Odelstinget - Møte tirsdag den 16. mai 2006 kl. 14.25

Dato: 16.05.2006

Referatsaker

Referat

 • 1.(95)

  Statsministerens kontor melder at

  1. lov om endringer i jordskifteloven mv. (Besl. O. nr. 38 (2005-2006))

  2. lov om endringer i lov 19. juni 1931 nr. 18 om Aktieselskapet Vinmonopolet (Besl. O. nr. 49 (2005-2006))

  – er sanksjonert under 12. mai 2006

  Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2.(96)

  Lov om endringer i barnevernloven og sosialtjenesteloven mv. (saksbehandlingsregler for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker mv.) (Ot.prp. nr. 76 (2005-2006))

  Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 3.(97)

  Lov om endringar i skatte- og avgiftslovgivinga mv. (Ot.prp. nr. 77 (2005-2006))

  Enst.: Sendes finanskomiteen.

 • 4.(98)

  Lov om endringer i tvisteloven (endringer i straffeprosessloven og andre lover) (Ot.prp. nr. 74 (2005-2006))

  Enst.: Sendes justiskomiteen.

 • 5.(99)

  Lov om endringar i utlendingslova (tilvisningar til det departementet som har hovudansvaret for utlendingsforvaltninga, tilvisningar til Dublin-regelverket, gjennomføring av EU si grenseforordning m.m.) (Ot.prp. nr. 73 (2005-2006))

  Enst.: Sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 6.(100)

  Lov om endringar i jordlova m.v. (Ot.prp. nr. 75 (2005-2006))

  Enst.: Sendes næringskomiteen.

Presidenten: Dagens kart er dermed ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet i henhold til forretningsordenens § 37 a før møtet heves? – Møtet er hevet.