Odelstinget - Møte torsdag den 29.november 2007 kl. 11.55

Dato: 29.11.2007

Referatsaker

Referat

 • 1.(19)

  Lov om endringar i lov 28. august 1992 nr. 103 om pengespill m.v. (særskilt tildeling av overskot frå Norsk Tipping) (Ot.prp. nr. 14 (2007-2008))

  Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 2.(20)

  Representantlovforslag fra stortingsrepresentantene Siv Jensen, Per-Willy Amundsen og Jan Arild Ellingsen om lov om endring i lov 24. juni 1988 nr. 64 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven). (Adgang til å sette utlendinger som truer rikets sikkerhet i lukket forvaring.) (Dokument nr. 8:25 (2007-2008))

  Enst.: Sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 3.(21)

  Lov om endring i veglov 21. juni 1963 nr. 23 (Ot.prp. nr. 15 (2007-2008))

  Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.