Lagtinget - Møte tirsdag den 15. juni 1999 kl. 22.30

Dato: 15.06.1999

Dokumenter: (Besl. O. nr. 91 (1998-99), jf. Innst. O. nr. 91 (1998-99)og Ot.prp. nr. 12 (1998-99))

Sak nr. 13

Odelstingets vedtak til lov om pasientrettigheter (pasientrettighetsloven)

Talere

Presidenten: Presidenten regner med at hr. Røsjorde ønsker ordet.

Hans J. Røsjorde (Frp): Jeg beklager, president. Jeg blundet ikke, jeg studerte med interesse Høyres forslag i samme sak. Jeg får møysommelig begynne å jobbe meg gjennom forslagene.

Jeg viser igjen til debatten i Odelstinget og skal ta opp et forslag på vegne av Fremskrittspartiet. Forslaget lyder:

«Odelstingets vedtak bifalles ikke.

Lagtingets anmerkning:

§ 1-1 første punktum antas å burde lyde:

«Lovens formål er å sikre befolkningen rett til helsehjelp og lik tilgang på helsehjelp av god kvalitet fra kommunehelsetjenesten inkludert eldreomsorgen og spesialisthelsetjenesten.»

§ 2-4 antas å burde lyde:

" 2-4 Rett til valg av sykehus

Pasienten har rett til valg av behandlingssted som omfattes av de offentlige helseplaner inkludert private spesialister med driftsavtaler. Dette gjelder ikke behandling innen barne- og ungdomspsykiatrien.

Pasienten kan ikke velge behandlingsnivå.

Reiseutgifter ved fritt sykehusvalg dekkes av Rikstrygdeverket, fylkeskommunen og pasienten med en tredjedel hver. Pasientens andel begrenses oppad til kr 400, det øvrige deles likt mellom Rikstrygdeverket og fylkeskommunen.»

§ 3-4 antas å burde lyde:

" 3-4 Informasjon når pasienten er mindreårig

Er pasienten under 18 år skal både pasienten og foreldrene eller andre med foreldreansvaret informeres. Dersom barneverntjenesten har overtatt omsorgen for barn under 18 år etter barnevernloven § 4-8 eller § 4-12, gjelder tilsvarende for barneverntjenesten.»

§ 3-6 andre ledd antas å burde lyde:

«Dersom helsepersonell utleverer opplysninger som er undergitt lovbestemt opplysningsplikt, skal den opplysningene gjelder, informeres om at opplysningene er gitt, og hvilke opplysninger det dreier seg om.»

§ 4-1 første ledd antas å burde lyde:

«Helsehjelp kan bare gis med pasientens informerte samtykke, med mindre det foreligger lovhjemmel eller annet gyldig rettsgrunnlag for å gi helsehjelp uten samtykke. For at samtykke skal være gyldig, må det dokumenteres at pasienten har fått nødvendig informasjon om sin helsetilstand og innholdet i helsehjelpen.»

§ 4-3 første ledd antas å burde lyde:

«Rett til samtykke til helsehjelp har myndige personer med mindre annet følger av særlige lovbestemmelser.»

§ 4-5 tredje ledd antas å burde utgå.

§ 4-4 første og andre ledd antas å burde lyde:

«Foreldrene eller andre med foreldreansvaret har rett til å samtykke til helsehjelp for pasienter under 18 år.

Dersom barneverntjenesten har overtatt omsorgen for barn under 18 år etter barnevernloven § 4-8 eller § 4-12, har barneverntjenesten rett til å samtykke til helsehjelp.»

§ 4-9 første ledd antas å burde lyde:

«Pasienten har ikke rett til å nekte å motta blod eller blodprodukter eller til å nekte å avbryte en pågående sultestreik.»

§ 7-1 antas å burde lyde:

7-1 Klagerett

«Avgjørelse etter § 2-1 kan påklages av pasient eller av pårørende når disse på egenhånd har søkt om helsehjelp pga. omsorg for pasient.

Pasient som har fått avslag på krav om vurdering etter § 2-2 på krav om fornyet vurdering etter § 2-3 eller på ønske om å bytte sykehus etter § 2-4 kan påklage avgjørelsen.

Pasient eller pårørende som mener bestemmelsen om rett til medvirkning og rett til informasjon, rett til innsyn, retting og sletting av journal og rett til selvbestemmelse ikke er overholdt, kan klage over brudd over helsepersonells plikter etter helsepersonelloven.»

§ 8-1 antas å burde lyde:

" 8-1 Formål

Pasientombudet skal arbeide for at pasienter ikke utsettes for urett og for at helsepersonell ikke forsømmer sine plikter. Dessuten skal pasientombudet arbeide for å ivareta pasientens behov, interesser og rettssikkerhet overfor helsetjenesten og for å bedre kvaliteten i helsetjenesten.

Pasientombudet skal utføre sin virksomhet selvstendig og uavhengig og har taushetsplikt etter helsepersonelloven.»

§ 8-2 antas å burde lyde:

8-2 Arbeidsområde og ansvar for ordningen

«Ombudene skal være et statlig ansvar med ombud i samtlige av landets fylkeskommuner. Pasientombudenes ansvar og arbeidsområde skal omfatte spesialisthelsetjenesten, både somatikk og psykiatri, og primærhelsetjenesten.»

§ 8-7 sjette ledd antas å burde lyde:

«Pasientombudet skal kunne treffe enkeltvedtak i saker regulert ved forskrifter.»»

Så tillater jeg meg å ta opp et forslag på vegne av Fremskrittspartiet og Høyre. Forslaget lyder:

«Odelstingets vedtak bifalles ikke.

Lagtingets anmerkning:

§ 2-1 antas å burde lyde:

« 2-1 Rett til helsehjelp

Pasienten har rett til øyeblikkelig hjelp.

Pasienten har rett til nødvendig helsehjelp fra kommunehelsetjenesten.

Pasienten har rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten som skal gis innen en individuelt fastsatt medisinsk begrunnet frist.

Dersom pasienten ikke får behandling fra spesialisthelsetjenesten innen fristens utløp, har pasienten innen samme kostnadsramme rett til behandling ved annen offentlig eller godkjent privat helseinstitusjon i riket eller i utlandet på det offentliges regning.»

Proposisjonens forslag til §§ 2-1, 2-2 og 2-3 blir henholdsvis § 2-2, § 2-3 og § 2-4.

§ 2-3 antas å burde lyde:

§ 2-3 Rett til fornyet vurdering

«Pasienten har uten henvisning fra allmennlege rett til fornyet vurdering av sin helsetilstand av spesialisthelsetjenesten.»»

Presidenten: Hans J. Røsjorde har på vegne av Fremskrittspartiet og på vegne av Fremskrittspartiet og Høyre tatt opp de forslag han refererte.

Sonja Irene Sjøli (H): Jeg viser til debatten i Odelstinget og Høyres forslag om å sikre befolkningen rett til helsehjelp og lik tilgang på helsehjelp av god kvalitet fra kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Jeg vil på vegne av Høyre fremme følgende forslag:

«Odelstingets vedtak bifalles ikke.

Lagtingets anmerkning:

1. § 1-1første punktum antas å burde lyde:

«Lovens formål er å sikre befolkningen rett til helsehjelp og lik tilgang på helsehjelp av god kvalitet fra kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.»

2. § 2-4 annet ledd antas å burde utgå.»»

Presidenten: Sonja Irene Sjøli har på vegne av Høyre fremsatt det forslag hun refererte.

Flere har ikke bedt om ordet.

Presidenten vil først la votere over forslaget fra Høyre, deretter over forslaget fra Fremskrittspartiet og til slutt over forslaget fra Fremskrittspartiet og Høyre.

Votering:
  • 1. Forslaget fra Høyre ble med 22 mot 4 stemmer ikke bifalt.

  • 2. Forslaget fra Fremskrittspartiet ble med 22 mot 4 stemmer ikke bifalt.

  • 3. Forslaget fra Fremskrittspartiet og Høyre ble med 18 mot 8 stemmer ikke bifalt.

Presidenten: Lovbeslutningen blir som bifalt av Lagtinget i overensstemmelse med Grunnloven å oversende Kongen.