Lagtinget - Møte torsdag den 14. februar 2002 kl. 11.05

Dato: 14.02.2002

Dokumenter: (Besl. O. nr. 31 (2001-2002), jf. Innst. O. nr. 20 (2001-2002),Ot.prp. nr. 13 (2001-2002) og Ot.prp. nr. 107 (2000-2001))

Sak nr. 3

Odelstingets vedtak til lov om utenrikstjenesten

Presidenten: Ingen har bede om ordet.

Vedtaket i Odelstinget er dermed godteke av Lagtinget, og lovvedtaket blir å sende Kongen i samsvar med Grunnlova.