Lov om endringer i lov av 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd og i enkelte andre lover (medisinsk rehabilitering og yrkesrettet attføring)

Ot.prp. nr. 48 (1998-1999), Innst. O. nr. 65 (1999-2000), () Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 16.05.2000 Innst. O. nr. 65 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.05.2000

   Behandlet i Odelstinget: 05.06.2000

   Behandlet i Lagtinget: 09.06.2000