Odelstinget - Møte torsdag den 19.mai 2005 kl. 15

Dato: 19.05.2005

Referatsaker

Referat

 • 1.(123)

  Statsministerens kontor melder at

  1. lov om endringer i utlendingsloven (menneskesmugling m.m.) (Besl. O. nr. 52 (2004-2005))

  2. lov om oppheving av lov 19. juni 1970 nr. 55 om prisutjevning i sildenæringen (Besl. O. nr. 46 (2004-2005))

  – er sanksjonert under 13. mai 2005

  Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2.(124)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Siri Hall Arnøy og May Hansen om lov om endring i lov 4. juli 1991 nr. 47 om ekteskap (Kjønnsnøytral ekteskapslov) mv. (Dokument nr. 8:92 (2004-2005))

  Enst.: Sendes familie-, kultur- og administrasjonskomiteen.

 • 3.(125)

  Lov om endringer i skatte- og avgiftslovgivningen mv. (Ot.prp. nr. 92 (2004-2005))

 • 4.(126)

  Lov om endringer i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap mv. (regnskapsloven) (Ot.prp. nr. 95 (2004-2005))

  Enst.: Nr. 3 og 4 sendes finanskomiteen.

 • 5.(127)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Per Sandberg og Jan Arild Ellingsen om lov om endring i lov 6. april 1984 nr. 17 om vederlag ved oreigning av fast eigedom (Dokument nr. 8:93 (2004-2005))

  Enst.: Sendes justiskomiteen.

 • 6.(128)

  Lov om kosmetikk og kroppspleieprodukter (kosmetikklova) (Ot.prp. nr. 93 (2004-2005))

 • 7.(129)

  Lov om endringar i folketrygdlova og alkohollova (Ot.prp. nr. 94 (2004-2005))

 • 8.(130)

  Lov om interimsorganisering av ny arbeids- og velferdsetat (Ot.prp. nr. 96 (2004-2005))

  Enst.: Nr. 6–8 sendes sosialkomiteen.