Lagtinget - Møte onsdag den 10. juni 2009 kl. 11.05

Dato: 10.06.2009

Dokumenter: (Besl. O. nr. 98 (2008–2009), jf. Innst. O. nr. 66 (2008–2009) og Ot.prp. nr. 36 (2008–2009))

Sak nr. 9 [11:08:53]

Odelstingets vedtak til lov om endringer i utlendingsloven 1988 og utlendingsloven 2008 (gjennomføring av forordning nr. 767/2008 og rådsbeslutning nr. 633/2008 vedrørende visuminformasjonssystemet VIS) mv.

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Odelstingets beslutning er dermed bifalt av Lagtinget. Lovvedtaket blir å sende Kongen i overensstemmelse med Grunnloven.