Lagtinget - Møte tirsdag den 14. juni 2005 kl. 23.20

Dato: 14.06.2005

Dokumenter: (Besl. O. nr. 105 (2004-2005), jf. Innst. O. nr. 122(2004-2005) og Ot.prp. nr. 52 (2004-2005))

Sak nr. 11

Odelstingets vedtak til lov om endringer i lov 6. juni 2003 nr. 39 om burettslag (burettslagslova) mv.

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Vedtaket i Odelstinget er dermed godteke av Lagtinget, og lovvedtaket blir i samsvar med Grunnlova å sende Kongen.