Lagtinget - Møte tirsdag den 20. desember 2005 kl. 13

Dato: 20.12.2005

Dokumenter: (Besl. O. nr. 20 (2005-2006), jf. Innst. O. nr. 14 (2005-2006)og Ot.prp. nr. 2 (2005-2006))

Sak nr. 6

Odelstingets vedtak til lov om Statens pensjonsfond

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Odelstingets beslutning er dermed bifalt av Lagtinget. Lovvedtaket blir å sende Kongen i overensstemmelse med Grunnloven.