Innhold

7. Næringsbeskatning

7.1 Grensen for direkte utgiftsføring av driftsmidler

Sammendrag

Se punkt 5.3 i Prop. 1 LS (2023–2024).

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens lovforslag.

7.2 Avskrivningssats for elvarebiler

Sammendrag

Se punkt 5.4 i Prop. 1 LS (2023–2024).

Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmet fra Miljøpartiet De Grønne, slutter seg til regjeringens lovforslag.

Komiteens medlem fra Miljøpartiet De Grønne viser til eget alternative statsbudsjett, hvor det foreslås å gjeninnføre forhøyet sats for avskrivning av elvarebiler.

7.3 Rentebegrensningsreglene

Sammendrag

Se punkt 5.5 i Prop. 1 LS (2023–2024).

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens lovforslag.

7.4 Realisasjon av melkekvote – oppfølging av jordbruksforhandlingene

Sammendrag

Se punkt 5.6 i Prop. 1 LS (2023–2024).

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens lovforslag.

7.5 Lovfesting av skattefritakspraksis

Sammendrag

Se punkt 5.7 i Prop. 1 LS (2023–2024).

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens lovforslag.

7.6 Hjemmel til å skattlegge utenlandske selskap som deltar i mineralvirksomhet mv. i 200-milssonene og på norsk kontinentalsokkel

Sammendrag

Se punkt 5.8 i Prop. 1 LS (2023–2024).

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens lovforslag.

7.7 Inntektsfastsettingen i grunnrenteskatt for havbruk – finansielle instrumenter

Sammendrag

Se punkt 5.9 i Prop. 1 LS (2023–2024) og vedlagt rettebrev av 4. desember 2023.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti, slutter seg til regjeringens lovforslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre viser til sitt alternative statsbudsjett. Disse medlemmer vil også bemerke at partiet stemte mot innføring av grunnrenteskatt for havbruk da dette ble behandlet i Stortinget, og at det derfor ikke er naturlig å gå inn for lovendringene.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet viser til Fremskrittspartiets hovedmerknad i finansinnstillingen, Innst. 2 S (2023–2024) og sine merknader og forslag i Innst. 372 L (2022–2023), hvor regjeringen bes komme tilbake til Stortinget med en vurdering av alternative modeller og anbefalinger til beskatningsregimet for havbruk og med en forutsetning om at næringen involveres.

7.8 Utvidelse av industrikraftunntaket i grunnrenteskatten for vannkraft

Sammendrag

Se punkt 5.10 i Prop. 1 LS (2023–2024).

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens lovforslag.