Lagtinget - Møte torsdag den 10. juni 2004 kl. 14.35

Dato: 10.06.2004

Dokumenter: (Besl. O. nr. 84 (2003-2004), jf. Innst. O. nr. 79 (2003-2004)og Ot.prp. nr. 65 (2003-2004))

Sak nr. 6

Odelstingets vedtak til lov om endringer i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart

Presidenten: Ingen har bede om ordet.

Vedtaket i Odelstinget er dermed godteke av Lagtinget, og lovvedtaket blir å sende Kongen i samsvar med Grunnlova.