trenge humanitær hjelp i 2023. Til sammenligning var det hver 95. person i 2015. Dette medlem viser til Venstres løse forslag ved behandlingen av Innst. 112 (2022–2023) om en ekstrabevilgning på 15 mrd. kroner til Verdens matvareprogram, 5 mrd. kroner UNHCR og 5 mrd. kroner UNICEF for å håndtere den ekstraordinære situasjonen.

På bakgrunn av de løse forslagene ved behandlingen av Innst. 112 (2022–2023) foreslår dette medlem å øke overføringene fra Statens pensjonsfond utland med 75 mrd. kroner sammenlignet regjeringens forslag.

Dette medlem fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2022 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

5800

Statens pensjonsfond utland

50

Overføring fra fondet, økes med

84 398 360 000

fra kr 300 076 486 000 til kr 384 474 846 000»

Komiteens medlem fra Miljøpartiet De Grønne foreslår at det bevilges 1 000 mrd. kroner ekstra til et solidaritetsfond. Dette er de ekstraordinære inntektene fra olje- og gassnæringen som følge av de høye prisene på grunn av krigen i Ukraina. Dette medlem viser til at dette ville ha ført til en ekstra overføring fra SPU.

Dette medlem fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2022 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

5800

Statens pensjonsfond utland

50

Overføring fra fondet, økes med

1 009 398 360 000

fra kr 300 076 486 000 til kr 1 309 474 846 000»

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti viser til sine forslag til endringer i statsbudsjettet for 2022 på om lag 2,2 mrd. kroner og fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2022 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

5800

Statens pensjonsfond utland

50

Overføring fra fondet, økes med

11 639 660 000

fra kr 300 076 486 000 til kr 311 716 146 000»

Kap. 5999 Statslånemidler

Post 90 Lån

Sammendrag

Bevilgningen knyttet til statslånemidler er en saldering av statsbudsjettets inntekter og utgifter inkludert lånetransaksjoner. Bevilgningen motsvarer dermed statsbudsjettets brutto finansieringsbehov. Siden ny saldert budsjett viser et samlet brutto finansieringsbehov på 103 826 mill. kroner, foreslås bevilgningen på kap. 5999 post 90 økt med 8 231 mill. kroner, fra knapt 95 596 mill. kroner til 103 826 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.