Odelstinget - Møte onsdag den 2. juni 2004 kl. 11.35

Dato: 02.06.2004

Referatsaker

Referat

 • 1.(108)

  Lagtingets presidentskap melder at Lagtinget har antatt Odelstingets vedtak til

  1. lov om endringer i lov 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag mv. (gjennomføring av forordning (EF) 2560/2001 om betalinger på tvers av landegrensene i euro (euroforordningen) m.m.) (Besl. O. nr. 76 (2003-2004))

  2. lov om endringar i einskilde lover som følgje av etableringa av Medietilsynet (Besl. O. nr. 77 (2003-2004))

  3. lov om endringer i lov 5. desember 2003 nr. 100 om humanmedisinsk bruk av bioteknologi m.m. (bioteknologiloven) (Besl. O. nr. 78 (2003-2004))

  4. lov om endringer i plan- og bygningsloven (konsekvensutredninger) (Besl. O. nr. 79 (2003-2004))

  - og at lovvedtakene er sendt Kongen.

  Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2.(109)

  Statsministerens kontor melder at

  1. lov om endringar i lov 21. november 1952 nr. 2 om betaling og innkreving av skatt (Besl. O. nr. 69 (2003-2004))

  2. lov om endringar i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift (Besl. O. nr. 70 (2003-2004))

  3. lov om register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge (valutaregisterloven) (Besl. O. nr. 74 (2003-2004))

  4. lov om endringar i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) (Besl. O. nr. 71 (2003-2004))

  5. lov om endring i lov 13. desember 1996 nr. 87 om skatt på honorar til utenlandske artister m.v. (Besl. O. nr. 72 (2003-2004))

  6. lov om endring i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) (Besl. O. nr. 73 (2003-2004))

  7. lov om endring i lov 15. desember 1995 nr. 74 om forbud mot kjønnslemlestelse (Besl. O. nr. 63 (2003-2004))

  - er sanksjonert under 28. mai 2004

  Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 3.(110)

  Lov om endringer i lov 14. desember 1917 nr. 16 om erverv av vannfall, bergverk og annen fast eiendom m.v. og lov 14. desember 1917 nr.17 om vassdragsreguleringer (Ot.prp. nr. 73 (2003-2004))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 4.(111)

  Lov om endringer i forsikringsvirksomhetsloven m.m. (livsforsikringsvirksomhet) (Ot.prp. nr. 74 (2003-2004))

  Enst.: Sendes finanskomiteen.

 • 5.(112)

  Lov om endringer i lov 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr (Ot.prp. nr. 75 (2003-2004))

 • 6.(113)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Gunn Karin Gjul, Carsten Dybevig, Jan Arild Ellingsen, Inga Marte Thorkildsen, Finn Kristian Marthinsen og Trine Skei Grande om lov om endring i lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker (Straffeprosessloven) (Ofre for tvangsekteskap gis rett til bistandsadvokat) (Dokument nr. 8:77 (2003-2004))

  Enst.: Nr. 5 og 6 sendes justiskomiteen.

 • 7.(114)

  Lov om endringer i arbeidsmiljøloven, ligningsloven, utlendingsloven og allmenngjøringsloven (Ot.prp. nr. 77 (2003-2004))

  Enst.: Sendes kommunalkomiteen.