Europautvalget - Møte i Europautvalget onsdag den 27. oktober 2021 *

Dato: 27.10.2021
Møteleder: Ine Eriksen Søreide

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Sak nr. 1

Aktuelle rettsakter for møtet i EØS-komiteen 29. oktober 2021. Se vedlagte brev fra Utenriksdepartementet, datert 20. oktober d.å. med endelig liste med omtale av rettsakter som kan bli innlemmet på EØS-komiteens møte 29. oktober.

Talere

Møtelederen: Det følger et brev fra departementet om hvilke rettsakter som skal innlemmes. Er det noen som har spørsmål, kommentarer eller innsigelser til det?

– Det ser det ikke ut til at det er. Da kan vi gå videre.