Odelstinget - Møte onsdag den 9. juni 2004 kl. 14.18

Dato: 09.06.2004

Dokumenter: (Innst. O. nr. 84 (2003-2004), jf. Ot.prp. nr. 69 (2003-2004))

Sak nr. 3

Innstilling frå sosialkomiteen om lov om endringar i lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. (sjuketransport m.m.)

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

(Votering, se side 532)

Votering i sak nr. 3

Komiteen hadde innstillet til Odelstinget å gjøre slikt vedtak til

lov

om endringar i lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. (sjuketransport m.m.)

I

I lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. (sjuketransport m.m.) blir det gjort slike endringar:

2-1a første ledd skal lyde:

De regionale helseforetakene skal sørge for at personer med fast bopel eller oppholdssted innen helseregionen tilbys spesialisthelsetjeneste i og utenfor institusjon, herunder

  • 1. sykehustjenester,

  • 2. medisinske laboratorietjenester og radiologiske tjenester,

  • 3. akuttmedisinsk beredskap,

  • 4. medisinsk nødmeldetjeneste, luftambulansetjeneste og ambulansetjeneste med bil og eventuelt med båt,

  • 5.tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk, herunder institusjonsplasser som kan ta imot rusmiddelmisbrukere med hjemmel i sosialtjenesteloven 6-2 til 6-3,

  • 6. transport til undersøkelse eller behandling i kommune- og spesialisthelsetjenesten og

  • 7. transport av behandlingspersonell.

II

Lova trer i kraft straks.

Votering:Komiteens innstilling bifaltes enstemmig.

Presidenten: Det voteres over lovens overskrift og loven i sin helhet.

Votering:Lovens overskrift og loven i sin helhet bifaltes enstemmig.

Presidenten: Lovvedtaket vil bli sendt Lagtinget.