Lagtinget - Møte torsdag den 10. juni 2004 kl. 14.35

Dato: 10.06.2004

Dokumenter: (Besl. O. nr. 85 (2003-2004), jf. Innst. O. nr. 77 (2003-2004)og Ot.prp. nr. 67 (2003-2004))

Sak nr. 7

Odelstingets vedtak til midlertidig lov om fortrinnsrett og ventelønn for arbeidstakere i Statens kartverk som går over til privat aktør

Presidenten: Ingen har bede om ordet.

Vedtaket i Odelstinget er dermed godteke av Lagtinget, og lovvedtaket blir å sende Kongen i samsvar med Grunnlova.