Europautvalget - Møte i Europautvalget mandag den 31. januar 2022 *

Dato: 31.01.2022
Møteleder: Ine Eriksen Søreide

Innhold

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1

  Helse- og omsorgsministeren vil i hovedsak orientere om det pågående samarbeidet med EU under pandemien og samarbeid om framtidige helsekriser. Hun vil orientere om status for initiativene under EUs styrkede helseberedskap og kriserespons og arbeidet med å sikre norsk tilknytning.

 • Sak nr. 2

  Aktuelle rettsakter for møtet i EØS-komiteen 4. februar 2022. Se vedlagte brev fra Utenriksdepartementet, datert 24. januar d.å., med endelig liste med omtale av rettsakter som kan bli innlemmet på EØS-komiteens møte 4. februar.

 • Sak nr. 3

  Utenriksminister Anniken Huitfeldt vil etter planen redegjøre for følgende: – Styrking og reform av Schengen – forslag til endring i grenseforordningen Frankrike, som innehar formannskapet i Rådet for Den europeiske union dette halvåret, har framhevet forslagene til styrking og reform av Schengen som prioritet for sitt formannskap. Europakommmisjonen la 14. desember fram forslag til endring i forordning (EU) 2016/399 (grenseforordningen). Forslaget forhandles nå i rådsarbeidsgruppen for grensespørsmål. – Norsk formannskap i N5 I 2022 har Norge formannskapet i det nordiske utenrikspolitiske samarbeidet (N5). Utenriksministeren vil gi en orientering om de norske prioriteringene multilateralisme, rettsstat og demokrati i Europa samt grønt diplomati. – WTO-ministermøte WTOs 12. ministermøte var planlagt å finne sted i månedsskiftet november/desember i fjor, men ble utsatt på grunn av omikron-varianten. Det var den andre utsettelsen på grunn av pandemien. Utenriksministeren vil gi en redegjørelse for de norske prioriteringene i arbeidet med WTO framover, inkludert arbeidet med WTOs respons på pandemien (innbefattet spørsmålet om «TRIPs-waiver»). – Polen og EØS-midlene Utenriksministeren varslet i sin redegjørelse om viktige EU- og EØS-spørsmål i Stortinget 23. november en full gjennomgang av programsamarbeidet med Polen. Utenriksministeren vil orientere om status i dette arbeidet.

 • Sak nr. 4

  Eventuelt

Møtet hevet kl. 15.52.