Europautvalget - Møte i Europautvalget onsdag den 26. oktober 2016

Dato: 26.10.2016

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1

  1. Klima- og miljøminister Helgesen vil etter planen redegjøre for følgende: – Status for Norges samarbeid med EU på klimaområdet

 • Sak nr. 2

  Aktuelle rettsakter for møtet i EØS-komiteen 28. oktober 2016. Se vedlagte brev fra Utenriksdepartementet, datert 19. oktober i d.å., samt liste med omtale av de enkelte rettsakter.

 • Sak nr. 3

  EØS- og EU-minister Vik Aspaker vil etter planen redegjøre for følgende: – Brexit Inntrykk fra samtalene i Brussel 10. oktober og London 24.-25. oktober. Status for prosessen med britisk uttreden av EU og arbeidet med norsk oppfølging. – EØS-midlene Kort oppdatering etter den første undertegningsrunden. – EUs toppmøte 20.-21 oktober Kort orientering om utfallet av møtet, som bl.a. vil omfatte migrasjon. – EUs finanstilsyn Status for innlemmelse i EØS-avtalen av rettsaktene. – Innlemmelse av EUs økologiregelverk i EØS-avtalen Kort redegjørelse om saken.

 • Sak nr. 4

  Eventuelt

Møtet hevet kl. 09.43.