Lov om endringer i lov 6. juni 2003 nr. 39 om burettslag (burettslagslova) mv.

Ot.prp. nr. 52 (2004-2005), Innst. O. nr. 122 (2004-2005), beslutning. O. nr. 105 (2004-2005) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kommunal- og regionaldepartementet Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 06.06.2005 Innst. O. nr. 122 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.06.2005

   Behandlet i Odelstinget: 09.06.2005

   Behandlet i Lagtinget: 14.06.2005