Odelstinget - Møte fredag den 23. april 2004 kl. 11.45

Dato: 23.04.2004

Referatsaker

Referat

 •  1.(77)

  Lagtingets presidentskap melder at Lagtinget har antatt Odelstingets vedtak til

  1. lov om Riksrevisjonen (Besl. O. nr. 59 (2003-2004))

  2. lov om voldgift (Besl. O. nr. 60 (2003-2004))

  3. lov om endringer i lov 12. juni 1987 nr. 56 om Sametinget og andre samiske rettsforhold (sameloven) (Besl. O. nr. 61 (2003-2004))

  4. lov om endringar i genteknologiloven (kloning av dyr) (Besl. O. nr. 62 (2003-2004))

  5. lov om endring i lov 15. desember 1995 nr. 74 om forbud mot kjønnslemlestelse (Besl. O. nr. 63 (2003-2004))

  6. lov om endringer i lov 8. juni 1984 nr. 58 om gjeldsforhandling og konkurs og i enkelte andre lover (Besl. O. nr. 64 (2003-2004))

  7. lov om endringer i lov 17. juli 1953 nr. 9 om sivilforsvaret (Besl. O. nr. 65 (2003-2004))

  8. lov om endringer i plan- og bygningsloven (klage og innsigelse) (Besl. O. nr. 66 (2003-2004))

  - og at lovvedtakene er sendt Kongen.

   Samr.: Vert lagd ved protokollen.

 •  2.(78)

  Lov om endringer i lov 14. desember 1917 nr. 16 om erverv av vannfall, bergverk og annen fast eiendom mv. og lov 14. desember 1917 nr. 17 om vassdragsreguleringer (Ot.prp. nr. 54 (2003-2004))

   Samr.: Vert send energi- og miljøkomiteen.

 •  3.(79)

  Lov om endringar i lov 26. juni 1998 nr. 41 om kontantstøtte til småbarnsforeldre (Ot.prp. nr. 58 (2003-2004))

   Samr.: Vert send familie-, kultur- og administrasjonskomiteen.

 •  4.(80)

  Lov om endringer i lov 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag mv. (gjennomføring av forordning (EF) 2560/2001 om betalinger på tvers av landegrensene i euro (euroforordningen) m.m.) (Ot.prp. nr. 52 (2003-2004))

   Samr.: Vert send finanskomiteen.

 •  5.(81)

  Lov om personell i Forsvaret (Ot.prp. nr. 60 (2003-2004))

   Samr: Vert send forsvarskomiteen.

 •  6.(82)

  Midlertidig lov om prøveordning med lokaler for injeksjon av narkotika (sprøyteromsordning) (Ot.prp. nr. 56 (2003-2004))

   Samr.: Vert send justiskomiteen, som legg sitt utkast til tilråding fram for sosialkomiteen til utsegn før tilråding vert lagt fram.

 •  7.(83)

  Endringer i straffeloven, straffeprosessloven og sjøloven mv. (fast promillegrense og avholdspliktregler for større skip, et eget straffebud mot tortur, forklaringsplikt for ansatte i finansinstitusjoner mv.) (Ot.prp. nr. 59 (2003-2004))

 •  8.(84)

  Lov om endringer i politiloven (vurdering av helsetilstanden ved innsetting i arrest, politimyndighet, Politihøgskolen mv.) (Ot.prp. nr. 61 (2003-2004))

   Samr.: Nr. 7 og 8 vert sende justiskomiteen.

 •  9.(85)

  Lov om endringar i opplæringslova og friskolelova (Ot.prp. nr. 55 (2003-2004))

   Samr.: Vert send kyrkje-, utdannings- og forskingskomiteen.

 • 10.(86)

  Lov om endringer i introduksjonsloven mv. (Ot.prp. nr. 50 (2003-2004))

 • 11.(87)

  Lov om endringer i utlendingsloven m.m. (senking av nedre strafferamme for utvisning og fritt rettsråd i asylsaker) (Ot.prp. nr. 51 (2003-2004))

 • 12.(88)

  Lov om arbeidsmarkedstjenester (arbeidsmarkedsloven) (Ot.prp. nr. 62 (2003-2004))

 • 13.(89)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Morten Lund og Magnhild Meltveit Kleppa om lov om endring i lov 29. april 1988 nr. 21 om ferie (5. ferieuke) (Dokument nr. 8:60 (2003-2004))

   Samr.: Nr. 10–13 vert sende kommunalkomiteen.

 • 14.(90)

  Lov om omorganisering av Statkraft SF (Ot.prp. nr. 63 (2003-2004))

   Samr.: Vert send næringskomiteen.

 • 15.(91)

  Lov om endringer i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (Ot.prp. nr. 53 (2003-2004))

   Samr.: Vert send samferdselskomiteen.

 • 16.(92)

  Lov om endring i lov 9. februar 1973 nr. 6 om transplantasjon, sykehusobduksjon og avgivelse av lik m.m. (Ot.prp. nr. 49 (2003-2004))

 • 17.(93)

  Lov om endringer i folketrygdloven (samleproposisjon våren 2004) (Ot.prp. nr. 57 (2003-2004))

   Samr.: Nr. 16 og 17 vert sende sosialkomiteen.