Odelstinget - Møte mandag den 6. oktober 2008 kl. 10

Dato: 06.10.2008

Referatsaker

Sak nr. 2 [10:01:44]

Referat

Presidenten: Det foreligger ikke noe referat.

Ber noen om ordet før dette møtet heves? Det er ikke skjedd. - Møtet er hevet.