Lagtinget - Møte torsdag den 9. juni 2000 kl. 14

Dato: 09.06.2000

Dokumenter: (Besl. O. nr. 83 (1999-2000), jf. Innst. O. nr. 65 (1999-2000)og Ot.prp. nr. 48 (1998-1999))

Sak nr. 6

Odelstingets vedtak til lov om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd og i enkelte andre lover

Talere

Petter Løvik (H): Eg viser til debatten i Odelstinget om saka og vil på vegner av Høgre og SV fremme følgjande forslag:

«Odelstingets vedtak bifalles ikke.

Lagtingets anmerkning:

1. § 10-10 tredje ledd, nytt tredje punktum antas å burde lyde:

«Dersom medlemmet øker arbeidsinnsatsen med mer enn fire timer eller inntekten mer enn 1/104 G per uke, skal rehabiliteringspengene graderes på nytt.»

2. § 11-13 nytt femte ledd antas å burde lyde:

«Medlemmet kan arbeide i inntil åtte timer pr. meldeperiode før ytelsen graderes fullt ut.»»

Presidenten: Petter Løvik har på vegne av Høyre og Sosialistisk Venstreparti tatt opp det forslaget han refererte.

Flere har ikke bedt om ordet.

Votering:Forslaget fra Høyre og Sosialistisk Venstreparti ble med 21 mot 5 stemmer ikke bifalt.

Presidenten: Lovbeslutningen blir som bifalt av Lagtinget i overensstemmelse med Grunnloven å oversende Kongen.